Professional competences: Personality and Axiological Model (MOA) in verifying the sense of life quality

Open access

Abstract

It was assumed that the sense of the quality of life would reveal a significant relationship with personality-related and axiological dimensions among specialists (the Personality and Axiological Model MOA). It was hypothesized that there would be a positive correlation between independent personality-related variables for the sense of life quality (structure of personality: competence, relations, autonomy, adaptation and professional achievements). The determination coefficient was 0.47, that is, its variance was 47% of the variable sense of life quality being explained in the structural model MOA; by women 48%, by men 39%. In the discussion on the obtained results, emphasis should be put on the significance ascribed by specialists to the following dimensions: adaptation, competence and relations for the quality of life.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • Allport G.W. (1961). Pattern and Growth in Personality. New York: Holt Rinehart and Winston.

 • Bandura A. (2007). Teoria społecznego uczenia się. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

 • Brzeziński J. (1999). Metodologia badań psychologicznych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

 • Brzozowski P. (1989). Skala wartości – polska wersja testu Miltona Rokeacha. W: R.Ł. Drwal (red.). Techniki kwestionariuszowe w diagnostyce psychologicznej (s. 81–122). Lublin: Wydawnictwo UMCS.

 • Brzozowski P. (2007). Wzorcowa hierarchia wartości: polska europejska czy uniwersalna? Psychologiczne badania empiryczne. Lublin: Wydawnictwo UMCS.

 • Deci E.L. Ryan R.M. (1985). Intrinsic Motivation and Self-Determination in Human Behavior. New York: Plenum Publishing Co.

 • Frąckowiak T. (2010). Poczucie jakości życia osób długowiecznych w kontekście cech osobowości doświadczeń autobiograficznych i sposobu życia. Wrocław: Uniwersytet Wrocławski Niepublikowana praca doktorska.

 • Gough H.G. Heilbrun A.B. (1983). The Adjective Check List Manual. Palo Alto: Consulting Psychologists Press.

 • Górniak J. (2000). My i nasze pieniądze. Studium postaw wobec pieniądza. Kraków: Aureus.

 • Hulewska A. (2002). Stereotypy związane z płcią a realizacja zadań rozwojowych w okresie dorosłości. W: W: K. Appelt J. Wojciechowska (red.). Zadania i role społeczne w okresie dorosłości. Poznań: Wydawnictwo Fundacji Humaniora 127-145.

 • Juros A. Oleś P. (1993). Struktura czynnikowa i skupieniowa Testu Przymiotnikowego ACL

 • H.G. Gougha i A.B. Heilbruna. Przydatność dla diagnostyki psychologicznej. W: J. Brzeziński E. Hornowska (red.). Z psychometrycznych problemów diagnostyki psychologicznej (s. 171–202). Poznań: Wydawnictwo UAM.

 • Konarski R. (2009). Modele równań strukturalnych. Teoria i praktyka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

 • Kożusznik B. (1996). Podmiotowość zespołu pracowniczego w organizacji. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

 • Kożusznik B. (2011). Zachowania człowieka w organizacji. Wyd. III poszerzone zmienione. Wyd. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne Warszawa.

 • Martowska K. (2012). Lista Przymiotnikowa ACL – Harrison G. Gough Alfred B. Heilbrun Jr. Polska normalizacja. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

 • Matkowski M. (1984). Test Przymiotników jako narzędzie dla badania struktury potrzeb Jednostki. Przegląd Psychologiczny 27 (2) 519-536.

 • McClelland D. (1985). Human Motivation. Glenview IL: Scott Foresman.

 • Mróz B. (1998). Sukces w zarządzaniu a poziom poczucia sensu życia u menedżerów. W: S.A. Witkowski (red.) Psychologiczne wyznaczniki sukcesu w zarządzaniu. Prace psychologiczne. IV Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego 171-185.

 • Mróz B. (2011a). Poczucie jakości życia u pracowników wyższego szczebla: uwarunkowania osobowościowe i aksjologiczne. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

 • Mróz B. (2011b). Struktura czynnikowa Testu Przymiotnikowego ACL do diagnostyki pracowników. W: P. Piotrowski (red.). Społeczne i kulturowe zachowania warunkujące dobrostan (s. 181–194). Lublin: Wydawnictwo Neurocentrum.

