Production and environmental aspects of the application of biostimulators Asahi SL, Kelpak SL and stimulator Tytanit with limited doses of nitrogen

Barbara Murawska 1 , Magdalena Gabrowska 1 , Ewa Spychaj-Fabisiak 1 , Elżbieta Wszelaczynska 2 , and Jarosław Chmielewski 2
 • 1 Zakład Chemii Rolnej, Katedra Chemii Środowiska, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy
 • 2 Katedra Mikrobiologii i Technologii żywności, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy

Abstract

An effective way to reduce nitric oxide emissions may be to reduce the level of nitrogen fertilization. Specialized formulations such as biostimulators are a good alternative to conventional mineral fertilization. The aim of the study was to determine the effect of the application of biostimulation agents (Asahi SL, Kelpak SL, Tytanit) applied against the limited dose of nitrogen (75 kgN·ha−1) on winter wheat ‘Muszelka’, their effect was measured on the parameters: grain yield, protein content, amount of chlorophyll and root mass. No statistically significant changes in yields were observed, but after application of the Asahi SL and Kelpak SL, considerably higher values were found as compared to the controls. It should be emphasised that the applied formulations significantly affected the root mass and chlorophyll content of the leaves. Especially in the case of roots of the plants where the biostimulator Asahi was used in the phase BBCH 37, Kelpak in BBCH 23 and fertilizer Tytanit in BBCH 37. And in the case of chlorophyll objects, where Tytanit was applied in BBCH 37 and 69. In the study, significant correlation was found only between the chlorophyll content and the root mass (r = 0.54).

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • CZUBIŃSKI T. 2011. Stymulatory, aktywatory…, O co w tym chodzi?. Top Agrar Polska 4: 140-143,

 • GRZYŚ E. 2012. Wpływ wybranych substancji biologicznie czynnych na kukurydzę uprawianą w warunkach stresu. UWP Wrocław, Monografie CXLV.

 • IBRAGIMOVA A.S., BASYGARAYEV Z.M., KERIMKULOVA A.R., BUKENOVA E.A., GILMANOV M.K. 2008. The new effective biostimulator for agroecological engineering. International Journal of Biological, Biomolecular, Agricultural, Food and Biotechnological Engineering Vol. 2 (8): 171-175.

 • JANKOWSKI K., DUBIS B. 2008. Biostymulatory w polowej produkcji roślinnej, Biostymulatory w nowoczesnej uprawie roślin. Publikator Wieś Jutra.

 • JANKOWSKI K., SOSNOWSKI J., WILK A., MALINOWSKA E., WIŚNIEWSKA-KADŻAJAN B. 2014. Effect of growth regulators on selected morphological features of yellow pine. Journal of Ecological Engineering, Vol. 15 (4): 105–108.

 • JOUBERT J.M., LEFRANC G. 2008. Seaweed phytostimulants in agriculture: recent studies on mode of action two types of products from algae: growth and nutrition stimulants and stimulants of plant defense reactions. Book of abstracts: Biostimulators in modern agriculture. Warsaw, 7–8 February 16.

 • JUNGKUNST H.F., FREIBAUER A., NEUFELDT H., BARETH G. 2006. Nitrous oxide emissions from agricultural land use in German – a synthesis of available annual field data. Journal of Plant Nutrition and Soil Science, 169 (3): 341–351.

 • KAISER E.A., RUSER R. 2000. Nitrous oxide emission from arable soils in Germany – An evaluation of six long–term field experiments. Journal of Plant Nutrition and Soil Science, 163: 249–260.

 • KIERZEK R., DUBAS M., MATYSIAK K. 2015. Effect of biostimulator Aminoplant mixtures with terbuthylazine and bromoxynil (Zeagran 340 SE) on herbicidal effect and yield of maize. Progress In Plant Protection 55 (2): 165-169.

 • Krajowy raport inwentaryzacyjny, 2014. Inwentaryzacja gazów cieplarnianych w Polsce dla lat 1988–2012. Raport wykonany na potrzeby Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu oraz Protokołu z Kioto. Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami. KOBIZE. Warszawa, Maj 2014: 373 pp.

 • KNAPOWSKI T., KOZERA W., CHMIELEWSKI J., GORCZYCA D., WSZELACZYŃSKA E., POBEREŻNY J. 2016. Mineral fertilization as a factor determining technological value of grain of Triticum aestivum ssp. spelta L.. Ochrona środowiska i zasobów naturalnych VOL. 27 NO 3(69): 8-13.

 • KNAPOWSKI T., RALCEWICZ M., SPYCHAJ-FABISIAK E., LOŽEK O. 2010. Ocena jakości ziarna pszenicy ozimej uprawianej w warunkach zróżnicowanego nawożenia azotem. FRAGM. AGRON. 27(1): 73–80.

