The comparative analysis of selected interactive data presentation techniques on the example of the land use structure in the commune of Tomice

Open access

Abstract

The authors present the results of a comparative analysis of selected techniques and programming tools for building interactive data presentation in the form of diagrams and maps generated in the browser.

The results of an inventory of land use structure, which are a part of a geographic information system database of the commune of Tomice in district of Wadowice, were employed as input data.

The research has shown that the tested tools have a similar design capacity; which makes it difficult to determine which of them is the best. Different factors contribute to choosing a particular tool. They include technical specification, project budget, license conditions, technical support and visualization possibilities.

Afzal W., Torkar R., Feldt R., 2009, A systematic review of search-based testing for non-functional system properties. “Inf. Software Technology” Vol. 51, no. 6, pp. 957–976.

Bennett R., O’Neill E.T., Kammerer K., 2014, assign-FAST: An autosuggest-based tool for FAST subject assignment. “Information Technology and Libraries” Vol. 33, no. 1, pp. 34–43.

Blackstock M., Lea R., 2012, IoT mashups with the WoTKit. In: 3rd International Conference on the Internet of Things (IOT), IEEE, pp. 159–166.

Bostock M., Ogievetsky V., Heer J., 2011, D3 data-driven documents. “IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics” Vol. 17, no. 12, pp. 2301–2309.

Bryant N., Wildfire J., 2016, Webcharts – A Web-based charting library for custom interactive data visualization. “Journal of Open Research Software” Vol. 4, no. 1, p. 29. DOI: http://doi.org/10.5334/jors.127.

Chhabra M.N., 2012, Introduction to adhoc testing. “International Journal of Scientific and Technology Research” Vol. 1, no. 7, pp. 66–67.

ElTayeby O. John D., Patel P., Simmerman S., 2013, Comparative case study between D3 & Highcharts on Lustre metadata visualization. In: IEEE Symposium on Large-Scale Data Analysis and Visualization (LDAV), pp. 127–128.

Gesmann M., de Castillo D., 2011, Using the Google Visualisation API with R. “The R Journal” Vol. 3, no. 2, pp. 40–44.

Gotlib D., 2008, Nowe oblicza kartografii – Internet a kartografia. „Polski Przegląd Kartograficzny” T. 40, nr 3, pp. 237–246.

Gotlib D., 2012, Model mobilnej prezentacji kartograficznej. „Polski Przegląd Kartograficzny” T. 44, nr 1, pp. 18–29.

Kończak G., 2014, Rola graficznych prezentacji danych w popularyzacji statystyki. „Wiadomości Statystyczne” nr 7, pp. 49–61.

Kowalska-Musiał M., 2009, Metody wizualizacji danych sieciowych. „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” Nr 86, Wizualizacja wyników badań marketingowych: podejścia, metody i zastosowania, pp. 223–231.

Kowalski P., 2012, Mapa jako praktyczny interfejs serwisu internetowego. „Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji” Nr 23, pp. 159–168.

Król K., 2015, The description and comparative analysis of chosen tools automatizing the process of creating interactive maps of spatial objects. “Geomatics, Landmanagement and Landscape (GLL)” No. 3, pp. 91–99.

Król K., 2016, Data presentation on the map in Google Charts and jQuery JavaScript technologies. “Geomatics, Landmanagement and Landscape (GLL)” No. 2, pp. 91–106.

Król K., Salata T., 2013, Gromadzenie, przetwarzanie oraz wizualizacja danych przestrzennych za pomocą interaktywnych aplikacji internetowych na potrzeby rozwoju obszarów wiejskich. „Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich” nr 1(IV), pp. 195–207.

Król K., Szomorova L., 2015, The possibilities of using chosen jQuery JavaScript components in creating interactive maps. “Geomatics, Landmanagement and Landscape (GLL)” No. 2, pp. 45–54.

Kukułka, M., Gotlib D., 2014, Wpływ zjawiska neokartografii na rozwój serwisów internetowych udostępniających informacje przestrzenne. „Polski Przegląd Kartograficzny” T. 46, nr 1, pp. 34–46.

Leszkowicz M., 2011, Infografika jako forma edukacji w kulturze wzrokocentrycznej. “Nedidagmata” Nr 31/32, pp. 37–55.

Logre I., Mosser S., Collet P., Riveill M., 2014, Sensor data visualisation: A composition-based approach to support domain variability. In: European Conference on Modelling Foundations and Applications, Springer International Publishing, pp. 101–116.

Łopatecki G., 2011, Gmina Tomice – krok po kroku…, Wyd. Urząd Gminy Tomice.

Macioch A., Malmon G., 2010, Funkcje interaktywne współczesnych map elektronicznych. „Polski Przegląd Kartograficzny” T. 44, nr 4, pp. 331–353.

Mamzer H., 2004, Obraz a karnawalizacja cywilizacji. “Człowiek i Społeczeństwo” nr 22, pp. 21–32.

Nair L.R., Shetty S.D., Shetty S.D., 2016, Interactive visual analytics on Big Data: Tableau vs D3.js. “Journal of e-Learning and Knowledge Society” Vol. 12, no. 4, pp. 139–150.

Prus B., 2014, Wybrane przykłady zastosowania informacji przestrzennej na potrzeby identyfikacji obszarów problemowych. „Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich” nr I(1), pp. 49–60.

Pulak I., Wieczorek-Tomaszewska M., 2011, Infografika – graficzne piękno informacji. In: XXI Ogólnopolskie Sympozjum NaukoweCzłowiek–Media–Edukacja”, Kraków.

Rossi R., Ahmed N., 2015, The network data repository with interactive graph analytics and visualization. In: Proceedings of the Twenty-Ninth AAAI Conference on Artificial Intelligence Vol. 15, pp. 4292–4293.

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków. „Dziennik Ustaw” 2015, poz. 542.

Siennicka A., 2015, Retoryka i wiedza – wielogłos. Retoryka i wizualność. “Res Rhetorica” nr 1, pp. 74–75.

Wieczerzycki M., 2014, Wymiary nowych mediów a reinterpretacja pojęcia konsumenta w teoriach marketingowych. „Marketing i Rynek” nr 21(10), pp. 11–18.

Woźniakowski M., 2014, Kultura obrazkowa w komunikacji marketingowej przedsiębiorstw na przykładzie mediów społecznościowych. „Marketing i Rynek” nr 4, pp. 467–472.

Zhang L., Stoffel A., Behrisch M., Mittelstadt S., Schreck T., Pompl R., Keim D., 2012, Visual analytics for the big data era – A comparative review of state-of-the-art commercial systems. In: IEEE Conference on Visual Analytics Science and Technology (VAST), pp. 173–182.

Zhu Y., 2012, Introducing Google Chart Tools and Google Maps API in data visualization courses. “IEEE Computer Graphics and Applications” No. 32(6), pp. 6–9.

Żyszkowska W., Spallek W., Borowicz D., 2012, Kartografia tematyczna. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Journal Information

Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 103 103 13
PDF Downloads 49 49 7