Possibilities of using text and graphic database ‘Protected areas in Poland’ to analyses on protected areas / Możliwości wykorzystania tekstowej i graficznej bazy danych “Obszary chronione w Polsce” do analiz sieci obszarów chronionych

Open access

Abstract

The article presents the database ‘Protected areas in Poland’, its actualisation, further modernisation and consequent abilities to search for information and to use them for analysis and researches on protected areas in Poland. Database is carried out at the Institute of Environmental Protection - National Research Institute.

Dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory. Załącznik I i II. (Dz.U. UE.L. 1992 Nr 206, poz. 7).

Konwencja Ramsarska o obszarach wodno-błotnych mających znaczenie międzynarodowe, zwłaszcza jako środowisko życiowe ptactwa wodnego, podpisana w Ramsarze 2 lutego 1971r. (Dz.U. 1978 nr 7 poz. 24).

RĄKOWSKI G., SMOGORZEWSKA M., JANCZEWSKA A., WÓJCIK J., WALCZAK M., PISARSKI Z. 2002. Parki krajobrazowe w Polsce. IOŚ, Warszawa.

RĄKOWSKI G.., WALCZAK M., SMOGORZEWSKA M. 2013. Obszary Natura 2000 w Polsce III. Specjalne obszary ochrony siedlisk w Polsce Południowej. IOŚ-PIB, Warszawa.

RĄKOWSKI G.., WALCZAK M., SMOGORZEWSKA M. 2010. Obszary Natura 2000 w Polsce I. Obszary specjalnej ochrony ptaków. IOŚ-PIB, Warszawa.

RĄKOWSKI G., WALCZAK M., SMOGORZEWSKA M. 2009. Parki narodowe w Polsce. IOŚ, Warszawa.

RĄKOWSKI G., WALCZAK M., SMOGORZEWSKA M. 2006. Rezerwaty przyrody w Polsce Środkowej. IOŚ, Warszawa.

RĄKOWSKI G.., WÓJCIK J., WALCZAK M., SMOGORZEWSKA M., BRODOWSKA M. 2005. Rezerwaty przyrody w Polsce Północnej. IOŚ, Warszawa.

SIENKIEWICZ J., KLOSS M., WALCZAK M. 2000: Propozycja objęcia ochroną nowych obszarów wodno-błotnych w ramach Konwencji Ramsarskiej. Część I. Ostoje z siedliskami torfowiskowymi. Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych, nr 19: 75-88.

SIENKIEWICZ J. ,WALCZAK M., SMOGORZEWSKA M. 2008. Ramsar sites in Poland. IOŚ, Warszawa. Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2004 nr 92, poz. 880 z późniejszymi zmianami).

WALCZAK M. 2013: Update and modernisation of the descriptive and graphic databases of protected areas in Poland, ENVIRONMENTAL PROTECTION AND NATURAL RESOURCES 2013, VOL. 24, NO 4(58): 55-58.

WALCZAK M. 2012. Możliwości wykorzystania bazy danych do badań nad zmianami sieci obszarów chronionych w Polsce. Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych, IEP-NRI, Warszawa. Nr 54: 261-272 (Possibility of using databases on protected areas for studies on changes in protected area networks in Poland).

WALCZAK M. 2011: Baza danych „Obszary chronione w Polsce”możliwości wykorzystania zawartych w niej informacji. Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych, 2011, nr 47, s.163-172(The database “Protected areas in Poland”, the possibilities of using the information contained.).

WALCZAK M., RADZIEJOWSKI J., GACKA-GRZESIKIEWICZ E., SMOGORZEWSKA M., SIENKIEWICZ J., Pisarski Z. 2001. Obszary chronione w Polsce. Wyd. III. IOŚ, Warszawa.

http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/

http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/

Journal Information

CiteScore 2018: 0.41

SCImago Journal Rank (SJR) 2018: 0.143
Source Normalized Impact per Paper (SNIP) 2018: 0.387

Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 116 75 7
PDF Downloads 66 53 4