Changes of plant cover of the raised peat-bog Baligówka under the influence of human activity

Open access

Abstract

The main purpose of the work was to determine the scope and degree of the influence of exploitation on changes of plant cover of the raised peat-bog Baligówka, located in the Orawsko- Nowotarska Valley. The analysis was carried out based on 47 phytosociological surveys using the Braun-Blanquet method. Results of investigations allow to state that excessive drying and fires that took place on the examined object caused wastage of many precious species of plants, especially from the Oxycocco- Sphagnetea class. Their place occupied species belonging to other classes, such as Nardo-Callunetea and Molinio-Arrhenatheretea. The basic cause of drying of the peat-bog and, in consequence, dying of peat formation species is intensified exploitation and connected with this drainage, carried out in the half of the 20th century. Unfortunately, local people up to now illegally have harvested the peat on the investigated object. Decrease in groundwater level leads to accelerated decay of peat, changes in physical and chemical properties of a substratum and, in consequence, changes in trophic values of habitat, what causes great changes in species composition of plant communities.

GORS S. 1969. Der Wandel der Vegetation imNaturchutzgebietSchweninger Moos unterdemEinfluss des Menschen in zweiJahrhunderten. - Die Nat. U. Landschaftschutzgebiete Bad.-Wurtt. 5: 190-284.

HERBICHOWA M. 1976. Zanikanie gatunków na przykładzie atlantyckich torfowisk Pobrzeża kaszubskiego. - Phytocoenosis 5, 3/4: 247-254.

JASNOWSKA J., JASNOWSKI M. 1977. Zagrożone gatunki flory torfowisk. - Chrońmy Przyr. Ojcz. 33, 4: 5-14.

JASNOWSKI M. 1972. Rozmiary i kierunki przekształceń szaty roślinnej torfowisk. - Chrońmy Przyr. Ojcz. 33, 4: 5-14.

JASNOWSKI M., JASNOWSKA J., MARKOWSKI S. 1968. Ginące torfowiska wysokie i przejściowe w pasie nadbałtyckim Polski. - Ochr. Przyr. 33: 69-124.

KUCHARZYK S., SZARY A. 2012. Degradacja i ochrona torfowisk wysokichw Bieszczadzkim Parku Narodowym, ROCZNIKI BIESZCZADZKIE 2012, 20: 83-97.

LIPKA K., KOSIŃSKI K. 1993. Torfowiska w okolicy Czarnego Dunajca na tle sieci hydrograficznej. [W:] Melioracje terenów górskich a ochrona środowiska, Sesja Naukowa z okazji 100- lecia uniwersyteckich studiów rolniczych w Polsce, Kraków 25.06.1990, AR w Krakowie, 197-207.

ŁAJCZAK A. 2006. Torfowiska Kotliny Orawsko - Nowotarskiej. Rozwój, antropogeniczna degradacja, renaturyzacja i wybrane problemy ochrony. Instytut Botaniki PAN Kraków.

MALEC M. 2006. Dynamika wzrostu torfowisk wysokich w Bieszczadach Zachodnich. Praca doktorska, AR Kraków (maszynopis).

MALEC M. 2007. Aktualny stan szaty roślinnej trzech wybranych torfowisk wysokich w Bieszczadach Zachodnich. Parki Nar. Rez. Przyr. 26, 3: 33-47.

MALEC M. 2011. Stan aktualny i antropogeniczne przekształcenia ekosystemu torfowiska Puścizna Długopole w Kotlinie Orawsko-Nowotarskiej. Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych 49: 548-558.

MALEC M., KLATKA S., RYCZEK M. 2015. Wpływ antropopresji na dynamikę wzrostu warstwy akrotelmowej na torfowisku wysokim Baligówka w Kotlinie Orawsko-Nowotarskiej, Acta Sci. Pol., FormatioCircumiectus 14, 1: 149-160.

MATUSZKIEWICZ W. 2005. Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. PWN, Warszawa.

OLESIŃSKI L., OLKOWSKI M. 1976. Zanikanie niektórych gatunków torfowiskowych roślin naczyniowych w północnowschodniej Polsce. - Phytocoenosis 53, 4: 255-264.

POLAKOWSKI B.1976. Zanikanie składników torfowiskowych na Pojezierzu Mazurskim. - Phytocoenosis 5, 3/4: 265-274.

WYSOCKI C., SIKORSKI P. 2009. Fitosocjologia stosowana w ochronie i kształtowaniu krajobrazu. SGGW 2009

Journal Information

CiteScore 2017: 0.26

SCImago Journal Rank (SJR) 2017: 0.137
Source Normalized Impact per Paper (SNIP) 2017: 0.211

Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 139 124 8
PDF Downloads 74 72 4