Lichens of fruit trees in the selected locations in Podlaskie Voivodeship [North-Eastern Poland]

Anna Matwiejuk 1
 • 1 University of Bialystok, Institute of Biology, Department of Plant Ecology, 15-245, Bialystok

Abstract

The aim of this paper is to present the diversity of the lichen species on fruit trees (Malus sp., Pyrus sp., Prunus sp. and Cerasus sp.) growing in orchards in selected villages and towns in the Podlaskie Voivodeship. Fifty-six species of lichens were found. These were dominated by common lichens found on the bark of trees growing in built-up areas with prevailing heliophilous and nitrophilous species of the genera Physcia and Phaeophyscia. A richer lichen biota is characteristic of apple trees (52 species) and pear trees (36). Lichens of the apple trees constitute 78% of the biota of this phorophyte growing in the fruit orchards in Poland. Of the recorded species, only two (Ramalina farinacea, Usnea hirta) are covered by partial protection in Poland.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • BARKMAN J. J. 1958. Phytosociology and Ecology of Cryptogramic Epiphytes. Van Gorcum, Assen.

 • CIEŚLIŃSKI S., CZYŻEWSKA K., FABISZEWSKI J. 2006. Red list of the lichens in Poland. W: Mirek Z., Zarzycki K., Wojewoda W., Szeląg Z. (red.), Red list of plants and fungi in Poland, s. 71–89. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków.

 • FAŁTYNOWICZ W. (ed.) 1994. Porosty Wigierskiego Parku Narodowego. Parki nar. Rez. przyr. 13, 3: 9–28.

 • FAŁTYNOWICZ W., KOSSOWSKA M. 2016. The lichens of Poland. A fourth checklist. Acta Botanica Silesiaca Monographiae 8, Wrocław.

 • KISZKA J., PIÓRECKI J.1991. Porosty (Lichenes) Pogórza Przemyskiego. Wyd. Uniw. Warszawskiego, Warszawa.

 • KISZKA J., PIÓRECKI J. 1994. Waloryzacja przyrodnicza porostów (Lichenes) projektowanego Turnickiego Parku Narodowego. W: Kiszka J., Piórecki J. (red).

 • Porosty apofityczne jako wynik antropopresji. Materiały z Sympozjum Bolestraszyce, 4–9 września 1993. Arboretum Bolestraszyce 2: 95–122.

 • KONDRACKI J. 2002. Geografia regionalna Polski. PWN, Warszawa.

 • KOŚCIELNIAK R. 1998. Porosty drzew owocowych w Bieszczadach Niskich. W: Miądlikowska J. (red.), Botanika polska u progu XXI wieku. Materiały konferencji i obrad sekcji 51 Zjazdu PTB, Gdańsk 5–19 września, s. 228. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.

 • KOŚCIELNIAK R. 2004. Porosty (Lichenes) Bieszczadów Niskich. Fragm. Flor. Geobot. Polonica, Suppl. 5: 19–78.

 • KUZIEL S. 1964a. Porosty epifityczne drzew owocowych w Kotlinie Łącka i okolicy. Łódzkie Tow. Nauk., Prace Wydz. III Nauk Mat.-Przyr. 98: 1–42.

 • KUZIEL S. 1964b. Zespoły porostów epifitycznych na drzewach owocowych w sadach Doliny Dunajca. Acta Agrobot. 16: 55–65.

 • LIPNICKI L., SOBIERALSKA R. 2009. Porosty epifityczne w starych sadach w Dolinie Dolnej Wisły. Parki Nar. Rez. Przyr. 28, 1: 37–49.

 • ŁUBEK A. 2007. Antropogeniczne przemiany bioty porostów Świętokrzyskiego Parku Narodowego i otuliny. Fragm. Flor. Geobot. Polonica, Suppl. 10: 37–44

 • ŁUBEK A., BISKUP E. 2012. Porosty epifityczne i grzyby naporostowe drzew owocowych w gminie Sławno (Polska Środkowa). Chrońmy Przyrodę Ojczystą 6, 3: 186–197.

 • MATWIEJUK A. 2007. Porosty Białegostoku. Analiza florystycznoekologiczna. Tom.1. Wyd. Ekonomia i Środowisko, Białystok.

 • MATWIEJUK A., KOROBKIEWICZ K. 2012. Stan bioty porostów w miastach Polski. Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych 51: 85-105.

 • NOWAK J., TOBOLEWSKI Z. 1975. Porosty polskie. – PWN, Warszawa – Kraków.

 • ORANGE A., JAMES P.W., WHITE F.J. 2001. Microchemical methods for the identification of lichens. British Lichen Society, London.

 • PURVIS O., COPPINS B., HAWKSWORTH D., JAMES P., MOORE D. (eds) 1992. The lichen flora of Great Britain and Ireland. The British Lichen Society, London. 710 pp.

 • Regulation of Minister of Environment, 2014. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej grzybów, Dz. U. nr 0, poz. 1408.

 • SZCZEPAŃSKA K. 2008. Antropogeniczne przemiany bioty porostów Masywu Śnieżka i Gór Bialskich. Acta Bot. Siles. Monogr. 4: 23–36.

 • SZYMCZYK R., ZALEWSKA A. 2008. Lichens in the rural landscape of the Warmia Plain. Acta Mycol. 43, 2: 215–230.

 • ŚLIWA 1998. Antropogeniczne przemiany lichenobioty Beskidu Sądeckiego. Instytut Botaniki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Bot. 31: 1–158.

 • WHITELAW M. 2012. Diversity and distribution of epiphytic bryophytes in apple orchards: relationship with tree and substrate variables. http://ethos.bl.uk/OrderDetails.do?uin=uk.bl.ethos.629457

 • WILKOŃ-MICHALSKA J., GLAZIK N., KALIŃSKA A. 1988. Porosty miasta Torunia. Acta Univ. Nicolai Copernici, Nauki Mat.-Przyr. 63, Biol. 29: 209–253.

 • WIRTH V. 1980. Flechtenflora. – E. Ulmer Verl., Stuttgart. WIRTH V. 1995. Die Flechten Baden-Würtembergs. 2 Aufl. – E. Ulmer Verl., Stuttgart.

 • ZARABSKA D., GUTTOVÁ A., CRISTOFOLINI F., GIORDANI P., LACKOVIČOVÁ A. 2009. Epiphytic lichens of apple orchards in Poland, Slovakia and Italy. Acta Mycol. 44, 2: 151–163.

 • ZARABSKA D. 2011. Porosty w krajobrazie rolniczym Sandru Nowotomyskiego [PhDthesis]. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań.

 • ZARABSKA-BOŻEJEWICZ D. 2016. Lichens in the agricultural land of Poland – diversity, threats, and protection: a literature review. Acta Mycol. 51, 1: 1-14.

OPEN ACCESS

Journal + Issues

Search