Landscape evolution in the area of Kazimierski Landscape Park

Daniel Sobczyński 1  and Izabela Karsznia 1
 • 1 University of Warsaw, Faculty of Geography and Regional Studies, Department of Geoinformatics, Cartography and Remote Sensing, Warsaw, Poland

Abstract

The presented research concerning the landscape evolution of the area of the Kazimierski Landscape Park assumed the analysis of landscape changes that took place in the western part of the Nałęczów Plateau in eastern Poland as a result of increased anthropopressure. To achieve this goal, the diverse data was employed: archives of the “Archeological Survey of Poland” obtained from the National Heritage Board of Poland, the registry data from the 16th century made available as part of the “Atlas Fontium” project elaborated by the Institute of History of the Polish Academy of Sciences, old map of the Western Galicia from 1808, a tactical map of the Military Geographical Institute in Warsaw from 1937, and the “Topographic Objects Database” (BDOT10k) obtained from the Head Office of Geodesy and Cartography. Based on the analysed data, maps presenting the development of the settlement network from the moment of permanent settlement of the area up to the present state and maps showing the changes in land use in the Kazimierski Landscape Park over the last centuries have been designed.

The results of historical and geographical analyses carried out as part of the research were compared with the results of geomorphological research conducted in the studied area. Verification of the obtained results allowed to determine the scope in which man influenced the evolution of the landscape of the analysed area, including its diversification depending on the historical period and the type of the economy. The process of georeferencing the map of Western Galicia elaborated by colonel A.M. von Heldensfeld from 1808 and the tactical map 1:100,000 of Military Geographical Institute from 1937 covering the research area (14,974 ha) was carried out in the ArcGIS Desktop software. The calibration process was evaluated in the Map Analyst program which makes it possible to analyze the distortions of old maps. Then, vectorization of selected terrain coverage classes and visualization of spatial data were conducted. This way, the land use maps were analyzed in terms of environmental changes that occurred over the past centuries by identifying the areas with the largest development changes. The obtained results were compared with the database of historical objects created for the purposes of this research, based on data provided by the National Heritage Board of Poland and the Institute of History of the Polish Academy of Sciences in order to determine the development trends of the settlement network in the region. The additional statistical analysis made it possible to determine the trend of changes and to interpret the distribution of areas threatened by the occurrence of mass movements with the analyzed anthropogenic determinants.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • Gregory I., Geddes A., 2014, Toward spatial humanities: Historical GIS and spatial history. Series “The Spatial Humanities”, Indiana University Press, pp. 10–11.

 • Kukawka S., 2000, Zaludnienie i zmiany środowiska naturalnego w neolicie wyżyn lessowych (uwagi krytyczne). “Archeologia Polski” T. 15, pp. 99–109.

 • Kuna J., 2015, Metodyczne aspekty analiz przestrzennych GIS wykorzystujących dawne mapy topograficzne. In: Dawne mapy topograficzne w badaniach geograficzno-historycznych, ed. A. Czerny. Lublin: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, pp. 125–150.

 • Myga-Piątek U., 2001, Spór o pojęcie krajobrazu w geografii i dziedzinach pokrewnych. “Przegląd Geograficzny” T. 73, z. 1-2, pp. 163–176.

 • Myga-Piątek U., 2012, Krajobrazy kulturowe. Aspekty ewolucyjne i typologiczne. Katowice: Uniwersytet Śląski.

 • Nowocień E., Podolski B., Wawer R., 2003, Zmiany użytkowania gruntów zlewni potoku Grodarz z wykorzystaniem ortofotomap lotniczych i GIS na podstawie wieloletniego monitoringu. “Regionalny Monitoring Środowiska Przyrodniczego” Nr 4, Kielce: Kieleckie Towarzystwo Naukowe, pp. 75–78.

 • Ostafin K., 2009, Zmiany granicy rolno-leśnej w środkowej części Beskidu Średniego od połowy XIX wieku do 2005 roku, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

 • Ostapowicz K., 2012, Modelowanie przestrzenne zmian pokrycia terenu. In: Zastosowania metod statystycznych w badaniach naukowych, Vol. 4, Kraków, 175 pp.

 • Ostaszewska K., Heinrich J., Schmidt R., Krüger A., 2011, Użytkowanie ziemi jako czynnik krajobrazotwórczy na obszarach lessowych. “Prace i Studia Geograficzne” T. 46, pp. 63–76.

 • Plit J., 2016, Krajobrazy kulturowe Polski i ich przemiany. “Prace Geograficzne” Nr 253, Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, 302 pp.

 • Reder J., Superson J., Król T., 2010, Etapy rozwoju osadnictwa zachodniej części Płaskowyżu Nałęczowskiego i ich zapis w osadach dna doliny Bystrej. “Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis, Studia Geographica” 1, pp. 127−130.

 • Rozwałka A., 1999, Sieć osadnicza w archidiakonacie lubelskim w średniowieczu. Studium archeologiczno-historyczne Lublin: Wydawnictwo UMCS, 218 pp.

 • Solon J. et al., 2018, Physico-geographical mesoregions of Poland: Verification and adjustment of boundaries on the basis of contemporary spatial data. “Geographia Polonica” Vol. 91, issue 2, pp. 143–169.

 • Wolski J., 2012, Błędy i niepewność w procesie tworzenia map numerycznych. In: Źródła kartograficzne w badaniach krajobrazu kulturowego. Sosnowiec: Komisja Krajobrazu Kulturowego Polskiego Towarzystwa Geograficznego.

OPEN ACCESS

Journal + Issues

Search