Komputeryzacja testów w fizjoterapii / computerization of testing in physical therapy

Open access

Streszczenie

Rosnące wykorzystanie komputerowego testowania adaptacyjnego (ang. computerized adaptive tests - CAT) do oceny wyników fizjoterapii stymuluje szereg pytań w zakresie m.in. wdrażania tej metody i interpretacji jej wyników. CAT pozwala, w oparciu o zbiór (bank) pytań mierzyć, m.in. wpływ poszczególnych schorzeń na funkcjonowanie i samopoczucie pacjenta, zapewniając szybkie, wiarygodne i dokładne wartości szacunkowe oraz efektywne gromadzenie danych. Szersze wykorzystanie CAT może poprawić użyteczność i ułatwić interpretację kliniczną tych indywidualnie dopasowanych do pacjenta badań, wspomagając specjalistów medycznych w codziennej praktyce klinicznej. Co więcej - może być stosowane zarówno w fizjoterapii szpitalnej, jak również ambulatoryjnej i domowej

[1] Mikołajewska E. Dominujące trendy we współczesnejrehabilitacji. Niepełnosprawność i Rehabilitacja, 2010, 1, 87-102.

[2] Mikołajewska E., Mikołajewski D. EBM w fizjoterapii -wykorzystanie zasobów internetowych. Rehabilitacja Praktyczna, 2008, 4, 50-52.

[3] Mikołajewska E. Medycyna oparta na faktach w fizjoterapii. Valetudinaria, 2007, 2, 88-91.

[4] Oostendorp R. A. B., Nijhuis - van der Sanden M. W. G., Heerkens Y. F. i wsp. Rehabilitacja medyczna i fizjoterapiaoparte na wiarygodnych i aktualnych publikacjach- ocena krytyczna. Rehailitacja Medyczna, 2008, 1, 9-15.

[5] Płaszewski M. Praktyka oparta na dowodach - zasadyi kierunki rozwoju Evidence Based Medicine w fizjoterapii. Rehabilitacja Medyczna, 2006, 10, 1, 1-8.

[6] Sherrington C., Herbert R. D., Maher C. G. i wsp. PEDro:A database of randomized trials and systematic reviewsin physiotherapy. Manual. Ther., 2000, 5, 223- -226.

[7] MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine) http://www.ncbi.nlm.noh.gov/pubmed - data pobrania 20.06.2011 r.

[8] Mikołajewska E. Analiza chodu pacjentów po udarzemózgu - rozwiązanie własne. Udar Mózgu Problemy Interdyscyplinarne, 2010, 1-2, 20-26.

[9] Mikołajewska E., Mikołajewski D. Telerehabilitacja. Rehabilitacja w Praktyce, 2011, 1, 64-67.

[10] Mikołajewski D. Mikołajewska E. Roboty rehabilitacyjne. Rehabilitacja w Praktyce, 2010, 4, 49-53.

[11] Mikołajewska E. Lokomat jako element nowoczesnejreedukacji chodu. Praktyczna Fizjoterapia i Rehabilitacja, 2010, 10, 15-18.

[12] Mikołajewski D., Mikołajewska E. Nowoczesne rozwiązaniainformatyczne dla osób niepełnosprawnych. Niepełnosprawność i Rehabilitacja. 2011, 2, 93-113.

[13] Chakravarty E. F., Bjorner J. B., Fries J. F. Improvingpatient reported outcomes using item response theoryand computerized adaptive testing. J. Rheumatol., 2007, 34, 6, 1426-1431.

[14] Walker J., Böhnke J. R., Cerny T. i wsp. Developmentof symptom assessments utilising item response theoryand computer - adaptive testing - a practicalmethod based on a systematic review. Crit. Rev. Oncol. Hematol., 2010, 73, 1, 47-67.

[15] Van der Linden W. J., Glas C. A. W. (red.) Computerizedadaptive testing: Theory and practice. Kluwer Academic Publishers, Norwell-Dordrecht 2000.

[16] Wainer H., Green B. F., Flaughter R. (red.) Computerizedadaptive testing: a primer. Mallory International, Aylesbeare 2000.

