The Needs of the Elderly in Health Care – Contexts

Open access

Abstract

Aim. The objective of the study was presentation of the needs of the elderly in the context of changes of these needs conditioned by the demographic processes. Analyses also covered the projected demographic changes and a wider context, e.g. social and cultural.

Material and methods. Statistical, demographic and medical data were analyzed by the methods of descriptive statistics with particular consideration of the population aged over 65. Analyses also covered the relevant literature concerning problems of the elderly. On account of the wide thematic range, the content was selected concerning seniors’ health needs and the development of their changes; subsequently, the effects of these changes were analyzed with particular emphasis on the population aged over 65.

Results. The development of changes concerning the Polish population aged over 65 within five analysed years (2011-2015) showed an upward tendency (by 14.12%). It is estimated that this tendency will continue within the next 35 years (2015-2050). In 2015, the percentage of the population aged over 65 was 15.81%, while in 2020 and 2050 it is projected to be 18.87% and 32.69% respectively. The ultimate demand for health care is affected not only by the demography and morbidity - related factors, but also by social and cultural ones. The lack of acceptance for the process of ageing, old age and death does not build space for culture, in which care of the elderly is a natural part of life. Increasingly more often, for various reasons, the family does not undertake care of an elderly person. The lack of consideration of these reasons, their complexity and therefore, the lack of attempts to change them, may result in an increased demand for an institutional care.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • 1. Szczerbińska K Pietryka A. Rozwój geriatrii w krajach europejskich - jakość kształcenia i opieki geriatrycznej (część 2). Gerontologia Polska. 2008; 16(3): 137-148.

 • 2. Klein JT. Evaluation of Interdisciplinary and Transdisciplinary Research: A Literature Review. American Journal of Preventive Medicine. 2008; 35 (2): 116-123.

 • 3. Chabior A Fabiś A Wawrzyniak JK. Starzenie się i starość w perspektywie pracy socjalnej. Warszawa: Wyd. Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich; 2014.

 • 4. Population Division of the Department of Economic and Social Affairs of the United Nations Secretariat (ONZ Departament Spraw Gospodarczych i Społecznych Wydział do spraw Ludności) za lata 1950-2050 World Population Prospects: The 2010 Volume II: Demographic Profiles.

 • 5. Bank Danych Lokalnych - Główny Urząd Statystyczny: http://www.stat.gov.pl/gus. Dostęp 03.10.2016 rok.

 • 6. Wróblewska W. Długowieczność i zmiany maksymalnego trwania życia - wyzwania dla statystyki. [w:] Wiadomości Statystyczne. Główny Urząd Statystyczny Polskie Towarzystwo Statystyczne. Warszawa: 2012; 11 (618).

 • 7. Mossakowska M Więcek A Błędowski P. Aspekty medyczne psychologiczne socjologiczne i ekonomiczne starzenia się ludzi w Polsce. PolSenior. Poznań: Termedia Wydawnictwa Medyczne; 2012.

 • 8. Jóźwiak J Kotowska IE. Przewidywane zmiany liczby i struktury wieku ludności w Polsce do 2035 roku i ich skutki ekonomiczne. Instytut Statystyki i Demografii Szkoła Główna Handlowa. Narodowa Rada Rozwoju; 1-11.

 • 9. De Rigne LA Ferrante S. The Sandwich Generation: A Review of the Literature. Florida Public Health Review. 2012; 9: 95-104.

 • 10. Luciak M. Fizjopatologia wieku podeszłego. Polskie Archiwum Medycyny Wewnętrznej. Zeszyt Specjalny. 2004: 121-123.

 • 11. Kocemba J. Problemy wieku podeszłego. [w:] Latkowski JB Lukas W. red. Medycyna rodzinna. Repetytorium. Warszawa: Wyd. Lekarskie PZWL; 2007.

 • 12. Barcikowska M. i wsp. Problemy zdrowia publicznego w kontekście starzenia się populacji Polski. Raport. Postępy Psychiatrii i Neurologii. 2006; 15 (3): 203-211.

 • 13. Rudowski R. i wsp. Uwarunkowania realizacji programu badawczo-rozwojowego Ambient Assisted Living (AAL) w Polsce - komfortowe funkcjonowanie osób starszych w społeczeństwie informacyjnym. Warszawa: grudzień 2007: http://www.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2013_05/839d6a7d0d70ad557aea38776241f200.pdf. Dostęp 26.09.2016 rok.

 • 14. Derejczyk J. Postępowanie z chorymi w starszym wieku. Lekarz Rodzinny - opieka nad osobami starszymi. 2007; XII Dodatek - marzec: 4-8.

 • 15. Wojszel B Bień B. Rozpowszechnienie wielkich zespołów geriatrycznych w populacji osób w późnej starości - wyzwanie dla podstawowej opieki zdrowotnej. Przegląd Lekarski. 2002; 59 4-5: 216-221.

 • 16. Kerr D Wilkinson H. Jak zapewnić osobom starszym dobrą opiekę nocną. Praktyczne metody do wykorzystania w klinikach i domach opieki. Warszawa: Wyd. Fraszka Edukacyjna; 2013.

 • 17. Bogusz R. Wsparcie pacjenta geriatrycznego w różnych sytuacjach życiowych. [w:] Kachaniuk H red. Pielęgniarska opieka nad osobami starszymi. Poradnik aktualizowany. Warszawa: Spółka Wydawnicza Josef Raabe; 2008: 3-12.

 • 18. Woźniak B. Problematyka psychospołecznej aktywności osób starszych w polskich czasopismach popularnych dotyczących zdrowia. Gerontologia Polska. 2007; 15 1-2: 7-13.

 • 19. Zboina B Ślusarska B. Wybrane aspekty opieki długoterminowej. Ostrowiec Świętokrzyski: Wyd. Stowarzyszenie „Nauka Edukacja Rozwój”; 2009.

 • 20. Drageset J Espehaug B Kirkevold M. The Impact of Depression and Sense of Coherence on Emotional and Social Loneliness Among Nursing Home Residents Without Cognitive Impairment - a Questionnaire Survey. Journal of Clinical Nursing. 2012; 21: 965-974.

 • 21. Halicka M. Historyczna zmienność traktowania starości. Gerontologia Polska 1995; 3 3-4: 42-44.

 • 22. Dziewulska J. Opieka nad ludźmi starymi dawniej i współcześnie. Magazyn Pielęgniarki i Położnej. 1998; 5: 33-34.

 • 23. Zych AA. Człowiek wobec starości. Szkice z gerontologii społecznej. Katowice: Biblioteka Pracownika Socjalnego; 1999.

 • 24. Specjalizacje deficytowe: geriatrzy o swojej dziedzinie. Rynek Zdrowia: http://www.rynekzdrowia.pl/Geriatria/Specjalizacje-deficytowe-geriatrzy-o-swojejdziedzinie11159733.html. Dostęp 16.08.2011

Search
Journal information
Metrics
All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 263 132 5
PDF Downloads 246 147 13