Organic coal reserves in field and forest systems vs. Avifauna biodiversity

Katarzyna Szyszko-Podgórska 1  and Leszek Stankiewicz
 • 1 Institute of Environmental Protection-National Research Institute, , 00-548, Warsaw

Abstract

The objective of this work was to determine the occurrence of birds depending on the use of the area and the content of organic coal in field-and-forest systems. The research demonstrated a great diversity of bird species and great differences in the content of organic coal in individual areas. According to the conducted analyses, human economic activity can influence the content of organic coal and, therefore, it also influences the occurrence of specific bird species. In connection with the fact that the entire area covered with the research has been modelled by humans, the content of organic coal, the composition of bird species and their functioning in spatial systems are derivatives of such an activity.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • BEDNAREK R., CHARZYŃSKI P., KABAŁA C. (translation and ed.), 2009. Klasyfikacja Zasobów Glebowych Świata 2006. Wyd. UMK w Toruniu: 145 ss.

 • BIAŁY K., BROŻEK S., CHOJNICKI J., CZĘPIŃSKA-KAMIŃSKA D., JANUSZEK K., KOWALSKOWSKI A., KRZYŻANOWSKI A., OKOŁOWICZ M., SIENKIEWICZ A., SKIBA S., WÓJCIK J., ZIELONY R., 2000. Klasyfikacja gleb leśnych Polski. Centrum Informacyjne Lasów Państwowych, Warszawa: 127 ss.

 • BOREK S., 1983. Niektóre właściwości fizyczne gleb Rezerwatu Granica w Kampinoskim Parku Narodowym. Wpływ działalności człowieka na środowisko glebowe w Kampinoskim Parku Narodowym. Wyd. SGGW-AR, Warszawa:73-80.

 • DEGÓRSKI M. 2005: Wpływ sposobu użytkowania lasu na zapasy węgla organicznego w glebie W: Monitoring Środowiska Przyrodniczego nr 6, Kielce. Wyd. Kieleckie Towarzystwo Naukowe, p. 75-83

 • DYMITRSZYN 2011: Przykłady kompensacji przyrodniczej dla Natury 2000 elementem edukacji dla Lasów Państwowych. Studia i Materiały CEPL w Rogowie R. 13. Zeszyt 2 (27) / 2011

 • CZĘPIŃSKA – KAMIŃSKA D. 2013: Rozpoznawanie i ocena wartości gleb. W: Ocena i wycena zasobów przyrodniczych. Warszawa, Wyd. SGGW p.114-125

 • KARCZEWSKA A., SZOPKA K., BOGACZ., KABAŁA C., DSZYŃSKA D., 2007. Rozważania nad metodyką monitoringu gleb strefy leśnej Karkonoskiego Parku Narodowego (KPN) – w świetle zróżnicowania właściwości tych gleb. – In: Štursa J. & Knapik R. (eds), Geoekologické problémy Krkonoš. Sborn. Mez. Věd. Konf., říjen 2006, Svobodan. Úpou. Opera Corcontica, 44, 1: 95–105

 • KELLER M. 2013: Ptaki. W: Ocena i wycena zasobów przyrodniczych. Warszawa, Wyd. SGGW p.188-194

 • Komunikat nr 431 Samodzielnej Pracowni Oceny i Wyceny Zasobów Przyrodniczych i Stowarzyszenia na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Polski

 • KRUSZEWICZ A. 2006: Ptaki Polski Tom 1. Warszawa, Multico Oficyna Wydawnicza

 • KRUSZEWICZ A. 2006: Ptaki Polski Tom 2. Warszawa, Multico Oficyna Wydawnicza

 • KONDRAS M. et al.2010: Zapas węgla organicznego oraz właściwości fizykochemiczne gleb w kompleksie leśnym „Dąbrowy Krotoszyńskie. W: Roczniki glebowe TOME LXI No. 4, Warszawa, Wyd. SGGW p.113-122

 • OSTROWSKA A, GAWLIŃSKI S, SZCZUBIAŁKA Z., 1991. Metody analizy i oceny właściwości gleb i roślin. Warszawa, Instytut Ochrony Środowiska, 334 ss.

 • SZYSZKO K et al. 2002: Operating model of field and forest landcape „Krzywda. In: Landscape architekturę as the basic element in the protection of native species p.60-67

 • SZYSZKO J., 2007: Combating climate change: Land use and biodiversity – Poland’s point of view. In R. Gani (ed.):International seminar on nuclear war and planetary emergencies 38th Sessions: Erice:5-12

 • SZYSZKO J., TOBOLSKI K. (red.) 2010. Podstawy kompensacji przyrodniczej. Wydawnictwo WSKSiM, Toruń

 • SZYSZKO J. 2013: Stadia sukcesyjne i ocena wartości przyrodniczych krajobrazu na podstawie taksonów. W: Ocena i wycena zasobów przyrodniczych. Warszawa, Wyd. SGGW p.195-202

 • SCHWERK A. i inni. 2009: Roczny raport retrospektywnoprognostyczny z obserwacji dokonanych na powierzchniach prognostycznych w nadleśnictwach znajdujących się w zasięgu Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile (typescript). Samodzielna Pracownia Oceny i Wyceny Zasobów Przyrodniczych SGGW, Warszawa

 • SVENSSON L. i inni. 2016: Ptaki Europy i obszaru śródziemnomorskiego .wydanie II zaktualizowane. Warszawa, Multico Oficyna Wydawnicza. Systematyka Gleb Polski, 2011. Wyd. 5, Rocz. Glebozn. 62, 3, 193.

OPEN ACCESS

Journal + Issues

Search