[17] I-Ping H., Jyun-Hong Ch., Chun-Hou W. i wsp. Developmentof a computerized adaptive test for assessingbalance function in patients with stroke. Phys. Ther., 2010, 90, 1336-1344.

[18] Hart D. L., Wang. Y.-C., Cook K. F. i wsp. A computerizedadaptive test for patients with shoulder impairmentsproduced responsive measures of function. Phys. Ther., 2010, 90, 928-938.

[19] Hart D. L., Wang Y. C., Stratford P. W. i wsp. A computerizedadaptive test for patients with hip impairmentsproduced valid and responsive measures offunction. Arch. Phys. Med. Rehabil., 2008, 89, 11, 2129-2139.

[20] Hart D. L., Wang Y. C., Stratford P. W. i wsp. Computerizedadaptive test for patients with knee impairmentsproduced valid and responsive measures of function. J. Clin. Epidemiol., 2008, 61, 11, 1113-1124.

[21] Fries J. F., Cella D., Rose M. i wsp. Progress in assessingphysical function in arthritis: PROMIS shortforms and computerized adaptive testing. J. Rheumatol., 2009, 36, 9, 2061-2066.

[22] Wang Y. C., Hart D. L., Stratford P. W. i wsp. Clinical interpretationof computerized adaptive test-generatedoutcome measures in patients with knee impairments. Arch. Phys. Med. Rehabil., 2009, 90, 8, 1340-1348.

[23] Wang Y. C., Hart D. L., Stratford P. W. i wsp. Clinical interpretationof computerized adaptive test outcomemeasures in patients with foot/ankle impairments. J. Orthop. Sports Phys. Ther., 2009, 39, 10, 753-764.

[24] Wang Y. C., Hart D. L., Werneke M. i wsp. Clinical interpretationof outcome measures generated froma lumbar computerized adaptive test. Phys Ther., 2010, 90, 9, 1323-1335.

[25] Konarski R. Model cechy latantnej w analizie psychometrycznejtestów i pozycji testowych, [w:] B. Niemierko, H. Szaleniec (red.) Diagnostyka edukacyjna.Standardy wymagań i normy testowe w diagnostyceedukacyjnej. PODE, Kraków 2004.

[26] Kondratek B. Klasyczna teoria testów a teoria odpowiadaniana pozycje testowe. Teoretyczne i empiryczneporównanie rozwiązań dla pozycji ocenianychdychotomicznie. Praca magisterska, Uniwersytet Śląski, Katowice 2007.

[27] Rose M., Bjorner J. B., Becker J. i wsp. Evaluation ofa preliminary physical function item bank supported theexpected advantages of the Patient-Reported OutcomesMeasurement Information System (PROMIS). J. Clin. Epidemiol., 2008, 61, 1, 17-33.

[28] Duch W., Nowak W., Meller J. i wsp. Consciousnessand attention in autism spectrum disorders. Proceedings of Cracow Grid Workshop, 2010, 202-211, 2011.

[29] Wang Y. C., Hart D. L., Stratford P. W. i wsp. Clinical interpretationof a lower-extremity functional scale-derivedcomputerized adaptive test. Phys. Ther., 2009, 89, 9, 957-968.

[30] Haley S. M., Fragala-Pinkham M. A., Dumas H. M, i wsp. Evaluation of an item bank for a computerizedadaptive test of activity in children with cerebral palsy. Phys. Ther., 2009, 89, 6, 589-600.

[31] Jette A. M., Haley S. M., Tao W. i wsp. Prospectiveevaluation of the AM-PAC-CAT in outpatient rehabilitationsettings. Phys. Ther., 2007, 87, 4, 385-398.

[32] Deutscher D., Hart D. L., Dickstein R. i wsp. Implementingan integrated electronic outcomes and electronichealth record process to create a foundation for clinicalpractice improvement. Phys. Ther., 2008, 88, 2, 270-285.

[33] Villamizar J. R., Coelli F. C., Pereira W. C. A. i wsp. Discrete-event computer simulation methods in the optimisationof a physiotherapy clinic. Physiotherapy, 2011, 97, 1, 71-77.

Physiotherapy

The Journal of University of Physical Education in Wroclaw

Journal Information


SCImago Journal Rank (SJR) 2016: 0.101


Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 137 79 6
PDF Downloads 81 61 3