The Complex Support and Assistance to Children with Disability and their Families in the Czech Republic and the Presentation of Case Final Reports on Early Care of Client as an Example of Good Practice

Abstract

The theme of the paper is very topical in global and European context. It brings theoretical information on the concept of asocial model of early care in the Czech Republic and practical case studies and final reports related to the early care provision which demonstrate tangible activities within the system of the complex support and assistance to children with disability and their families. The author applies the theoretical-practical approach as she is of the opinion that „the practice without theory is as a blind person on the road and the theory without practice is as a cart without an axle”.

The aim of the paper is to extend theoretical information on the topic in the Czech Republic by individual examples of final reports related to the provision of social prevention of the early care in the Czech Republic. The overall aim of the paper is to justify topicality and eligibility of early care in its broad reference framework, including its practical impact. The theoretical basis of the paper is elaborated with respect to the analysis and comparison of Czech and foreign literature, legislation, methodology document and other relevant written resources. The practical level is elaborated with respect to 3 cases and final reports of the provider of an early care of the social prevention.

The early care in the Czech Republic represents a professional, modern and recognized system in European and global comparison and is legally anchored in the Act 108/2006 Coll. on social services. It aims on the minimization of child´s disability impact upon child´s development, especially the social inclusion of a child and a family and their capability to cope with limitating disability in natural environ, i.e. by the preservation of standard way of life. It represents a multi-dimensional model, overcoming limitation of sectoral division of the early care and facilitating complex assistance from a series of subject fields at the same time.

Services for families with an endangered child in early age are the background for social, educational and pedagogical inclusion of a child and the re-socialisation and re-inclusion of a family.

Early care is considered preventive, from the point of the prevention of the second disability (i.e. is effective), in the prevention of institutionalized and asylum care (i.e. is economical), in the prevention of segregation (i.e. is ethical).

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • Kapr, J. (1991). Dokument o současném stavu a perspektivách zabezpečení rané péče, Projekt Dánsko-české spolupráce 2002, Evropská agentura pro rozvoj speciálního vzdělávání.

 • Kodým, M. (ed.). (1991). Úmluva o právech dítěte: přijata v New Yorku 20. listopadu 1989. Brno: TEOFAKT.

 • Listina základních práv a svobod: komentář. (2012). Praha: Wolters Kluwer Česká republika, Komentáře (Wolters Kluwer ČR).

 • Národní plán podpory rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období 2015–2020. (2015). MPSV ČR, Praha. Dostupné na https://www.vlada.cz/cz/ppov/vvzpo/dokumenty/narodni-plan-podpory-rovnych-prilezitosti-pro-osoby-se-zdravotnim-postizenim-na-obdobi-2015-2020-130992/

 • Pexiederová, A., Hradilková, T. (2001a). Raná péče: Vznik služeb a role rodičů v zemích EU. Sociální politika. 27(1), 7-9.

 • Pexiederová, A., Hradilková T. (2001b). Raná péče: role státu a nestátních organizací a podmínky etablování jejích služeb. Sociální politika. 27(2), 10-11.

 • Raná péče: analýza situace v Evropě: klíčové aspekty a doporučení: souhrnná zpráva. (2005). Editor Victoria Soriano. Brusel: Evropská agentura pro rozvoj speciálního vzdělávání.

 • Raná péče pro rodiny s dětmi se zrakovým postižením a kombinovaným postižením. (1998). Praha: Středisko rané péče Praha, Haštalská 27.

 • Šándorová Z. (2015). (Re)socializace v rané péči. Pardubice: Univerzita Pardubice.

 • Šándorová Z. (2005). Základy komprehenzívní a integrativní speciální pedagogiky raného věku. Hradec Králové: Gaudeamus.

 • Šándorová Z., Faltová, B. (2015) Služba sociální prevence raná péče – alternativa pro ústavní péči i výzva pro sociální pedagogiku. Sociální pedagogika. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 3.(2): 51-63. DOI: 10.7441/soced.2015.03.02.04

 • Úmluva o právech osob se zdravotním postižením. Dostupné na https://www.mpsv.cz/files/clanky/10774/umluva_CJ_rev.pdf

 • Vávrová, J. (2013). Devatenáct let programu Portage v České republice. Speciální pedagogika: časopis pro teorii a praxi speciální pedagogiky. Praha: Univerzita Karlova, 23(1), 11-21.

 • Vyhláška č. 391/2011 Sb., kterou se mění vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. In: Sbírka zákonů České republiky. Praha, 2011, roč. 2011, částka 136/2011. Dostupné na http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2011-391

 • Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. In: Sbírka zákonů České republiky. Praha, 2006, č. 108, částka 37/2006. Dostupné na http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-108

OPEN ACCESS

Journal + Issues

Search