A medal minted by the Dutch West India Company in 1637 in honour of Krzysztof Arciszewski as a cartographic source

Open access

Abstract

The author discusses a phenomenon of putting the works of military cartography on medals cast in the 17th century. The analysis focused on a medal presented to Krzysztof Arciszewski (1592-1656) by the Dutch West India Company in 1637. The obverse of this medal features two cartographic images depicting the siege of the Arraial Velho do Bom Jesus fortress (1635) and the battle between Camarigibi and Porto Calvo (1636). They were patterned after two manuscript maps. The maps were made by Arciszewski and attached to a memorandum written and sent to the management of the West India Company on 13 June 1633. They were engraved and published in print only around 1644. The plan of the battle that took place on 18 January 1636 indicates that the engraver (author unknown) used not only the manuscript version but also the medal. The example of the medal minted in 1637 confirms the credibility of cartographic representations featured on numismatic items. It should, naturally, be borne in mind that such representations must have been simplified due to the very nature of the means. Nevertheless, should there be no proper manuscript pattern, such objects may be used successfully as valuable cartographic sources.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • Albertrandy J.Ch. 1809 Medale polskie. Krzysztof Arciszewski. „Pamiętnik Warszawski” 3 nr 7 pp. 94-103.

 • Adams J.W. Verschoor D. 2011 The Artischofski Medal MCA Advisory. “The Journal of the Medal Collectors of America” Vol. 14 no. 6 pp. 5-8.

 • Augustyniak U. 2001 Dwór i klientela Krzysztofa Radziwiłła (1585-1640). Mechanizm patronatu. Warszawa.

 • Augustyniak U. 2004 W służbie hetmana i Rzeczypospolitej. Klientela wojskowa Krzysztofa Radziwiłła (1585-1640). Warszawa.

 • Barreto A. 1958 Fortificações no Brasil (Resumo Histórico). Rio de Janeiro.

 • Betts C.W. 1894 American Colonial History. Eds. W.T.R. Marvin L.H. Low. New York.

 • Bogacz T. Konopska B. 1995 Motywy kartograficzne w medalierstwie polskim. In: Dwudziestolecie Zespołu Historii Kartografii „Z Dziejów Kartografii” T. 7. Eds. J. Ostrowski W. Wernerowa. Warszawa pp. 99-124.

 • Czajewski J. 2011 Medal zwycięstwa. „Spotkania z Zabytkami” nr 7-8 pp. 49-53.

 • Czapski-Hutten E.Z.M. 1880 Catalogue de la colection des médailles et monnaies Polonaises du comte Emeric Hutten-Czapski [Vol. 3]. Cracovie.

 • Czapski-Hutten E.Z.M. 1916 Catalogue de la colection des médailles et monnaies Polonaises du comte Emeric Hutten-Czapski Vol. 5. Cracovie.

 • Die Reichelsche Münzsammlung in St. Petersburg 1842 Bd. 7.

 • Dubas-Urwanowicz E. 2011 Wesele Jana Zamoyskiego z Gryzeldą Batorówną. „Białostockie Teki Historyczne” T. 9 pp. 237-251.

 • Early American Medals - a check list 1951 “The Coin Collector’s Journal” 18 no. 4 pp. 90-94.

 • Franczak G. 2017 Filologia mapy. Badanie dawnej kartografii metodą krytyki tekstu na przykładzie toponimii mapy Księstwa Połockiego S. Pachołowieckiego z 1580 roku. „Terminus” T. 19 z. 1 pp. 193-252.

 • Hildebrand B.E. 1874 Sveriges och Svenska Konungahusets minnespenningar praktynt och belöningsmedaljer. Stockholm.

 • Hulsman L.A.H.C. 2015 Colonial fortifications in Brazil preliminary inventory. Part 1: Historical research in the Netherlands (without place of publication). International Medal Auction: J & J Sale Number 14. Art Medals of the World 1983 (without place of publication).

 • Kluczycki J.F. 1835 Pamiątki polskie w Wiedniu i jego okolicach. Kraków.

 • Kowalczyk J. 1976 Triumf i sława wojenna „all’antica” w Polsce w XVI w. In: Renesans. Sztuka i ideologia. Ed. T.S. Jaroszewski. Warszawa pp. 293-335.

 • Kraushar A. 1893 Dzieje Krzysztofa z Arciszewa Arciszewskiego. T. II Petersburg.

