Lifestyle and Living Standards of Elderly Men in Eastern Hungary

Open access

Lifestyle and Living Standards of Elderly Men in Eastern Hungary

This present study intends to deal with the lifestyles and living standards of elderly men. The health-related lifestyle was examined including a closer look at how elderly people value their own living standards, and how it is connected to the present state of their condition and activities. Our main goal was to highlight all lifestyle elements, because such an age, lifestyle has a decisive role in improving living standards. It seems reasonable to take several aspects - physical activity, change of lifestyle, and age differences - into consideration when health-cultural behaviour is examined because all of them can influence elderly people's lifestyles and quality of life. Data were collected in eastern Hungary, in Hajdú-Bihar County, among elderly males above 60 years old (N=1,269; M=70.23; min: 60; max: 99; SD±7.095) through questionnaires. Our survey contained questions in three main topics: demographic profile (age, sex, education, financial status, living conditions, and occupation), health status (subjective health status, health awareness, mental health status), and health behaviour (physical exercise, smoking, and alcohol consumption). Different sub-patterns were examined during the analysis: different qualifications, age, and settlement types.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • Andorka R. (1997). Bevezetés a szociológiába /Introduction into sociology/. Budapest: Osiris Kiadó.

 • Babbie E. (2001). A társadalomtudományi kutatás gyakorlata /The practice of the social science/. Budapest: Balassi Kiadó.

 • Beregi E. (1999). Egészségben megöregedni /Healthy aging/. Budapest: Medicina Könyvkiadó Rt.

 • Blaskovich E. (2005). Az EU-konform komplex időgyógyászati modell hazai tapasztalatai /The Hungarian observations of complex EU conform time model/. Hippocrates 2 130-134.

 • Brukner P. D. & Brown W. J. (2005). Is exercise good for you? Medical Journal of Australia 183 10 538-541.

 • Dobossy I. S. Molnár E. Virágh E. (2003). Öregedés és társadalmi környezet /Aging and social environment/ (pp. 136-160). Műhelytanulmányok 3. Budapest: KSH Népességtudományi Kutatóintézet.

 • Falus I. Ollé J. (2000). Statisztikai módszerek pedagógusok számára /Statistical methods for teacher/. Budapest: Okker Kiadó.

 • Galetta F. Franzoni F. Femia F. R. Rocella N. Pentimone F. and Santoro G. (2005). Lifelong physical training prevents the age-related impairment of heart rate variability and exercise capacity in elderly people. Journal of Sports Medicine and Physical Fitness 45(2) 217-221.

 • Gauchard G. C. Jeandel C. & Perrin P. P. (2001). Physical and sporting activities improve vestibular afferent usage and balance in elderly human subjects. Gerontology 47 263-2270.

 • Ivan L. (2004). Öregedés: örök ifjúság? /Aging: forever young/. Mindentudás Egyeteme http://mindentudas.hu/eloadasok/szemeszter/itemlist/extrafield.html?extrafield=2&extrafieldval ue=4&theme=eloadasok&page_title=IV.+szemeszter http://mindentudas.hu/eloadasok/szemeszter/itemlist/extrafield.html?extrafield=2&extrafieldvalue=4&theme=eloadasok&page_title=IV.+szemeszter

 • Ivan L (2005). Az idősödés és időskor mint az edzettség próbája /Aging third age is the test of sport level/. In J. Gy. Némethné (Ed.) Aktivitás - mozgás - sport a harmadik életszakaszban (pp. 7-18). Győr: Szenior Könyvek.

 • Kopp M. (2006). A lelkiállapot és az egészség összefüggései /The connections between mood and health/. In R. Ádány (Ed.) Megelőző orvostan és népegészségtan (pp. 516-522). Budapest: Medicina Könyvkiadó Zrt.

