The Roman Catholic parish in Poland as the local community

Open access

Abstract

In the Roman Catholic Church a parish is the smallest legal unit and it is the milieu for religious, social, and cultural activities for a group of people joined together in a geographical area. The purpose of this article is a sociological study examining the Catholic parish in Poland as a local community. Today a parish along with its community is exposed to social change and to myriad forces characteristic of the postmodern culture. In Poland two opposite forces characterize the life of a parish community: on the one side, secularization and individualization, and on the other side, socialization and evangelization. The subjective dimension of a local community, which is related to identification of people with a local parish, along with social bonds with the parish as a local community, are discussed in the first two sections of the article. In subsequent sections some issues related to common activities, membership in movements, religious communities, and Catholic associations within the parish will be presented. While the agency of people in the parish community is theoretically acknowledged, it is still not fully implemented. The discussion is based on the data obtained from major public opinion institutes in Poland.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • Aktualne problemy i wydarzenia (2008). Komunikat z badań CBOS (do użytku wewnętrznego) (nr 219). Warszawa.

 • Boguszewski R. (2011). O religijnym i społecznym zaangażowaniu Polaków w lokalnych parafi ach. Komunikat z badań CBOS. BS/ 141/2011. Warszawa.

 • Budzik S. (2011). Internet i rzeczywistość wirtualna. Możliwości i granice nowych technik medialnych z teologicznego punktu widzenia. W: J. Kloch (red.) Internet i Kościół (173-185). Warszawa: Dom Wydawniczy ELIPSA.

 • Coriden J. A. (1997). The Parish in Catholic Tradition: History Theology and Canon Law. New York: Paulist Press.

 • Firlit E. (1993). Więź z parafi ą. W: L. Adamczuk W. Zdaniewicz (red.) Religijność Polaków 1991 (96-106). Warszawa: Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego SAC. Główny Urząd Statystyczny - Zespół Wyznań Religijnych.

 • Firlit E. (2004). Parafi a w społecznej świadomości. W: W. Zdaniewicz S. H. Zaręba (red.) Kościół katolicki na początku trzeciego tysiąclecia w opinii Polaków (143-175). Warszawa: Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego SAC.

 • Firlit E. (2011). Identyfi kacje i więzi wspólnotowe. W: L. Adamczuk W. Sadłoń (red.) Postawy religijno-społeczne mieszkańców Diecezji Warszawsko-Praskiej (155-178). Warszawa: Ośrodek Sondaży Społecznych OPINIA.

 • Hipsz N. (2011). Polaków obraz rzeczywistości parafi alnej. Komunikat z badań CBOS. BS/144/2011. Warszawa.

 • Kamiński R. (1993). Ewangelizacja parafi i przez kaznodziejstwo Roczniki Teologiczne 40 (6) 63-73.

 • Kloch J. (2001). Internet a duszpasterstwo - fi lozofi a umiaru Więź 2 90-101.

 • Majka J. (1971). Socjologia parafi i. Zarys problematyki. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.

 • Mikrut A. (1997). Praca charytatywna w parafi i. W: A. Michalik (red.) Duszpasterz wczoraj dziś i jutro. Cz. III (Pierwsze kroki duszpasterza) (246-261). Tarnów: Wydawnictwo BIBLOS.

 • Piwowarski W. (1996). Socjologia religii. Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL.

 • Porter- Szűcs B. (2011). Faith and Fatherland: Catholicism Modernity and Poland. New York: Oxford University Press

 • Potocki A. (2007). Wychowanie religijne w polskich przemianach. Studium socjologiczno- pastoralne. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

 • Rémond R. (1986). Kryzys katolicyzmu we Francji Znak 38 (4-5) 127-137.

 • Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej. (2010). GUS. Warszawa.

 • Rożej K. (2009). Bóg w sieci Przegląd Powszechny 2 43-52.

 • Smoleń J. (2008). Internet jako medium komunikacyjne w Kościele na przykładzie Diecezji Tarnowskiej Biuletyn Edukacji Medialnej 1 116-128.

 • Sokołowski M. (2005). Internet a propagowanie sekt i nowych ruchów religijnych. W: S. Partycki (red.) Religia a gospodarka. T. II. (66-71). Lublin: Wydawnictwo KUL.

 • Świątkiewicz W. (2004). Kościelna tożsamość. W: W. Zdaniewicz S. H. Zaręba (red.). Kościół katolicki na początku trzeciego tysiąclecia w opinii Polaków (107-120). Warszawa: Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego SAC.

 • Wyniki badaniaAktualne problemy i wydarzenia” (2011). Komunikat z badań CBOS (do użytku wewnętrznego) (nr 257). Warszawa.

 • Wyniki badaniaAktualne problemy i wydarzenia” (2012). Komunikat z badań CBOS (do użytku wewnętrznego) (nr 265). Warszawa.

 • Zdaniewicz W. (2010). Życie parafi alne. W: L. Adamczuk W. Zdaniewicz (red.) Postawy religijno-społeczne mieszkańców Diecezji Płockiej (67-72). Płock: Płocki Instytut Wydawniczy.

 • Zeler B. (2006). Kościół w sieci. W: R. Paradowski (red.) Religia. Prawo. Reklama. Dylematy kultury współczesnej (39-44). Warszawa: MEDIA FORM.

Search
Journal information
Metrics
All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 184 99 7
PDF Downloads 77 49 6