Partnership as a legal form of exercising the profession of midwife

Open access

Abstract

Introduction. The profession of midwife belongs to the medical ones. In the Polish legal system, the definition it is not of a legislative nature. It refers to liberal professions associated with practical medical knowledge. However, the profession of midwife has also been included in the catalog of liberal professions under the commercial law, and the legislature allows the practice of midwife in the form of a partnership.

Nevertheless, the majority of midwives working in Poland is employed on the basis of an employment relationship and a civil law agreement, while exercising practice in the form of partnership is not a frequent choice.

Aim. The purpose of this article is to profile the midwife partnership, including the approximation of its essence and purpose, as well as the rights and obligations of the partner, and discussion of the terms and conditions of the company's medical business.

Summary. Compared to other commercial companies, a limited liability partnership company is an attractive legal form for exercising the profession of midwife, primarily because of the partner's liability for the company's obligations. At the same time, the midwife partnership company, by combining both a reduction of personal responsibility, transparent representation with the use of possibility of appointing a board, and the possibility of accumulating financial and intellectual capital, meets the demands of the free services market and growing competition, thereby fostering service quality.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • 1. Raport Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych Zabezpieczenie społeczeństwa polskiego w świadczenia pielęgniarek i położnych. Warszawa; 2015.

 • 2. Rejestr Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą. https://rpwdl.csioz.gov.pl/RPZ/Search?institutionType=P (dostęp: 07.08.2017 r.).

 • 3. Jacyszyn J. „Wolny zawód” – anachronizm czy istotne pojęcie prawne? PPH. 2015; 11. http://www.lex.pl/czytaj/-/artykul/wolny-zawod-anachronizm-czy-istotnepojecie-prawne/5

 • 4. Ustawa z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 1578).

 • 5. Jacyszyn J. Wokół statusu prawnego radcy prawnego. Radca Prawny. 2015; 1 (2): 9-23.

 • 6. Kidyba A. Wolny zawód w kodeksie spółek handlowych. Prawda czy mit? Rejent. 2014; zeszyt specjalny 24: 41-49.

 • 7. Ciesielski J Wencel S. Spółka partnerska – uwagi prawno-porównawcze na tle regulacji amerykańskiej spółki LLP. Wrocław: Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. 2013 s. 71-80. http://www.bibliotekacyfrowa.pl/Content/42744/09_J_Ciesielski_S_Wencel.pdf

 • 8. Kidyba A. Prawo handlowe Warszawa: Wyd. C.H.BECK; 2016.

 • 9. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 19 października 1999 r. (sygn. akt SK/99).

 • 10. Jacyszyn J. Spółka partnerska według przepisów ustawy kodeks spółek handlowych. Bielsko-Biała: PPU Park; 2001.

 • 11. Promińska U. [w:] Spółka partnerska Kidyba A red. Warszawa: Oficyna Ekonomiczna Wolters Kluwer Polska; 2013.

 • 12. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1965 r. – Kodeks cywilny (tekst. jedn.: Dz.U. z 2017 r. poz. 459).

 • 13. Nowak D. Wadliwa spółka partnerska. Warszawa: Oficyna Ekonomiczna Wolters Kluwer Polska; 2010.

 • 14. Jacyszyn J Krześniak EJ. Spółka partnerska [w:] Meritum. Prawo spółek Kidyba A red. Warszawa: Wolters Kluwer; 2016.

 • 15. Pyzioł W Szumański A Weiss I. Prawo spółek. Warszawa: Wyd. C.H.BECK; 2016.

 • 16. Kidyba A. Kodeks spółek handlowych. Komentarz. t. I. WK 2015.

 • 17. Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 1829).

 • 18. Rodzynkiewicz M. Kodeks spółek handlowych. Komentarz. LexisNexis 2014.

 • 19. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst. jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 1638).

 • 20. Strzelczyk R Kamińska K. Status prawny spółki partnerskiej. Ius Novum. 2013; 2:136-142.

 • 21. Kidyba A. Komentarz aktualizowany do art. 1-300 Kodeksu spółek handlowych LEX/el 2017.

 • 22. Krześniak EJ. Spółka partnerska adwokatów (radców prawnych) – wybrane zagadnienia. Palestra. 2003; 1-2: 18-26.

 • 23. Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 1251).

 • 24. Kidyba A. Handlowe spółki osobowe. Warszawa: Oficyna Ekonomiczna Wolters Kluwer Polska; 2010.

 • 25. Dumkiewicz M. Kodeks spółek handlowych. Wybór orzecznictwa. Komentarz orzeczniczy. WK 2015.

 • 26. Wiśniewski AW. Kilka uwag w sprawie reformy prawa osobowych spółek handlowych. PPH. 2012; 9: 26-32.

 • 27. Karkowska D Prawo medyczne dla pielęgniarek. Warszawa: Wyd. Wolters Kluwer; 2013.

 • 28. Wyrok NSA w Warszawie z dnia 11.01.2007 r. 11 GSK 268/06 LEX nr 287961.

 • 29. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U. poz. 739).

 • 30. Ministerstwo Rozwoju Wymagania jakim powinny odpowiadać pomieszczenia przeznaczone na gabinet pielęgniarski BIZNES.GOV.PL Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy https://www.biznes.gov.pl/publikacja/-/publikacja/2022-gabinetpielgniarskir-wymogi-lokalowe (dostęp: 07.08.2017 r.)

 • 31. Łokaj M. Nowelizacja ustawy o działalności leczniczej z 15 lipca 2016 r. - przegląd zmian. ABC https://sip.lex.pl

 • 32. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U. z 2011 r. Nr 293 poz. 1729).

Search
Journal information
Metrics
All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 240 138 7
PDF Downloads 186 135 25