The Evaluation of Sanitary-Epidemiological Service Conditions On a Submarine

Open access

Abstract

Service on a submarine is the most stressful and psychologically challenging form of military service. It is characterised by specific living and sanitaryepidemiological conditions which are far from typical. This work is based on the analyses of reports formulated from research conducted by a working environment laboratory, and on the control protocols of the sanitary supervision and control team (WOMP) Gdynia, from the Kobben submersible vessels in the years 2014 and 2015. Military Centres of Preventive Medicine hold supervision over Military Units pursuant to generally applicable regulations in the civil environment and standardised NATO norms. Measurements concern the level of noise, mechanical vibrations, chemical agents, electromagnetic radiation, physiochemical and biological water and kitchenware tests. The objective of the research is to evaluate the service conditions on a submersible vessel with regard to sanitary-epidemiological aspects such as exposure to infectious and occupational diseases. In selected stations, the conducted measurements indicate an increased level of noise, electromagnetic radiation and excess quantities of bacteria colonies on kitchenware.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • 1. Kimhi S. Understanding Good Coping: A Submarine Crew Coping with Extreme Environmental Conditions Psychology 2011. Vol.2 No.9 961-967 DOI:10.4236/psych.2011.29145;

 • 2. Marczak P. Wybrane zagadnienia Opracowania tematyczne OT-612 2012 [Selected issues];

 • 3. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy z 26 września 1997r. (Dz.U. Nr 129 z 1997r Poz.844) PNN-01307:1994. Hałas. Dopuszczalne wartości hałasu w środowisku pracy. Wymagania dotyczące wykonywania pomiarów. [Minister of Labour and Social Policy on general safety and hygiene regulation September 26 1997. (Journal of Laws No. 129 of 1997 it.844) PNN-01307: 1994. Noise. Permissible values of noise in the workplace. Requirements for measurement.];

 • 4. Mikulski W. Ochrona przed hałasem CIOP BIP Puławy 2005 http://docplayer.pl/10470478-Dr-inz-witold-mikulski.html [quoted on 29.09.2016];

 • 5. PE-EN -ISO PN-N-01307:1994;

 • 6. Gryczyński M. Latkowski B. Choroby z zakresu otolaryngologii w praktyce lekarza rodzinnego. in: Medycyna Rodzinna Latkowski B Lukas W Warszawa 2009 [Disease in otolaryngology in general practice];

 • 7. Informacje ogólne Centralny Ośrodek Ochrony Pracy- Państwowy Ośrodek Badawczy http://archiwum.ciop.pl/1351.html;

 • 8. Stasiów B. Problemy diagnostyczne postaci kostno-stawowej zespołu wibracyjnego Medycyna Pracy Łódź 2001;52; 2; 139-144. [Diagnostic problems as osteo-articular aspect of vibration syndrome];

 • 9. Grausz T. Zagrożenia czynnikami chemicznymi w miejscu pracy Państwowa Inspekcja Pracy Główny Inspektorat Pracy Warszawa 2013 https://www.pip.gov.pl/pl/f/v/97391/br-chemiczne-zagroz.pdf [quoted on 10.10.2016];

 • 10. Sowa M. Winnicki A. Wójcik K. Tarkowski M. Gnatowski T. Carbon monoxide poisoning - the route of exposure clinical symptoms treatment Formerly Journal of Health Sciences. ISSN 1429-9623 / 2300-665X. Archives 2011 - 2014;

 • 11. Grausz T. Zagrożenia czynnikami chemicznymi w miejscu pracy 09001/02/00 Warsaw 2013[Threats to chemical factors at work];

 • 12. Zmyślony M. Politański P. Zagrożenie zdrowia i ochrona zdrowia pracujących w narażeniu na pola magnetyczne 0-300GHz Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera Łódź 2009 25-40 ISBN 978-83-60818-38-1 [Damage to health and health care workers in exposure to magnetic fields 0-300GHz];

 • 13. Virella G. Mikrobiologia i choroby zakaźne Urban & Partner Wrocław 2000 dodruk 2009 ISBN 978-83-85842-59-0 [Microbiology and infectious diseases];

 • 14. P. Heczko M. Wróblewska A. Pietrzyk Mikrobiologia lekarska PZWL Warszawa 2015 [Medical Microbiology].

Search
Journal information
Metrics
All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 226 138 7
PDF Downloads 127 81 0