Tourist maps – definition, types and contents

 • 1 University of Wrocław, Institute of Geography and Regional Development, Department of Geomorphology
 • 2 University of Wrocław, Institute of Geography and Regional Development, Department of Geoinformatics and Cartography

Abstract

Tourist maps are one of the most common groups of cartographic documents. Their variety in terms of content, subject matter and publication titles is a result of growing popularity of diverse forms of tourism activity. The aim of the authors of this article is to demonstrate issues related to tourist maps, including their variety in relation to contemporary forms of tourism. As tourist maps are constantly developing, the authors decided to propose a classification of tourist maps which is adequate from the point of view of the types of maps we currently distinguish. Taking into consideration the aim and type of tourism, the maps were divided into the following sub-groups: maps for sightseeing tourism, qualified tourism, and other tourism, as well as tourist city maps, and maps prepared for promotion and advertising of tourism. The first there categories were further divided into more detailed sub-categories and each of them was described briefly in terms of its content. The classification of maps based on their scales and form of content presentation was also included.

The authors attempted also to define the concept of “tourist map” itself. The authors defined it as a geographic representation of an area presented on a plane, in accordance with specific mathematical rules, which should include topographic contents, information about tourist attractions of a given area, its tourist and complementary infrastructure, presented with the help of conventional signs, in a matter appropriate for the scale of the map and its intended use.

Contributing to the discussion on the place of tourist map in the general classification of maps, the article distinguishes not only general-geographic maps and thematic maps, but also orientation and navigation maps. This terms covered tourist maps, road maps, and navigation maps: sailing, sea, aerial and city maps. They consist a group of maps in which the functions they play determine their informational content and their form of cartographic presentation. However, unlike on thematic maps, where the general geographic content is merely a background for presentation of the theme-related phenomena, the geographic content is essential in case of tourist maps. It is precisely the general geographic content which is primarily responsible for communicating information which is meant to be used for orientation and navigation purposes.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • Forest D., Castner H.W., 1985, The design and perception of point symbols for touristic maps. “Cartographic Journal” Vol. 22, No. 1, pp. 11–19.

 • Gerber R., Burden P., Stanton G., 1990, Development of public information symbols for tourism and recreational mapping. “Cartographic Journal” Vol. 27, No. 2, pp. 92–103.

 • Kajoch A., 1973, Problemy szaty graficznej map turystycznych. In: K. Trafas (ed.), Problemy kartografii turystycznej. „Materiały Ogólnopolskich Konferencji Kartograficznych” T. 2, Kraków−Warszawa, pp. 67–69.

 • Kajoch A., 1996, Jak powstaje mapa turystyczna? In: W.A. Wójcik (ed.), Góry w kartografii, Materiały z sympozjum w Krakowie dnia 7 grudnia 1996 r. Kraków: Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej, pp. 65−71.

 • Kałamucki K., 2003, Analiza zakresu treści map turystycznych w różnych skalach. In: K. Trafas, P. Struś, J. Szewczuk (eds.), Kartografia w turystyce – turystyka w kartografii. „Materiały Ogólnopolskich Konferencji Kartograficznych” Vol. 24, Kraków, pp. 11–16.

 • Kałamucki K., 2005, Poznawcza i kształcąca funkcja współczesnych map turystycznych. In: Społeczna i edukacyjna rola kartografii, “Materiały Ogólnopolskich Konferencji Kartograficznych” T. 26, Warszawa, pp. 64–71.

 • Kaprowski W., 1973, Potrzeba opracowania map turystycznych na podkładzie mapy topograficznej. In: K. Trafas (ed.), Problemy kartografii turystycznej. „Materiały Ogólnopolskich Konferencji Kartograficznych” T. 2, Kraków–Warszawa, pp. 46–51.

 • Kaprowski W., 2004, Geografia turystyczna. Warszawa: Wyższa Szkoła Ekonomiczna.

 • Konferencja Naukowo-Techniczna na temat „Kartografia turystyczna”, 1979. Bydgoszcz: Stowarzyszenie Geodetów Polskich – Sekcja Kartograficzna, Komitet Geodezji Polskiej Akademii Nauk – Sekcja Fotogrametrii i Kartografii, Polskie Towarzystwo Geograficzne – Komisja Kartograficzna.

 • Kowalczyk A., 2015, Kartografia turystyczna – problemy metodologiczne i metodyczne. In: Z. Młynarczyk, A. Zajadacz (eds.), Uwarunkowania i plany rozwoju turystyki t. XV: Turystyka w badaniach geograficznych. Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe, pp. 9–32.

