Influence of the environment aggressiveness on durability of girders made of S355 steel in Poland

Anna Śpiewak 1 , Małgorzata Ulewicz 1  and Josef Vičan 2
 • 1 Czestochowa University of Technology, The Faculty of Civil Engineering, Department of Organization and Technology Building, 42-200, Czestochowa, Poland
 • 2 University of Žilina, Faculty of Civil Engineering, Department of Structures and Bridges, 010 26, Žilina, Slovakia

Abstract

The following article discusses the problem of durability of girders made of structural steel S355 affected by corrosion. It presents the Polish procedure for calculating the time between failures of steel elements of bridge and durability factors necessary to estimate the impact of corrosion on the durability of steel road bridges. According to the presented procedure, two real bridges of steel structure were analysed. The bridges selected for analysis are located in extremely different corrosive environments in Poland. This bridges were built in different areas of the country which are characterized by different (mountain, urban) aggressiveness of the environment. The objects of the analysis differ in terms of corrosion type occurring on the bearing system. Their age is also different which has a significant impact on their safety.The results obtained allowed to determine the time when, with the existing corrosion damage, failures may occur.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • 1. Bieńka J., Dzienis T., Godlewski T., Kamela R., Radomska E. 2006. Wytyczne Zimowego Utrzymania Dróg. Załącznik do Zarządzenia Nr 18 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 30 czerwca 2006 roku, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Warszawa.

 • 2. Czerepak A., Czudek H., Pryga A., Wysokowski A. 2003. Metoda szacowania wpływu korozji na nośność konstrukcji stalowych mostów drogowych. Zalecenia GDDKiA, Wydawnictwo IBDiM, Żmigród.

 • 3. Zarząd Dróg I Komunikacji We Wrocławiu. 2016. Raport z przeglądu rozszerzonego obiektu mostowego.

 • 4. Zarząd Dróg Wojewódzkich W Katowicach. 2016. Raport z przeglądu szczegółowego obiektu mostowego.

 • 5. PN-EN 10020:2003. Definicja i klasyfikacja gatunków stali.

 • 6. PN-EN 1993 Eurokod 3: Konstrukcje Stalowe.

 • 7. PN-EN 1993-2:2010 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych. Część 2: Mosty stalowe.

 • 8. PN-EN ISO 12944-2:2001: Farby i lakiery - Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych systemów malarskich - Część 2: Klasyfikacja środowisk.

 • 9. Svobodova J. 2013. Microstructural evaluation of the lacquered layer quality after corrosion load,. Production Engineering Archives, Volume 6, No. 1, 45-48.

 • 10. Ulewicz R., Mazur M. 2015. Fatigue testing structural steel as a factor of safety of technical facilities maintenance, Production Engineering Archives, Volume 1, No. 1, 32-34.

 • 11. Vičan J., Koteš P., Śpiewak A., Ulewicz M. 2016. Durability of bridge structural elements, Communication 18(4), 61-67.

 • 12. Vičan J., Ulewicz M., Chwastek A. 2015. Assessing the corrosion impact on bearing capacity of steel girder bridges in Poland, Transcom Proceedings 2015. 11-th European Conference of Young Researchers and Scientists. Section 7 Civil Engineering. June 22-24, Zilina, Slovak Republic.

 • 13. Wysokowski A. 2001. Trwałość mostów stalowych w funkcji zjawisk zmęczeniowych i korozyjnych. Praca habilitacyjna, Wydawnictwo IBDiM, Warszawa.

 • 14. Wysokowski A. 2000. Wpływ korozji konstrukcyjnych stali mostowych na wytrzymałość zmęczeniową, Materiały Budowlane12, 54-55.

 • 15. Zobel H., Alkhafaji T., Wróbel M. 2007. Określanie trwałości mostów drogowych, Mosty 2, 40-54.

 • 16. Żółtowski W., Łubiński M., Filipowicz A. 2007. Konstrukcje metalowe Podstawy projektowania. Vol. I, Wydawnictwo Arkady, Warszawa.

OPEN ACCESS

Journal + Issues

Search