The comparative analysis of selected interactive data presentation techniques on the example of the land use structure in the commune of Tomice

Open access

Abstract

The authors present the results of a comparative analysis of selected techniques and programming tools for building interactive data presentation in the form of diagrams and maps generated in the browser.

The results of an inventory of land use structure, which are a part of a geographic information system database of the commune of Tomice in district of Wadowice, were employed as input data.

The research has shown that the tested tools have a similar design capacity; which makes it difficult to determine which of them is the best. Different factors contribute to choosing a particular tool. They include technical specification, project budget, license conditions, technical support and visualization possibilities.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • Afzal W. Torkar R. Feldt R. 2009 A systematic review of search-based testing for non-functional system properties. “Inf. Software Technology” Vol. 51 no. 6 pp. 957–976.

 • Bennett R. O’Neill E.T. Kammerer K. 2014 assign-FAST: An autosuggest-based tool for FAST subject assignment. “Information Technology and Libraries” Vol. 33 no. 1 pp. 34–43.

 • Blackstock M. Lea R. 2012 IoT mashups with the WoTKit. In: 3rd International Conference on the Internet of Things (IOT) IEEE pp. 159–166.

 • Bostock M. Ogievetsky V. Heer J. 2011 D3 data-driven documents. “IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics” Vol. 17 no. 12 pp. 2301–2309.

 • Bryant N. Wildfire J. 2016 Webcharts – A Web-based charting library for custom interactive data visualization. “Journal of Open Research Software” Vol. 4 no. 1 p. 29. DOI: http://doi.org/10.5334/jors.127.

 • Chhabra M.N. 2012 Introduction to adhoc testing. “International Journal of Scientific and Technology Research” Vol. 1 no. 7 pp. 66–67.

 • ElTayeby O. John D. Patel P. Simmerman S. 2013 Comparative case study between D3 & Highcharts on Lustre metadata visualization. In: IEEE Symposium on Large-Scale Data Analysis and Visualization (LDAV) pp. 127–128.

 • Gesmann M. de Castillo D. 2011 Using the Google Visualisation API with R. “The R Journal” Vol. 3 no. 2 pp. 40–44.

 • Gotlib D. 2008 Nowe oblicza kartografii – Internet a kartografia. „Polski Przegląd Kartograficzny” T. 40 nr 3 pp. 237–246.

 • Gotlib D. 2012 Model mobilnej prezentacji kartograficznej. „Polski Przegląd Kartograficzny” T. 44 nr 1 pp. 18–29.

 • Kończak G. 2014 Rola graficznych prezentacji danych w popularyzacji statystyki. „Wiadomości Statystyczne” nr 7 pp. 49–61.

 • Kowalska-Musiał M. 2009 Metody wizualizacji danych sieciowych. „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” Nr 86 Wizualizacja wyników badań marketingowych: podejścia metody i zastosowania pp. 223–231.

 • Kowalski P. 2012 Mapa jako praktyczny interfejs serwisu internetowego. „Archiwum Fotogrametrii Kartografii i Teledetekcji” Nr 23 pp. 159–168.

 • Król K. 2015 The description and comparative analysis of chosen tools automatizing the process of creating interactive maps of spatial objects. “Geomatics Landmanagement and Landscape (GLL)” No. 3 pp. 91–99.

 • Król K. 2016 Data presentation on the map in Google Charts and jQuery JavaScript technologies. “Geomatics Landmanagement and Landscape (GLL)” No. 2 pp. 91–106.

 • Król K. Salata T. 2013 Gromadzenie przetwarzanie oraz wizualizacja danych przestrzennych za pomocą interaktywnych aplikacji internetowych na potrzeby rozwoju obszarów wiejskich. „Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich” nr 1(IV) pp. 195–207.

 • Król K. Szomorova L. 2015 The possibilities of using chosen jQuery JavaScript components in creating interactive maps. “Geomatics Landmanagement and Landscape (GLL)” No. 2 pp. 45–54.

 • Kukułka M. Gotlib D. 2014 Wpływ zjawiska neokartografii na rozwój serwisów internetowych udostępniających informacje przestrzenne. „Polski Przegląd Kartograficzny” T. 46 nr 1 pp. 34–46.

 • Leszkowicz M. 2011 Infografika jako forma edukacji w kulturze wzrokocentrycznej. “Nedidagmata” Nr 31/32 pp. 37–55.

 • Logre I. Mosser S. Collet P. Riveill M. 2014 Sensor data visualisation: A composition-based approach to support domain variability. In: European Conference on Modelling Foundations and Applications Springer International Publishing pp. 101–116.

 • Łopatecki G. 2011 Gmina Tomice – krok po kroku… Wyd. Urząd Gminy Tomice.

 • Macioch A. Malmon G. 2010 Funkcje interaktywne współczesnych map elektronicznych. „Polski Przegląd Kartograficzny” T. 44 nr 4 pp. 331–353.

 • Mamzer H. 2004 Obraz a karnawalizacja cywilizacji. “Człowiek i Społeczeństwo” nr 22 pp. 21–32.

 • Nair L.R. Shetty S.D. Shetty S.D. 2016 Interactive visual analytics on Big Data: Tableau vs D3.js. “Journal of e-Learning and Knowledge Society” Vol. 12 no. 4 pp. 139–150.

 • Prus B. 2014 Wybrane przykłady zastosowania informacji przestrzennej na potrzeby identyfikacji obszarów problemowych. „Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich” nr I(1) pp. 49–60.

 • Pulak I. Wieczorek-Tomaszewska M. 2011 Infografika – graficzne piękno informacji. In: XXI Ogólnopolskie Sympozjum NaukoweCzłowiek–Media–Edukacja” Kraków.

 • Rossi R. Ahmed N. 2015 The network data repository with interactive graph analytics and visualization. In: Proceedings of the Twenty-Ninth AAAI Conference on Artificial Intelligence Vol. 15 pp. 4292–4293.

 • Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków. „Dziennik Ustaw” 2015 poz. 542.

 • Siennicka A. 2015 Retoryka i wiedza – wielogłos. Retoryka i wizualność. “Res Rhetorica” nr 1 pp. 74–75.

 • Wieczerzycki M. 2014 Wymiary nowych mediów a reinterpretacja pojęcia konsumenta w teoriach marketingowych. „Marketing i Rynek” nr 21(10) pp. 11–18.

 • Woźniakowski M. 2014 Kultura obrazkowa w komunikacji marketingowej przedsiębiorstw na przykładzie mediów społecznościowych. „Marketing i Rynek” nr 4 pp. 467–472.

 • Zhang L. Stoffel A. Behrisch M. Mittelstadt S. Schreck T. Pompl R. Keim D. 2012 Visual analytics for the big data era – A comparative review of state-of-the-art commercial systems. In: IEEE Conference on Visual Analytics Science and Technology (VAST) pp. 173–182.

 • Zhu Y. 2012 Introducing Google Chart Tools and Google Maps API in data visualization courses. “IEEE Computer Graphics and Applications” No. 32(6) pp. 6–9.

 • Żyszkowska W. Spallek W. Borowicz D. 2012 Kartografia tematyczna. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Search
Journal information
Metrics
All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 226 72 1
PDF Downloads 194 117 4