Terminal values and meaning in life among university students with varied levels of altruism in the present period of socio-cultural change

Open access

Abstract The author of this paper, interested in the issues of values preference, meaning in life and altruism among university students has attempted to show a relation between them in the present period of clearly noticeable socio-cultural change. The study was conducted in 2009-2010 in Kraków among university students. The age of the respondents ranged from 21 to 25. 200 sets of correctly completed questionnaires were used for the results analysis.

In order to show values preference among university students Rokeach’s ValueSurvey (RVS) was used. The level of a sense of meaning in life was measured by means of Crumbaugh and Maholick’s Purpose in Life Test (PLT). Moreover, Śliwak’s Questionnaire of Altruism (A-N) was applied to measure the level of altruism.

It was found that students with a high level of altruism are accompanied by a higher level of meaning in life than students with a low level thereof. Terminal values significantly correlate with meaning in life in groups of students with a high and low level of altruism. Among terminal values, values personal in character appear to be more strongly related to meaning in life than values social in character.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • Adler A. (1964). Understanding Human Nature. New York: Greenberg Publisher.

 • Allport G. (1988). Osobowość i religia. Warszawa: PAX.

 • Aronson M. Wilson T. Akert R. (1997). Psychologia społeczna. Poznań. Zysk i S-ka.

 • Batson C. (1998). Altruism and prosocial behavior. In: Gilbert D. Fiske S. Lindzey G. (red.) The handbook of social psychology pp. 282-316. Boston: McGraw Hill.

 • Blanchard K. (1998). Zarządzanie poprzez wartości. Warszawa: Studio Emka.

 • Brzozowski P. (2007). Wzorcowa hierarchia wartości. Lublin: Wyd. UMCS.

 • Buksik D. (2003). Wrażliwość sumienia (studium empiryczne). Warszawa: Centrum Medyczne Pomocy Psych-Ped.

 • Cieciach J. (2006). Rodzina w systemie wartości oraz w kontekście przekonań światopoglądowych młodzieży. Psychologia. Edukacja i Społeczeństwo 3 121-137.

 • Czerniawska M. (2000). Agresja a system wartości. In: Derbis R. (red.) Jakośćrozwoju a jakość życia pp. 353-364. Częstochowa: WSP.

 • Davis M. (1999). Empatia: O umiejętności współodczuwania. Gdańsk: GWP.

 • Frankl V. (1971). Homo patiens. Warszawa: PAX.

 • Frankl V. (1977). Fundamenti a applicazioni della logoterapia. Torino: Boringhieri.

 • Frankl V. (1978). Psychologia dla każdego. Warszawa: PAX.

 • Frankl V. (1987). La soff erenza di una vita senza senso. Torino: Boringhieri.

 • Głaz S. (2002). Doświadczenie religijne a sens życia. Kraków: WAM.

 • Głaz S. (2006) Sens życia a religia. Wymiary filozoficzno-psychologiczne. Poznań: Fundacja Humaniora.

 • Głaz S. (2010). Rola Kościoła w integralnym rozwoju młodzieży. Kraków: WAM.

 • Głaz S. (2011). Osobowościowe uwarunkowania przeżycia religijnego młodzieżystudiującej. Kraków: WAM.

 • Jarymowicz M. (2004). Tożsamościowe przesłanki otwartości na innych i zachowańaltruistycznych. In: Cuda J. (red.) Społeczna aktualizacja tożsamości człowieka pp. 1-18. Katowice: Księgarnia św. Jacka.

 • Jones R. (2001). Psychological Value and Symbol Formation. Theory and Psychology 2 233-254.

 • Karyłowski J. (1982) O dwóch typach altruizmu. Badania nad endo- i egzocentrycznymiźródłami podejmowania bezinteresownych działań ma rzecz innych ludzi Warszawa: PAN.

 • Korchmaros J. Kenny D. (2001) Emotional closeness as a mediator of the eff ect of genetic relatedness on altruism Psychological Science 12 262-265.