 • Krokosz P. 2017 Sunt mihi quae valeant in talea pondera. Opanowanie wschodnich nadbałtyckich prowincji szwedzkich przez armię rosyjską w 1710 r. In: Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej T. VII. Eds. W. Walczak K. Łopatecki Białystok pp. 217-276.

 • Kronika polska Marina Bielskiego nowo przez Ioach. Bielskiego syna iego wydana 1597 Kraków.

 • Kupczewska M. 2010 Działalność polityczno-wojskowa Jana Jakuba i Stefana Potockich w okresie kampanii smoleńskiej. „Białostockie Teki Historyczne” T. 8 pp. 27-46.

 • Laet J. de 1644 Historie ofte iaerlijck verhael van de verrichtinghen der geoctroyeerde West-Indische Compagnie zedert haer begin tot het eynde van ’t jaer sesthien-hondert ses-en-dertich; begrepen in derthien boecken ende met verscheyden koperen platen verciert. Leyden.

 • Loon G. van 1722 Histoire Métallique des XVII Provinces des Pays-bas Vol. II La Haye.

 • Łopatecki K. 2009 Między włoską a holenderską sztuką fortyfikacyjną. Plan rozbudowy Brześcia Litewskiego w świetle „Geometrich Plan der Statt Brzesche in Littawen” z 1657 roku. „Zapiski Historyczne” T. 74 nr 4 pp. 77-94.

 • Łopatecki K. 2016 Ofensywa Holenderskiej Kompanii Zachodnioindyjskiej w Brazylii w latach 1634-1636. „Prace Historyczne” T. 143 nr 4 pp. 685-702.

 • Materiały do słownika kartografów i geodetów polskich 1999. Eds. J. Szeliga W. Wernerowa Warszawa.

 • Moreland M. 2014 Jerusalem destroyed: the setting of Acts [in:] Engaging Early Christian History: Reading Acts in the Second Century. Eds. R.R. Dupertuis T. Penner. Oxon - New York pp. 17-44.

 • Niedźwiedź J. 2017 Atlas Księstwa Połockiego Stanisława Pachołowieckiego (1580): propaganda genologia i tworzenie wiedzy geograficznej. „Terminus” T. 19 z. 1 pp. 127-152.

 • Olszewicz B. 2004 Kartografia polska XV-XVII wieku. Przegląd chronologiczno-bibliograficzny. Ed. J. Ostrowski Warszawa.

 • Paradowska M. 1987 Przyjmij laur zwycięski. Katowice.

 • Pollak M. 2010 Cities at War in Early Modern Europe. Cambridge.

 • Pufendorf S. 1696 De Rebus a Carolo Gustavo Sveciae Rege Gestis. Norimbergae.

 • Pufendorf S. 2013 Siedem ksiąg o czynach Karola Gustawa króla Szwecji. Ed. and trans. W. Krawczuk. Warszawa.

 • Raczyński E. 1838-1845 Gabinet medalów polskich oraz tych które się dziejów polski tyczą. Vol. I-II Wrocław - Berlin.

 • Rokita J.G. 2015 Medal upamiętniający zwycięstwo pod murami Wiednia (12 września 1863 roku) z wyobrażeniem dwóch orłów: polskiego i austriackiego autorstwa Jana Höhna mł. Uwagi ikonograficzne. „Studia Historyczne” T. 58 nr 4 pp. 459-481.

 • Röell G. 2015 Uit verre streken from distant shores. Luxury goods from Dutch trading posts in the West Indies East Indies China Japan and Africa 17th-19th Centuries. Maastricht.

 • Schneeberger A. 2008 De bona militum valetudine conservanda liber. Księga o zachowaniu dobrego zdrowia żołnierzy. Trans. R.A. Sucharski eds. S. Ilnicki R.A. Sucharski. Warszawa.

 • Stahr M. 1990 Medale Wazów w Polsce. Wrocław.

 • Svenberg E. 2013 Översättningar av latinet på svenska kungliga medalier. Ed. P. Sjökvist. Uppsala.

 • Więcek A. 1972 Dzieje sztuki medalierskiej w Polsce. Kraków.

 • Wilson P.H. 2009 The Thirty Years War: Europe’s Tragedy. Cambridge.

 • Theatrum Europaeum Bd. III 1639 Franckfurt am Mayn.

 • Zanvliet K. 2007 Mapping the Dutch World Overseas in the Seventeenth Century. In: The History of Cartography Vol. 3: Cartography in the European Renaissances part 2 ed. by D. Woodward. Chicago - London pp. 1433-1462.

Search
Journal information
Metrics
All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 112 101 6
PDF Downloads 103 94 13