 • KOŁODZIEJ B. 2004: Wpływ Atoniku oraz nawożenia dolistnego na plonowanie i jakość surowca żeń-szenia amerykańskiego (Panax quinquefolium L.). Annales UMCS, Sec. E, 59, (1): 157–162.

 • KOTWICA K., JASKULSKA I., GAŁĘZEWSKI L., JASKULSKI D., LAMPARSKI R. 2014. Spring wheat yield in short-term monoculture depending on the tillage method, use of organic matter and a biostimulant. Acta Sci. Pol., Agricultura 13(2), 19-28.

 • KOWALSKA J., GOLKA W., PTASZYŃSKI S. 2012. Uwarunkowania legislacyjne dotyczące środków wspomagających uprawę roślin i wymagania techniczne ich aplikacji. PIR(IV-VI) z 2 (76).

 • KOZAK M., MALARZ W., KOTECKI A., ČERNÝ I., SERAFINANDRZEJEWSKA M. 2008. Wpływ zróżnicowanej ilości wysiewu i biostymulatora Asahi SL na skład chemiczny nasion i resztek pozbiorowych soi uprawnej. Rośliny oleiste – Oilseed crops, TOM 29.

 • MATYSIAK K., ADAMCZEWSKI K., KACZMAREK S. 2011. Wpływ biostymulatora Asahi SL na plonowanie i wybrane cechy ilościowe i jakościowe niektórych roślin rolniczych uprawianych w warunkach wielkopolski. Prog. Plant Prot./Post. Ochr. Roślin. 51 (4).

 • MATYSIAK K., KACZMAREK S., KIERZEK R. 2012. Wpływ wyciągu z alg morskich Ecklonia maxima (Kelpak SL) na rośliny rzepaku ozimego. Rośliny oleiste – Oilseed crops, TOM 33, 81-88.

 • PACHOLCZAK A., SZYDŁO W., PETELEWICZ P., SZULCZYK K. 2013. The effect of AminoPlant on rhizogenesis in stem cuttings of Physocarpus opulifolius ‘Dart’s Gold’ and ‘Red Baron’. Acta Sci. Pol. Hortorum Cultus, 12 (3), 12.

 • PRZYBYSZ A., MAŁECKA-PRZYBYSZ M., SŁOWIŃSKI A., GAWROŃSKA H. 2008. The effect of Asahi SL on growth, efficiency of photosynthetic apparatus and yield of field grown oilseed rape. Biostimulators in modern agriculture: Field crops, 7—17.

 • SAPEK A. 2008. Emisja tlenków azotu (NOx) z gleb uprawnych i ekosystemów naturalnych do atmosfery. Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie, TOM 8, 1 (22): 283-304.

 • SOSNOWSKI J, JANKOWSKI K, CIEPIELA G. A, WIŚNIEWSKAKADŻAJAN B, DESKA J. 2012. Wpływ biostymulatora i zróżnicowanego nawożenia azotem na stosunki ilościowe mikroflory glebowej, Inżynieria Ekologiczna Nr 31, 110-118.

 • SOSULSKI T., SZARA E., STĘPIEŃ W., RUTKOWSKA, B. 2015, The influence of mineral fertilization and legumes cultivation on the N2O soil emissions. Plant Soil Environments, 61: 529–536.

 • SOSULSKI T., SZARA E., STĘPIEŃ W., SZYMAŃSKA M. 2014. Nitrous oxide emissions from the soil under different fertilization systems on a long–term experiment. Plant Soil and Environment, 60: 481–488.

 • SZYMCZAK-NOWAK J. 2009: Wpływ biostymulatorów na zdrowotność i plonowanie buraka cukrowego. Postępy w Ochronie Roślin 49 (4): 2031–2037

 • THIRUMARAN G., ARUMUGAM M., ARUMUGAM R., ANANTHARAMAN P. 2009. Effect of seaweed liquid fertilizer on growth and pigment concentration of Abelmoschus esculentus (L.) medicus. American-Eurasian Journal of Agronomy 2 (2): 57—66.

 • TRUBA M., JANKOWSKI K., SOSNOWSKI J. 2012. Reakcja roślin na stosowanie preparatów biologicznych. The plants reaction on biological preparations treatment 53, 41-52

 • WRÓBEL J., WOŹNIAK A. 2008. The effect of Atonik plant growth stimulator, applied by different methods, on the physiological activity and yield of common osier (Salix viminalis L.). Book of abstracts of Conference: Biostimulators in modern agriculture, 7—8 February, Warsaw, Poland, 86.

OPEN ACCESS

Journal + Issues

Search