 • Kość A. (2008). Relacja prawa i wartości w społeczeństwie demokratycznym. In: Popielski K. (red.) Wartości dla życia pp. 205-217. Lublin: Wyd. KUL.

 • Kruger D. (2001) Psychological aspects of adaptations for kin directed altruistic helping behaviors Social Behavior and Personality 29 323-330.

 • Loewenthal K. (2002). Are Women More Religious than Men? Gender Diff erences in Religious Activity Among Diff erent Religious Groups in the UK Personality and Individual Diff erences 32 133-140.

 • Lukas E. (1990). Geist und Sinn. Logotherapie - die dritt e Wiener Schule der Psychotherapie.

 • Monachium: Psychologie Verlags Union.

 • Łobocki M. (1998). Altruizm a wychowanie. Lublin: Wyd. UMCS.

 • Maraiński J. (2001). Kryzys moralny czy transformacja wartości? Lublin: TN KUL.

 • Maslow A. (1968). Toward a Psychology of Being. New York: Van Nonstrand Reinhold.

 • May R. (1981). Freedom and Destiny. Now York: Norton.

 • Miller A. (2008). Dobro i zło. Z prespektywy psychologii społecznej. Kraków: WAM.

 • Oleś P. (2003) Wprowadzenie do psychologii osobowości Warszawa: Scholar.

 • Oliynichuk S. Popileski K. (2008). Wartości moralne a poczucie sensu życia. In: Popielski K. (red.) Wartości dla życia pp. 499-520. Lublin: Wyd. KUL.

 • Olsen D. (1991). Empathy as an Ethical and Philosophical Basis for Nursing Journal of Advanced Nursing 14 62-76.

 • Opoczyńska M. (1995). Człowiek wobec wartości. In: Gałdowa A. (red.). Wybranezagadnienia z psychologii osobowości pp. 169-186. Kraków: UJ.

 • Piliavin J. Charng H. (1990). Altruism: A review of recent theory and research Annual Review of Sociology 16 27-65.

 • Piontek F. (2008) Depozyt niezrealizowanych wartości a proces rozwoju społecznogospodarczego. In: Popielski K. (red.) Wartości dla życia pp. 137-162. Lublin: Wyd. KUL.

 • Popielski K. (1987). Testy egzystencjalne: Metody badania frustracji egzystencjalneji nerwicy noogennej. In: Popielisk K. (red.) Człowiek - pytanie otwarte pp. 237-261. Lublin: Red. Wyd. KUL.

 • Popielski K. (2008). Psychologia egzystencji. Wartości w życiu. Lublin: Wyd. KUL.

 • Rogers C. (1983). Un modo di essere. Firenze: Psycho-di Martinelli.

 • Rokeach M. (1973). The Nature of Human Values. New York: Free Press.

 • Staub E. (1978). Positive social behavior and morality. Social and personal influences. New York: Academic Press.

 • Śliwak J. (1994) Poziom altruizmu a obraz siebie. Badania empiryczne dorastającej młodzieży Roczniki Filozoficzne KUL 4 119-163.

 • Śliwak J. (2001). Osobowość altruistyczna. Lublin: Fundacja Wydawnictwa KUL.

 • Śliwak J. (2002). Niepokój a poziom altruizmu Przegląd Psychologiczny 2 229-245.

 • Śliwak J. Król A. (1989-1990). Poziom altruizmu a poczucie sensu życia RocznikiFilozoficzne KUL 4 198-210.

 • Śliwak J. Leszczuk P. (1994) Poziom altruizmu a obraz siebie. Badania empiryczne dorastającej młodzieży Roczniki Filozoficzne KUL 4 119-164.

 • Velmans M. (2000). Understanding Consciousness. London: Routledge.

Search
Journal information
Metrics
All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 224 126 10
PDF Downloads 92 68 7