Public Health in Different Political Systems of the State

Open access

Abstract

The goal of this paper is to explain the dependence between the political system of the state: collectivist, conservative, and liberal in a postmodern society, and public health-related practice. In the consideration of different systems of physical culture, including the system of health culture known as public health, Niklas Luhmann’s theory of social systems has been used. The social system of health culture, hitherto known as the system of public health, is acknowledged as a variety of social systems of physical culture, whereas the health gymnasion is one of many possible centers of habilitation, recreation, and rehabilitation of the body. It is argued that an educating society can only persist successfully if the state does not lose control in the struggle against the ideologues of neoliberal forces hostile to the solidarity-based and welfare state.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • Copleston F. (1986). Philosophies and Cultures. Warszawa: PAX.

 • Eliade M. (1997). Joga.Nieśmiertelność i wolność /Le Yoga. Immortalite et Liberte/. Warszawa: PWN.

 • Krąpiec M.A. (2005). Ja - Człowiek /I Human/. Lublin: KUL.

 • Legutko P. (2012). Hospicjum czyli biznes z o o /Hospice Inc./ Gość Niedzielny no. 10 62-63.

 • Luhmann N. (2007). Społeczne systemy. Zarys teorii ogólnej /Social Systems. Outline of General Theory/. Kraków: Nomos.

 • Nowak W.A. (2011). Podmiot systemy nowoczesność /Subject Systems Modernity/ Poznań: UAM.

 • Patočka J. (1998). Eseje heretyckie z historii filozofii /Heretical Essays in the Philosophy of History/. Warszawa: Aletheia.

 • Pawłucki A. (2007). Osoba w pedagogice ciała /Person in pedagogy of the body value/. Olsztyn: OSW.

 • Pawłucki A. (2009). Bliżej pedagogiki zdrowia /Closer to health pedagogy/. Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne no. 2 and 3 4-12.

 • Straus E.W. Straus A. (2009). 100 największych osiągnięć medycyny /100 Greatest Medical Achievements/. Warszawa: Świat Książki.

 • Szacki J. (2008). Przedmowa do wydania polskiego /Preface to the Polish edition/. In M.C. Nussbaum Cultivating Humanity: A Classical Defense of Reform in Liberal Education. Wrocław: DSW I-XIII.

 • Tischner J. (2000). Miłość nas rozumie /Love Understand Us/. Kraków: Znak.

 • Szubert-Zarzeczny U. (2001). Relacja ekonomia - polityka w nowożytnej myśli ekonomicznej /The relationship between economy and politics: politics in modern economic thought/. Wrocław: Wydawnictwo ARBORETUM.

 • Znaniecki F. (1973). Socjologia wychowania /Sociology of Education/. Warszawa: PWN vol. II p. 23.

Search
Journal information
Impact Factor


CiteScore 2018: 0.3

SCImago Journal Rank (SJR) 2018: 0.201
Source Normalized Impact per Paper (SNIP) 2018: 0.333

Metrics
All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 201 86 4
PDF Downloads 67 41 1