 • Kopp M. Pikó B. (2006). Az egészséggel kapcsolatos életminőség pszichológiai szociológiai és kulturális dimenziói /Psychological social and cultural dimensions of health related quality of life/. In M. Kopp M. E. Kovács (Eds.) A magyar népesség életminősége az ezredfordulón (pp. 10-17). Budapest: Semmelweis Kiadó.

 • Kovács K. (2006). Egészség-esélyek /Chances for health/. KSH Népegészségtudományi Kutatóintézet Életünk fordulópontjai Műhelytanulmányok 5.

 • Kováts F. (1979). Egészséges élet - derűs öregség /Healthy living - cheerful aging/. Budapest: Medicina könyvkiadó.

 • Kullmann L. Harangozó J. (1999). Az Egészségügyi Világszervezet életminőség vizsgáló módszerének hazai adaptációja /The Hungarian adaptation of WHO quality of life models for health examinations/. Orvosi Hetilap 140 1947-1952.

 • Losonczi Á. (1977). Az életmód az időben a tárgyakban és az értékekben /Lifestyle in time in objects and in values/. Budapest: Gondolat Kiadó.

 • Majercsik E. (2004). Idősek a mában /Elderly today/. http://phd.om.hu/disszertációk/értekezések

 • Monostori J. (2009). Öregedés /Aging/. In J. Monostori P. őri E. S. Molnár Zs. Spéder (Eds.) Demográfiai portré (pp. 79-88). Budapest: KSH Népességtudományi Kutató Intézet.

 • Olvasztóné B.ZS. Huszár A. Konczos Cs. (2007). Az egészségkulturális magatartás és elemzése /Assessment of health conscious behavior/. Kalokagathia XLV 1-2 111-125.

 • Ottawai Karta (WHO) (2010). http://www.who.int/hpr/NPH/docs/ottawa_charter_hp.pdf

 • Pihl E. Matsin T. Jürimae T. (2002). Physical activity musculoskeletal disorders and cardiovascular risk factors in male physical education teachers. Journal of Sports Medicine and Physical Fitness 42(4) 466-471.

 • Pikó B. (2006). Orvosi szociológia /Medical sociology/. Budapest: Medicina Könyvkiadó Zrt.

 • Plette R. Grónai é. (2006). A lelki egészség kérdései Magyarországon /Questions about mental health/. Foglalkozás-egészségügy 1 24-33.

 • Prohaska T. Belansky E. Belza B. Buchner D. Marshall V. McTigue K. Satariano W. Wilcox S. (2006). Physical Activity Public Health and Aging: Critical Issues and Research Priorities. The Journal of Gerontology 61B(5) 267-273.

 • Sima Á. Pikó B. Horváth J. K. (2006). A mentálhigiéné mint egészségfejlesztési prioritás: középiskolások lelki egészségének életmódjának kockázati magatartásának vizsgálata /Mental hygiene as topics of improving health: assess the lifestyle and risk factors in secondary schools/. Egészségfejlesztés 1-2 33-37.

 • Tringer L. (2002). A mentális betegségek megelőzésének és ellátásának korszerű szemlélete (The modern approach for prevention and medical attendance of mental diseases). Orvostovábbképző Szemle IX. 9. 12-21.

 • Tróznai T. Kullmann L. (2007). Az idős emberek életminőségének és idősödéssel kapcsolatos attitűdjeinek vizsgálata /Assessment of elderlies' quality of life and their attitudes toward aging/. LAM 17 2 137-143.

 • Valló Á. (2006). Együtt élni az öregedéssel /Live together aging/. Patika magazine 5.

 • World Health Organization. Constitution. WHO 1984.

 • http://ec.europa.eu/health-eu/my_health/elderly/index_hu.htm

Search
Journal information
Impact Factor


CiteScore 2018: 0.3

SCImago Journal Rank (SJR) 2018: 0.201
Source Normalized Impact per Paper (SNIP) 2018: 0.333

Metrics
All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 140 76 5
PDF Downloads 65 44 3