Fizjoterapia a rehabilitacja medyczna – problemy semantyczne z nazewnictwem w fizjoterapii / Physical therapy versus medical rehabilitation - semantic problems with nomenclature in physical therapy

Open access

Streszczenie

Dotychczas w literaturze niewiele miejsca poświęcono problemom semantycznym związanym z nazewnictwem w fizjoterapii, chociaż dynamiczny rozwój rehabilitacji medycznej i fizjoterapii oraz pojawianie się wciąż nowych sposobów oddziaływania na organizm człowieka powoduje również nieustanną ewolucję nazewnictwa w tym obszarze. Artykuł stanowi próbę podjęcia merytorycznej dyskusji w tym zakresie w celu wypracowania konsensusu

[1] Straburzyński G., Straburzyńska-Lupa A. Medycyna fizykalna. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 1997.

[2] Straburzyński G., Straburzyńska-Lupa A. Fizjoterapiaz elementami klinicznymi. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2008.

[3] Mikołajewska E. Niepełnosprawność i rehabilitacja -wczoraj, dziś, jutro. Niepełnospr. i Rehab., 2010, 4, 102-131.

[4] Hałoń M., Tomczak H., Lass P. Kształcenie fizjoterapeutóww krajach Unii Europejskiej. Balneol. Pol., 2008, 4, 341-346.

[5] Zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 kwietnia1950 r. w sprawie ustalenia wykazu średnich szkół zawodowych,których absolwenci podlegają w roku 1951przepisom ustawy o planowym zatrudnianiu absolwentówśrednich szkół zawodowych oraz szkół wyższych. Monitor Polski, nr 54, poz. 626.

[6] Zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 kwietnia1951 r. w sprawie ustalenia wykazu średnich szkół zawodowych,których absolwenci podlegają w roku 1951przepisom ustawy o planowym zatrudnianiu absolwentówśrednich szkół zawodowych oraz szkół wyższych. Monitor Polski, nr 40, poz. 511.

[7] Zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 kwietnia 1952 r.w sprawie ustalenia wykazu średnich szkół zawodowych,których absolwenci podlegają w roku 1952 przepisomustawy o planowym zatrudnianiu absolwentówśrednich szkół zawodowych oraz szkół wyższych. Monitor Polski, nr 36, poz. 538.

[8] Lubecki M. Rola ośrodków rehabilitacyjno-ortopedycznychw polskim modelu rehabilitacji medycznejw drugiej połowie XX wieku. Hygeia Public Health, 2011, 46, 2, 249-255.

[9] Sulimierski A. Kształcenie magistrów fizjoterapii w Polscew świetle uznawalności uzyskanego dyplomuw państwach Unii Europejskiej. Praca magisterska. AWF, Warszawa 2005.

[10] Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodoweji społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. (Dz.U. z dnia 9 października 1997 r., Nr 123, poz. 776 z późn. zm.).

[11] Karwat I. D., Skwarcz A. Rehabilitacja medyczna - jejcele, założenia i znaczenie praktyczne. Post. Nauk Med., 2000, 3, 61-69.

[12] History of the Chartered Society of Physiotherapy.Chartered Society of Physiotherapy. http://www.csp. org.uk/director/about/thecsp/history.cfm. Data pobrania

10.06.2011 r.

[13] Knox B. History of the School of Physiotherapy. Schoolof Physiotherapy Centre for Physiotherapy Research. University of Otago. http://physio.otago.ac.nz/about/ history.asp. Data pobrania 10.06.2011 r.

[14] Reed College Mission and History. About Reed. ReedCollege. http://www.reed.edu/about_reed/history.html. Data pobrania 10.06.2011 r.

[15] Europejska Deklaracja Standardów w Fizjoterapii -Agencja Zapewniania Jakości w Szkolnictwie Wyższym. http://www.mz.gov.pl/wwwfiles/ma_struktura/docs/barcel ona_03082007.pdf.pdf Data pobrania 10.06.2011 r.

[16] Odpowiedź Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowiaz 07.07.2008 r. na interpelację nr 3664 w sprawiestudiów pomostowych dla techników fizjoterapii. http://orka2.sejm.gov.pl/IZ6.nsf/main/0E048D40 Data pobrania 10.06.2011 r.

[17] MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine) http://www.ncbi.nlm.noh.gov/pubmed Data pobrania [18] Hegenbarth D. Głos polskiej rehabilitacji. Wywiadz prof. dr hab. med. J. Kiwerskim. Rehab. Prakt., 2009, 4, 8-11.

[19] Starczyńska M., Kiebzak W., Śliwiński Z. Ewaluacjaprocesu kształcenia fizjoterapeutów w Polsce. Fizjoter. Pol., 2011, 1, 4, 11, 75-87.

[20] Starczyńska M., Błaszkiewicz E., Kiebzak W., Śliwiński Z. Zawód fizjoterapeuty w opinii grupy zawodowej. Fizjoter. Pol., 2011, 3, 4, 11, 227-239.