 • Mróz B. (2011c). Satisfying work and its purpose in men’s lives: Positive aspects of a professional relationship Polish Journal of Applied Psychology 9(1) 109–128.

 • Mróz B. (2012a). Sense of purpose in life vs. creative activity motivators in senior managers. Management 16 (2) 130–140.

 • Mróz B. (2012b). Various management forms and their determinants in the hierarchy of managerial values and self-concepts. W: B. Mróz (red.). Functioning in the Workplace. Quantitative and Qualitative Psychological Research (s. 15–29). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

 • Mróz B. (2013). Znaczenie koncepcji potrzeb H.A. Murraya oraz R.M. Ryana i E.L. Deciego w badaniach obrazu siebie u kierowników wyższego szczebla. Czasopismo Psychologiczne 9 (2) 239–250.

 • Mróz B. (2015). 20 lat później – osobowość i hierarchia wartości wybitnych aktorów polskich. Badania podłużne. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

 • Murray H.A. (1938/2008). Explorations in Personality. Oxford–New York: Oxford University Press.

 • Ogińska-Bulik N. (2006). Stres zawodowy w zawodach usług społecznych. Źródła konsekwencje – zapobieganie. Difin Warszawa.

 • Oleś P. (1995). Kryzys „połowy życia” u mężczyzn. Psychologiczne badania empiryczne. Lublin: RW KUL.

 • Paluchowski J.Wł. Hornowska E. (2003). Pracoholizm a system wartości i uwarunkowania temperamentalne. W: S.A. Witkowski (red.). Psychologiczne wyznaczniki sukcesu w zarządzaniu t. 6 Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego s. 295-319.

 • Płużek Z Łazowski J. Kozioł M. Kozłowska A. (1985). Porównanie pacjentów z chorobą wrzodową z grupami kontrolnymi w badaniach poszczególnymi testami. W: J. Łazowski (red.). Problemy psychosomatyczne w chorobie wrzodowej żołądka i dwunastnicy. Warszawa: PZWL 78-105.

 • Rokeach M. (1967). Value survey. Sunnvale CA: Halgren Tests.

 • Rokeach M. (1968). Beliefs Attitudes and Values. San Francisco: Jassey – Bass Inc.

 • Rotter J.B. (1954). Social Learning and Clinical Psychology. NJ: Prentice-Hall.

 • Ryan R.M. Deci E.L. (2000). Self-Determination Theory and the Facilitation of Intrinsic Motivation Social Development and Well-Being American Psychologist 55 (1) 68-78.

 • Straś-Romanowska M. (2005). Jakość życia w świetle założeń psychologii zorientowanej na Osobę Kolokwia Psychologiczne” 13 262-274.

 • Terelak J.F. (red.) (2007). Stres zawodowy: charakterystyka psychologiczna wybranych zawodów stresowych. Warszawa: Wydawnictwo UKSW.

 • Tucholska S. (2009). Wypalenie zawodowe nauczycieli. Psychologiczna analiza zjawiska i jego osobowościowych uwarunkowań. Wydanie II poprawione. Lublin: Wydawnictwo KUL.

 • White R.W. (1959). Motivation reconsidered: The concept of competence Psychological Review 66 297-233.

 • White R.W. Lippitt R. (1968). (ed. III). Leader Behavior and Member Reaction in Three Social Climates in Dorwin Cartwright and Alvin Zander eds. Group Dynamics New York: Harper and Row.

 • Wolińska J.M Drwal R.Ł. (1987). Test Przymiotnikowy ACL H.G. Gougha i A.B. Heilbruna w badaniach samooceny i percepcji społecznej. W: R.Ł. Drwal (red.). Techniki kwestionariuszowe w diagnostyce psychologicznej. Wybrane zagadnienia. Lublin: Wydawnictwo UMCS 123-161.

 • Zakrzewska M. (1993). Słownik terminów analizy czynnikowej. W: J. Brzeziński E. Hornowska (red.) Z psychometrycznych problemów diagnostyki psychologicznej. Poznań: Wydawnictwo UAM 69-81.

Search
Journal information
Metrics
All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 215 109 3
PDF Downloads 98 63 4