Extracurricular Activity as Apredictor of the Use of Legal Addictive Substances by Pupils of Elementary and Secondary Schools

Open access

Abstract

Introduction: The study is focused on potential predictors of the use of legal addictive substances by children and youth.

Methods: The survey sample consists of 5370 elementary and secondary school pupils aged 9 to 20. In quantitative research (author’s questionnaire), legal and illegal addictive substances were examined, while more detailed analysis in the context of leisure time was focused on the use of legal addictive substances. Data were analyzed by factor and regression analysis.

Conclusions: The main results include the finding that the protective factors of drug use include reading books, attending school, attending extra curriculum activities, talking to parents, attending church and risk factors include going to discos/entertainment, part-time working and going out with friends.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • Best D. Gross S. Manning V Gossop M. Witton J. & Strang J. (2005). Cannabis use in adolescents: the impact of risk and protective factors and social functioning. Drug & Alcohol Review [serial online] 24(6) 483-488.

 • Bieliková M. & Pétiová M. (2007). Drogy voľný čas a životný štýl mládeže v Slovenskej republike. Bratislava: Ústav informácií a prognóz školstva.

 • Biolcati R. Mancini G. & Trombini E. (2018). Proneness to boredom and risk behaviors during adolescents’ free time. Psychological Reports121(2) 303-323.

 • Caldwell L. L. & Darling N. (1999). Leisure context parental control and resistance to peer pressure as predictors of adolescent partying and substance use: An ecological perspective. Journal of Leisure Research 31(1) 57-77.

 • ESPAD Group (2016). ESPAD Report 2015.: Results form the European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs [online]. Luxembourg: Publications Office of the European Union. Dostupné na internete: http://www.espad.org/sites/espad.org/files/TD0116475ENN.pdf

 • Fischer S. & Škoda J. (2014). Sociální patologie (2. vyd.). Praha: Grada.

 • Fulková E. (2008). Voľný čas a záujmová činnosť žiakov stredných škôl v súčasnosti. In Pedagogika voľného času – teória a prax (s. 286-293). Trnava: Trnavská univerzita Pedagogická fakulta.

 • García A. G. & Torres G. B. G. (2012). Family school and sports (fede) three areas in the lives of students in the state of Jalisco Mexico: analysis of the use of leisure time and the use or abuse of drugs. Health & Addictions/Salud y Drogas12(2) 193-226.

 • Gejdošová E. (1997). Pohľad do života stredoškolákov – projekt: Monitoring životného štýlu stredoškolskej mládeže. Spišská Nová Ves: Regionálny úrad verejného zdravotníctva. Dostupné na internete: http://www.ruvzsn.sk/MZS-stredoskolskej-mladeze-rodina.pdf.

 • Gillernová I. (2009). Společné činnosti rodičů a dětí a styly rodičovské výchovy. Československá psychologie53(4) 336-348.

 • Grace M. B. Hoffman J. H. Welte J. W. Farrell M. P. & Dintcheff B. A. (2007). Adolescents’ time use: Effects on substance use delinquency and sexual activity. Journal of Youth and Adolescence 36(5) 679-710.

 • Heretik A. a kol. (2007). Klinická psychológia. Bratislava: Psychoprof.

 • Hofbauer B. (2004). Děti mládež a volný čas. Praha: Portál.

 • Kabíček P. & Hamanová J. (2005). Prevence rizikového chování v dospívaní. Preventivní pediatrie – manuál pro provádění preventivních prohlídek. Postgraduální Medicína. 7 (suppl 2) 57-60.

 • Medrut F. (2014). Peer influence as a risk factor in adolescent substance use. Revista De Asistenta Sociala 3 69-77. Dostupné na internete: https://search.proquest.com/docview/1614023592?accountid=32974.

 • Němec J. (2010). Výzkum zaměřený na ...: základní směry výzkumu Katedry sociální pedagogiky PdF MU. Brno: Masarykova univerzita.

 • Nociar A. (2015). Európsky školský prieskum o alkohole a iných drogách (ESPAD) v SR za rok 2015. Záverečná správa. Bratislava: VÚDPaP.

 • Sak P. & Saková K. (2004). Mládež na křižovatce. Sociologická analýza postavení mládeže ve společnosti a její úlohy v procesech evropeizace a informatizace. Praha: Svoboda-Servis.

 • Seppo E. I. & Crowley E. D. (1991). Adolescent substance abuse and leisure boredom. Journal of Leisure Research 23(3) 260-271.

 • Sharp E. H. Coffman L. Smith E. A. Wegner L. Vegnani T. & Mathews C. (2011). Predicting substance use behavior among South African adolescents: The role of leisure experiences across time. International Journal of Behavioral Development. 35(4) 343-351.

 • Shinew K. J. & Parry D. C. (2005). Examining college students’ participation in the leisure pursuits of drinking and illegal drug use. Journal of Leisure Research 37(3) 364-386.

 • Schaub M. Gmel G. Annaheim B. Mueller M. & Schwappach D. (2010). Leisure time activities that predict initiation progression and reduction of cannabis use: A prospective population-based panel survey. Drug and Alcohol Review 29 378-384. doi:10.1111/j.1465-3362.2009.00156.x

 • Šavrnochová M. (2015). Závislosť od alkoholu v kontexte rodinného systému. Belianum: Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.

 • Tomčíková Z. Veselská Z. Madarasova-Gecková A. van Dijk J. P. & Reijneveld S. A. (2013). Leisure time activities parental monitoring and drunkenness in adolescents. European addiction research19(3) 141-145.

 • Turček M. (1999). Požívanie návykových látok študentmi stredných škôl. II. časť. Faktory ovplyvňujúce požívanie návykových látok. Alkoholizmus a drogové závislosti (Protialkoholický obzor) 34(1) 21-32.

 • Vágnerová M. (2008). Vývojová psychologie I. Dětství a dospívání. Praha: Karolinum.

 • Ybrandt H. (2010). Risky alcohol use peer and family relationships and legal involvement in adolescents with antisocial problems. Drug Education40(3) 245-264.

Search
Journal information
Metrics
All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 148 86 0
PDF Downloads 135 94 1