The significance of the European beaver (Castor fibre) activity for the process of renaturalization of river valleys in the era of increasing

Open access

Abstract

Changes in the environment that are caused by the activity of beavers bring numerous advantages. They affect the increase in biodiversity, contribute to improving the condition of cleanliness of watercourses, improve local water relations and restore the natural landscape of river valleys.

Rapid increase in the European beaver population in Poland in 21st century determines and accelerates the process of renaturalization of the areas that have undergone partial degradation as a result of anthropopressure. A singular example is the river valleys populated by beavers that have been adapted to people’s needs in the last centuries, which has inevitably exerted an undesirable effect.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • BERESZYŃSKI A. HOMAN E. 2007. Występowanie bobra europejskiego (Castor fiber L.) w Poznaniu. Nauka Przyroda Technologie. 1 2: 1-43.

 • BUCAŁA A. 2011. Wpływ regulacji technicznej na zmiany morfologii górskiego potoku: potok Jamne Gorce. Acta Sci. Pol. Formatio Circumiectus. 10 1: 3-15.

 • COLLIER E. 1965. Nad rzeką bobrów. Naokoło Świata Państwowe Wydawnictwo Iskry”. Warszawa.

 • CZECH A. 2005. Analiza dotychczasowych rodzajów i rozmiaru szkód wyrządzanych przez bobry (Castor fiber) oraz stosowanie metod rozwiązywania sytuacji konfliktowych. Instytut Ochrony Przyrody PAN. Kraków.

 • CZECH A. 2010. Bóbr - budowniczy i inżynier. Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych. Kraków.

 • DERWICH A. MRÓZ I. 2008. Bóbr europejski Castor fiber L. jako czynnik wspomagający renaturyzację siedlisk nad Górnym Sanem. Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo- Leśnej. 10 2 (18): 173-183.

 • DMOCHOWSKA HALINA (ed.) 2012. Mały Rocznik Statystyczny Polski. GUS. Warszawa.

 • FABISIAK J. 2008. Zagrożenia ekologiczne Bałtyku związane z zanieczyszczeniami chemicznymi - węglowodory. Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej. XLIX 3 (174): 7-28.

 • FLIS M. 2013. Aspekty oceny szkód wyrządzanych przez dzikie zwierzęta. Ochrona Środowiska i Zasobów Nauralnych. Vol 24 nr 3(57):53-58.

 • HALLEY D. ROSELL F. SAVELJEV A. 2012. Population and Distribution of Eurasian Beaver (Castor fiber). Baltic Forestry. 18 1 (34): 168-175.

 • JANISZEWSKI P. MISIUKIEWICZ W. 2012. Bóbr europejski Castor fiber. BTL Works. Warszawa.

 • JAROSZ W. 2014. Najbardziej zanieczyszczone miejsca świata. Zielona Liga. 1: 27-28.

 • KLICH M. JAREK S. 2013. Dolina Sanu jako środowisko występowania bobra europejskiego (Castor fiber) - bóbr i człowiek - nie zawsze łatwe współistnienie. w: KRUPA J. (red.) Ochrona środowiska krajobraz przyrodniczy i kulturowy Pogórza Dynowskiego a rozwój turystyki. ZGTPD. Dynów. 175-186.

 • KOBOJEK E. 2013. Wpływ działalności bobrów na lokalne procesy fluwialne w wybranych rzekach Równiny Łowicko- Błońskiej. Acta Universitatis Lodziensis Folia Geographica Physica 12: 17-32.

 • KOŁODZIEJCZYK U. WARCHOLAK P. 2004. Bobry a bezpieczeństwo przeciwpowodziowe w województwie lubuskim Gospodarka Wodna 4:149-153.

 • MRÓZ I. 2010. Zmiany składu gatunkowego flory w strefie przybrzeżnej cieków wodnych Bieszczadzkiego Parku Narodowego jako efekt działalności bobra europejskiego Castor fiber L. Roczniki Bieszczadzkie. 18: 91-111.

 • PARISOT C-J. 2014. Le Rhone La Renaissance D’un Fleuve. Francja. (film dokument 52 min).

 • SAMBORSKA Z. 2010. Wyspa Pomidorowa w Warszawie. Warszawski Tryptyk Edukacyjny. Tom 2 - Skrypty: 179-184.

 • STOPKA R.. 2011. Geomorfologiczne skutki działalności bobra europejskiego Castor fiber w dolinie górnego Sanu. Roczniki Bieszczadzkie. 19: 319-334.

 • WAJDZIK M. KUBACKI T. TOMEK A. 2013. Szkody wyrządzone przez bobra europejskiego Castor fiber w gospodarce rolnej leśnej i rybackiej w Małopolsce. Studia i Materiały CEPL w Rogowie. 15 36/3: 131-137.

 • ŻELAZO J. 2006. Renaturyzacja rzek i dolin. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. 4 1: 11-31.

Search
Journal information
Impact Factor


CiteScore 2018: 0.41

SCImago Journal Rank (SJR) 2018: 0.143
Source Normalized Impact per Paper (SNIP) 2018: 0.387

Cited By
Metrics
All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 218 121 1
PDF Downloads 144 97 3