 • Kurek W. (ed.), 2007, Turystyka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

 • Leonowicz A., 2003, Wykorzystanie mapy w turystyce kwalifikowanej na przykładzie map turystycznych gór wysokich. In: K. Trafas, P. Struś, J. Szewczuk (eds.), Kartografia w turystyce – turystyka w kartografii, „Materiały Ogólnopolskich Konferencji Kartograficznych” T. 24, Kraków, pp. 67–71.

 • Mapa turystyczna jako źródło informacji i badań naukowych, 1986. Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Poznań 4 maja 1984. Poznań: Akademia Wychowania Fizycznego.

 • Medyńska-Gulij B., 2003, Wizualizacja treści map turystycznych. In: K. Trafas, P. Struś, J. Szewczuk (eds.), Kartografia w turystyce – turystyka w kartografii. „Materiały Ogólnopolskich Konferencji Kartograficznych” T. 24, Kraków, pp. 95–98.

 • Merski J., Warecka J., 2009, Turystyka kwalifikowana. Turystyka aktywna. Warszawa: ALMAMER Wyższa Szkoła Ekonomiczna.

 • Nowak E., 1973, Ocena map turystycznych wydanych przez Państwowe Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych. In: K. Trafas (ed.), Problemy kartografii turystycznej, „Materiały Ogólnopolskich Konferencji Kartograficznych” T. 2, Kraków−Warszawa, pp. 12–15.

 • Nowak-Ferdhus E., 1980, Zakres treści turystycznej na polskich mapach turystycznych. In: D. Markowska, J. Ostrowski, J. Pasławski (eds.), Stan i perspektywy rozwoju polskiej kartografii, „Materiały Ogólnopolskich Konferencji Kartograficznych” T. 7, pp. 214–220.

 • Ostrowski J., Ostrowski W., 1975, Zakres treści i rozwiązania graficzne turystycznych planów miast. „Polski Przegląd Kartograficzny” T. 7, nr 1, pp. 7–13.

 • Pasławski J. (ed.), 2010, Wprowadzenie do kartografii i topografii. Wrocław: Nowa Era.

 • Pawlak W., 1973, Rzeźba terenu na mapie turystycznej. In: K. Trafas (ed.), Problemy kartografii turystycznej, „Materiały Ogólnopolskich Konferencji Kartograficznych” T. 2, Kraków−Warszawa, pp. 52–59.

 • Ratajski L., 1989, Metodyka kartografii społeczno--gospodarczej. Warszawa−Wrocław: PPWK.

 • Robinson A., Sale R., Morrison J., 1988, Podstawy kartografii. Warszawa: PWN.

 • Roszczewska M., Zalewski W., 2003, Mapa topograficzna jako podkład map turystycznych. In: K. Trafas, P. Struś, J. Szewczuk (eds.), Kartografia w turystyce – turystyka w kartografii. „Materiały Ogólnopolskich Konferencji Kartograficznych” T. 24, Kraków, pp. 17–27.

 • Różycki P., 2006, Zarys wiedzy o turystyce. Kraków: Proksenia.

 • Saliszczew K.A., 2003, Kartografia ogólna. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

 • Toczek-Werner S., 2004, Trendy obserwowane w rekreacji na świeżym powietrzu. In: J. Wyrzykowski, K. Klementowski (eds.), Współczesne tendencje w turystyce i rekreacji. Wrocław: Akademia Wychowania Fizycznego, pp. 105–112.

 • Trafas K. (ed.), 1973, Problemy kartografii turystycznej. „Materiały Ogólnopolskich Konferencji Kartograficznych” T. 2, Kraków−Warszawa: PTG – Komisja Kartograficzna, PPWK.

 • Trafas K., 2003, Typy i rodzaje map turystycznych. In: K. Trafas, P. Struś, J. Szewczuk (eds.), Kartografia w turystyce – turystyka w kartografii. „Materiały Ogólnopolskich Konferencji Kartograficznych” T. 24, Kraków, pp. 7–10.

 • Trafas K., Struś P., Szewczuk J. (eds.), 2003, Kartografia w turystyce – turystyka w kartografii. „Materiały Ogólnopolskich Konferencji Kartograficznych” T. 24, Kraków: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ.

 • Wójcik W.A. (ed.), 1996, Góry w kartografii. Materiały z sympozjum w Krakowie dnia 7 grudnia 1996 r., Kraków: Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej.

 • Wyrzykowski J., 2002, Podstawowe formy turystyki. In: S. Toczek-Werner (ed.), Podstawy rekreacji i turystyki, Wrocław: Akademia Wychowania Fizycznego, pp. 61–65.

 • Wyrzykowski J., Marak J. (eds.), 2010, Turystyka w ujęciu interdyscyplinarnym. Wrocław: Wyższa Szkoła Handlowa.

 • Żyszkowska W., Spallek W., Borowicz D., 2012, Kartografia tematyczna. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

OPEN ACCESS

Journal + Issues

Search