Determinants of health behaviors in individuals of medical and non-medical professions

Open access

Abstract

Aim. Determination of health behaviors in the group of people performing medical and non-medical professions.

Material and methods. The research covered 598 individuals divided into two groups: those performing medical professions (group M, n = 305) and non-medical (group P; n = 293). Standardized tools were used: Health Behavior Inventory, Multidimensional Health Locus of Control Scale - version B, General Self-Efficacy Scale on risk factors and prevention of civilization diseases (own authorship). The controls were subjected to measurement of blood pressure as well as their height and body mass tests.

Results. In group M, the level of self-efficacy, the location of health control in terms of the influence of the others and the chance, age, incidence of cardiovascular diseases in the father, smoking and the level of mean systolic blood pressure explain 17.5% of the variability of health behavior. In group P, the level of self-efficacy, location of health control in terms of the influence of the others and the chance, monthly net income per a family member, the occurrence of neoplasms in siblings, smoking, average blood pressure and the level of knowledge about risk factors and prevention of civilization diseases explain 27.9% of the variance of the health behavior variable.

Conclusions. There is a diversification of selected determinants of health behaviors in the group of individuals performing medical and non-medical professions, with their stronger impact on non-medical professionals (17.5% vs. 27.9% of their variability).

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • 1. Gruszczyńska M Bąk-Sosnowska M Plinta R. Zachowania zdrowotne jako istotny element aktywności życiowej człowieka. Stosunek Polaków do własnego zdrowia. Hygeia Public Health. 2015;50 (4): 558-565.

 • 2. Nowicki GJ Ślusarska B Zboina B Deluga A. Poczucie własnej skuteczności i umiejscowienie kontroli jako zasoby determinujące zachowania związane ze zdrowiem. ASO.A. 2017;10 (2):18-37.

 • 3. Juczyński Z. Narzędzia pomiaru w promocji i psychologii zdrowia. Warszawa: PTP; 2012.

 • 4. World Health Organisation (1995) Physical status: the use an interpretation of anthropometry: report of a WHO expert committee. Geneva: WHO Tech Rep Ser 854 pp 1-452.

 • 5. Duda-Zalewska A. Zachowania zdrowotne nauczycieli a staż pracy w zawodzie. Hygeia Publick Health. 2012;47 (2):183-187.

 • 6. Nowicki M Dokurno U Cymerys M i wsp. Czy osoby pracujące w ochronie zdrowia dbają o swoje zdrowie? Badania porównawcze lekarzy i osób z niemedycznym wykształceniem wyższym. Zdr Pub. 2009;119 (2):167-170.

 • 7. Baran A Stocka A. Kierunek studiów jako wyznacznik zachowań zdrowotnych. Prz Med Uniw Rzesz Inst Leków. 2008; 4: 426-331.

 • 8. Andruszkiewicz A Nowik M. Zachowania zdrowotne kobiet czynnych zawodowo. Probl Pielęg. 2011; 19(2): 148-152.

 • 9. Skommer M. Uwarunkowania zachowań zdrowotnych człowieka. [w:] G. Bartkowiak red. Czynniki kształtujące zachowania zdrowotne człowieka na przestrzeni życia. Nauka i praktyka. Poznań: Wyd. Naukowe Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu; 2008 s. 11-30.

 • 10. Zadworna-Cieślak M Ogińska-Bulik N. Zachowania zdrowotne osób w wieku senioralnym – rola optymizmu. Psychogeriatria Polska. 2013;10 (4):145-156.

 • 11. Nowicki G Ślusarska B Kulik TB Goniewicz M. Czynniki psychospołeczne a wzór zachowań typu A oraz zachowania zdrowotne w prewencji ryzyka sercowonaczyniowego wśród osób dorosłych. Pol Prz Kardiol. 2011;13 (2): 82-84.

 • 12. Bąk-Sosonowska M Kołodziej S Gojdź K Skrzypulec-Plinta V. Podmiotowe czynniki ryzyka zachowań antyzdrowotnych w grupie lekarzy medycyny. Med Środow. 2015;18 (3):17-24.

Search
Journal information
Metrics
All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 439 413 8
PDF Downloads 207 188 5