[21] American Board of Physical Medicine and Rehabiltiation https://www.abpmr.org/consumers/pmr_definition. html Data pobrania 10.06.2011 r.

[22] Kuliński W. Medycyna fizykalna w profilaktyce zdrowia. Studia Medyczne, 2008, 10, 17-20.

[23] Program specjalizacji w balneologii i medycynie fizykalnej.Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego. http://www.cmkp.edu.pl/programy_pdf/Balneologia%

202002.pdf Data pobrania 10.06.2011 r.

[24] Polskie Towarzystwo Balneologiczne i Medycyny Fizykalnej http://www.balneoklinika.com/ptbimf/indexpl. htm Data pobrania 10.06.2011 r.

[25] Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 9 marca200 r. w sprawie wykazu specjalności lekarskichuzyskiwanych w państwach członkowskich UniiEuropejskiej, państwach członkowskich EuropejskiegoPorozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronachumowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym orazKonfederacji Szwajcarskiej, które odpowiadają specjalnościomuzyskiwanym w Rzeczypospolitej Polskiej. Monitor Polski 2007, nr 22 poz. 252.

[26] Mazurek J. Fizjoterapia holistyczna, czyli psycho-fizjo--terapia. Cz. 1. Człowiek w filozofii bytu, czyli od monizmu,przez dualizm do pluralizmu. Fizjoterapia, 2009, 17, 2, 74-79.

[27] Mazurek J. Fizjoterapia holistyczna, czyli psycho-fizjo--terapia. Cz. 2. Człowiek w filozofii osoby, czyli od dialogu,przez wczucie, do personalizmu. Fizjoterapia, 2009, 17, 3, 69-75.

[28] Mazurek J. Fizjoterapia holistyczna, czyli psycho-fizjo--terapia. Cz. 3. Człowiek w fizjoterapii, czyli od modelubiomedycznego, przez humanistyczny, do holistycznego. Fizjoterapia, 2009, 17, 4, 87-93.

[29] Janaszczyk A., Leoniuk K. Rehabilitacja społecznaw kontekście roli zawodowej fizjoterapeuty. Ann. Acad. Med. Gedan., 2009, 39, 43-54.

[30] Mikołajewska E., Mikołajewski D. EBM w fizjoterapii -wykorzystanie zasobów internetowych. Rehab. Prakt., 2008, 4, 50-52.

[31] Mikołajewska E. Medycyna oparta na faktach w fizjoterapii. Valetudinaria, 2007, 2, 88-91.

[32] Oostendorp R. A. B., Nijhuis - van der Sanden M. W. G., Heerkens Y. F. et al. Rehabilitacja medyczna i fizjoterapiaoparte na wiarygodnych i aktualnych publikacjach- ocena krytyczna. Rehab. Med., 2008, 1, 9- -15.

[33] Płaszewski M. Praktyka oparta na dowodach - zasadyi kierunki rozwoju Evidence Based Medicine w fizjoterapii. Rehab. Med., 2006, 10, 1, 1-8.

[34] Hall A. M., Ferreira P. H., Maher C. G., Latimer J., Ferreira M. L. The influence of the therapist-patient relationshipon treatment outcome in physical rehabilitation:a systematic review. Phys. Ther., 2010, 90, 1099-1110.

[35] Mikołajewska E. The influence of the patient - physicaltherapist relationship on the outcomes of physicaltherapy: a narrative review of the literature. Med. Rehab., 2011, 15, 3, 35-38. [36] Gotlib J., Białoszewski D., Cabak A. et al. Motivationsfor studying physiotherapy and familiarity with employmentsituation among physiotherapy students atvariously oriented university-level schools in Poland. Fizjoter. Pol., 2009, 9, 3, 232-244.

[37] Gotlib J., Białoszewski D., Cabak A. i wsp. Czynnikimotywujące do wyboru studiów oraz znajomość realiówzatrudnienia w zawodzie - różnice w opinii kobieti mężczyzn rozpoczynających studia na kierunku fizjoterapiaw polskich uczelniach. Fizjoter. Pol., 2010, 4, 4, 10, 307-316.

[38] Gotlib J., Białoszewski D., Cabak A. i wsp. Perceptionof the physiotherapist profession by first-year studentsof Polish universities of various educational orientations. Fizjoter. Pol., 2009, 9, 2, 109-121.

[39] Gotlib J., Białoszewski D., Cabak A. i wsp. Postawy studentówfizjoterapii wobec grupy zawodowej oraz towarzystwnaukowych związanych z fizjoterapią i rehabilitacją. Fizjoterapia, 2010, 18, 2, 63-71.

[40] Szczepańska J., Klin Z., Jaroszewska A., Ciesielski R. Zaburzenia nastroju w populacji studentów WydziałuFizjoterapii AWF we Wrocławiu. Cz. 1. Fizjoterapia, 2008, 16, 3, 69-78.

[41] Szczepańska J., Klin Z., Jaroszewska A., Ciesielski R. Zaburzenia nastroju w populacji studentów WydziałuFizjoterapii AWF we Wrocławiu. Cz. 2. Fizjoterapia, 2008, 16, 3, 79-88.

