Satisfaction with the lives of elderly nursing homes residents

Open access

Abstract

Introduction. Ageing of societies is a process apparent in nearly all countries worldwide. Many families will not be able to provide care services for the elderly, the burden of care will fall mainly on public and private institutions. This puts employees of nursing homes in front of numerous challenges in order to provide seniors with improvement of their life satisfaction.

Aim. The purpose of the study was to assess the life satisfaction of elderly nursing home residents in the Mazovian region and to demonstrate variables that affect it.

Material and methods.. The research was carried out in 2018 among the 250 elderly nursing home residents from Mazovia. During the test, a diagnostic survey method and a questionnaire technique were used. The research tool was the Satisfaction With Life Scale (SWLS), Katz’s Activities of Daily Living Scale, Hodgkinson’s Abbreviated Mental Test Score, Basic Hope Inventory (BHI-12), Acceptance of Illness Scale (AIS), and the authors’ survey questionnaire.

Results. Among the respondents, the dominant group included people with low life satisfaction (42.8%). A statistically significant relationship was found between life satisfaction and the age of the respondents and selected psychometric scales. There was no such correlation for the level of mobility, duration of stay at the nursing home and the size of the inhabited facility.

Conclusions. Elderly people living in nursing homes from Mazovia enjoy life satisfaction at a low and average level. The results distinguish three groups of residents exhibiting a lower satisfaction with life, namely, new arrivals, the oldest, and suffering from a minimum of one illness. Nursing home personnel who deal with patients on an everyday basis should aim to improve their life satisfaction.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • 1. Błędowski P. Starzenie się jako problem społeczny. Perspektywy demograficznego starzenia się ludności Polski do roku 2035. [w:] Mossakowska M Więcek A Błędowski P. red. Aspekty medyczne psychologiczne socjologiczne i ekonomiczne starzenia się ludzi w Polsce. Poznań: Termedia Wydawnictwa Medyczne; 2012 s.11-23.

 • 2. Główny Urząd Statystyczny. Trwanie życia w 2017 r. Warszawa 2018 s.13.

 • 3. Wasilewska-Ostrowska K. Samotność osób starszych w kontekście zmian demograficznych. Kultura i Edukacja. 2013; 4(97): 234-244.

 • 4. Murthy RS Manoel Bertolote J Epping-Jordan J et al. The World Health Report 2001 - Mental Health: New Understanding New Hope. Geneva Switzerland: World Health Organization; 2001. Retrieved from http://www.who.int/whr/2001/en/ dostęp 12.05.2019.

 • 5. Kahneman D Krueger AB Schkade D et al. Toward National Well-Being Accounts. The American Economic Review. 2004; 94 (2): 429-434.

 • 6. Świerżewska D. Satysfakcja z życia aktywnych i nieaktywnych osób po 60. roku życia. Psychologia Rozwojowa. 2010; 15(2): 89-99.

 • 7. Zielińska-Więczkowska H Kędziora-Kornatowska K. Determinanty satysfakcji życiowej w późnej dorosłości – w świetle rodzimych doniesień badawczych. Psychogeriatria Polska. 2010; 7(1): 11-16.

 • 8. MPiPS-05 Wybrane informacje o ponadgminnych oraz gminnych domach pomocy społecznej środowiskowych domach pomocy mieszkaniach chronionych i placówkach całodobowej opieki prowadzonych w ramach działalności gospodarczej i statutowej wg stanu na dzień 31.XII.2015. Wrzesień 2016 za: https://www.mpips.gov.pl dostęp:16.08.2018.

 • 9. Juczyński Z. Narzędzia pomiaru w promocji i psychologii zdrowia. Wyd. 2. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych; 2012.

 • 10. Kachaniuk H. Całościowa ocena geriatryczna. [w:] Materiały dydaktyczne dla uczestników kursu specjalistycznego „Kompleksowa pielęgniarska opieka nad pacjentem z najczęstszymi schorzeniami wieku podeszłego” opracowane w ramach projektu systemowego: Rozwój kwalifikacji i umiejętności kadry pielęgniarskiej w kontekście zmian epidemiologicznych będących następstwem starzejącego się społeczeństwa. Warszawa 2013 s.22-23 72.

 • 11. Romanik W Łazarewicz M. Wersja polska Skróconego Testu Sprawności Umysłowej (AMTS) – problemy metodologiczne Psychiatr Psychol Klin. 2017; 17(3): 203-207.

 • 12. Trzebiński J Zięba M. Kwestionariusz Nadziei podstawowej - BHI-12. Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego Warszawa 2003.

 • 13. Pawlikowska-Łagód K Dąbska O Humeniuk E Sak J. Satysfakcja z życia osób starszych mieszkających w województwie lubelskim. Geriatria. 2017; 11: 183-189.

 • 14. Liberska H. Wybrane podmiotowe i kontekstualne uwarunkowania satysfakcji z życia w okresie późnej dorosłości. Badanie porównawcze. Rocznik Andragogiczny. 2016; 23: 217-230.

 • 15. Timoszyk-Tomczak C Bugajska B. Satysfakcja z życia a perspektywa przyszłościowa w starości. Opuscula Sociologica. 2013; 2(4): 83-95.

 • 16. Mirczak A Pikuła N. Satysfakcja z życia starszych osób mieszkających w wybranych miejscowościach wiejskich województwa małopolskiego. Pielęgniarstwo i Zdrowie Publiczne. 2014; 4(4): 321–326.

 • 17. Banjare P Dwivedi R Pradhan J. Factors associated with the life satisfaction amongst the rural elderly in Odisha India. Health and Quality of Life Outcomes Volume. 2015; 13(201): doi: 10.1186/s12955-015-0398-y.

 • 18. Nowicki GJ Młynarska M Ślusarska B i wsp. Analiza poziomu satysfakcji z życia osób powyżej 65. roku życia pacjentów Podstawowej Opieki Zdrowotnej (POZ) w zależności od wybranych cech socjodemograficznych. Gerontologia Polska. 2016; 24: 264-268.

 • 19. Kok JS Nielen MM Scherder EJA. Quality of Life in Small - Scaled Homelike Nursing Homes: an 8 - Month Controlled Trial. Health Qual Life Outcomes. 2018; 16: 38.

 • 20. Herman A Ciszek P Gortat M. Samoocena i poczucie samotności z zadowolenie z życia u pensjonariuszy domów pomocy społecznej. Lublin: Annales Uniwersitatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin-Polonia. 2018; 32(1): 219-227.

 • 21. Ching-Teng Y Chia-Ju L Hsiu-Yueh L. Effects of structured group reminiscence therapy on the life satisfaction of institutionalized older adults in Taiwan. Soc Work Health Care. 2018; 57(8): 674-687. doi: 10.1080/00981389.2018.1475439.

 • 22. Kooshiar H Yahaya N Hamid TA et al. Living arrangement and life satisfaction in older malaysians: the mediating role of social support function. PLoS ONE. 2012; 7:e43125. doi: 10.1371/journal.pone.0043125.

Search
Journal information
Metrics
All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 3 3 3
PDF Downloads 4 4 4