[42] Mikrut G., Bacik B., Czuba M. Status prawny zawodufizjoterapeuty w Polsce. Fizjoterapia, DOI: 10.2478/ v10109-011-0002-x.

[43] Białoszewski D. Analiza losów zawodowych absolwentówkierunku fizjoterapia za pomocą sprofilowanejankiety elektronicznej. Doniesienie wstępne. Fizjoter. Pol., 2011, 3, 4, 11, 213-225.

[44] Kiebzak W., Giermek K., Florczyk M., Kiljański M. EthicalCode Polish Republic Fizjoterapeuty. Fizjoter. Pol., 2009, 9, 3, 266-272.

[45] Kiebzak W., Szczegielniak J., Butkiewicz M. et al. Standards of competence in the physiotherapist profession. Fizjoter. Pol., 2009, 9, 1, 84-96.

[46] Kiebzak W., Starczyńska M., Śliwiński Z. et al. The importanceof quality in the practice of physiotherapy. Thecase of the Regional Specialised Paediatric Hospital inKielce. Fizjoter Pol., 2007, 7, 2, 133-144.

[47] Kinalski R. Potrzeba i możliwość nauczania neurofizjologiiklinicznej studentów fizjoterapii. Rehab. Med., 2008, 12, 3, 37-44.

[48] Dean E. Exercise Specialists and the Health Prioritiesof the 21st Century: A New Perspective on KnowledgeTranslation for the Physical Therapist. Fizjoterapia, 2008, 16, 3, 3-7.

[49] Pezdek K. Odpowiedzialność jako wartość w pracyfizjoterapeuty. Fizjoterapia, 2010, 18, 1, 73-77.

[50] Hegenbarth D. Profesjonalizm w fizjoterapii. Wywiadz dr hab. Z. Śliwińskim prof. UJK. Rehab. Prakt., 2010, 3, 8-10.10.06.2011 r.

[51] Hegenbarth D. O fizjoterapii należy rozmawiać z fizjoterapeutami.Wywiad z dr M. Kiljańskim, prezesem ZGPTF. Rehab. Prakt., 2011, 1, 8-11.

[52] Taradaj J. Przyszłość neurorehabilitacji to młodzi ludzie.Wywiad z prof. dr hab. med R. Kinalskim. Rehab. Prakt., 2011, 3, 8-11.

[53] Taradaj J. Boom na fizjoterapię? Wywiad z prof. DawidemBaxterem. Rehab. Prakt., 2007, 1, 12-13.

[54] Taradaj J. Wciąż jest jeszcze wiele do odkrycia. Wywiadz prof. J. R. Basfordem. Rehab. Prakt., 2008, 3, 8-9.

[55] Taradaj J. Rehabilitacja i medycyna fizykalna są potrzebne.Wywiad z prof. J. A. Spadaro. Rehab. Prakt., 2009, 1, 10-11.

[56] Jarzębski M. Wciąż nam przybywa pacjentów. Wywiadz prof. dr hab. med. J. Kiwerskim. Rehab. Prakt., 2007, 2, 12-13.

[57] Jarzębski M. Fizjoterapeuci - rok jubileuszowy. Wywiadz dr M. Kiljańskim i dr K. Giermkiem. Rehab. Prakt., 2007, 3, 12-13.

[58] Jarzębski M. Wiedzieć, gdzie będzie krążek … Wywiadz dr med. Krystianem Oleszczykiem. Rehab. Prakt., 2006, 2, 7-9.

[59] Jarzębski M. Po co nam EBM? Wywiad z dr JanuszemBromboszczem. Rehab. Prakt., 2006, 3, 8-9.

[60] Sulimierski A. YEAP. Rehab. Prakt., 2006, 2, 55.

[61] Wnuk B., Sulimierski A. Pomożemy! Rehab. Prakt., 2006, 3, 50.

[62] Sulimierski A. Jaka jest polska fizjoterapia? Rehab. Prakt., 2007, 4, 56.

[63] Sulimierski A. A może kurs fizjoterapii za granicą? Rehab. Prakt., 2008, 2, 54.

[64] Sulimierski A. Ilość czy jakość? Rehab. Prakt., 2009, 2, 47.

[65] Sulimierski A. A może zagranica przyjedzie do polskichfizjoterapeutów? Rehab. Prakt., 2009, 4, 51.

[66] Mikołajewska E., Mikołajewski D. Roboty rehabilitacyjne. Rehab. Prakt., 2010, 4, 49-53.

[67] Mikołajewska E. Lokomat jako element nowoczesnejreedukacji chodu. Prakt. Fizjoter. i Rehab., 2010, 10, 15-18.

[68] Mikołajewska E., Mikołajewski D. Telerehabilitacja. Rehab. Prakt., 2011, 1, 64-67.

Physiotherapy

The Journal of University of Physical Education in Wroclaw

Journal Information


SCImago Journal Rank (SJR) 2016: 0.101


Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 219 219 23
PDF Downloads 129 129 26