Soil Pollution with Copper, Lead and Zinc in the Surroundings of Large Copper Ore Tailings Impoundment

Open access

Abstract

Analysis of the top-soil total content of heavy metals was carried out inthe vicinity of large copper ore tailings pound in the south-western Poland with regard to soil properties, direction and distance from the tailings pound. None of the soils under study ex-ceeded the limits admitted in the official standards for soil quality, but the assessment made in accordance with IUNG-guidelines to soil contamination determination showed that more than half of the monitoring sites have elevated metal content, Cu, in par-ticular. The results confirmed high effectiveness of dust control preventing its eolian spread from the tailings pound.

ANGEŁOW Z., CHODAK T., KABAŁA C., KASZUBKIEWICZ J., SZERSZEŃ L. 2000. Oddziaływanie zbiornika odpadów poflota-cyjnych Żelazny Most na otaczające środowisko glebowe. Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu. Rolnictwo 56: 327-339

BARAN A., ŚLIWKA M., LIS M. 2013. Selected properties of flo-tation tailings wastes deposited in the Gilów and Żelazny Most waste reservoirs regarding their potential environmental management. Archives of Mining Sciences 58, 3: 969-978.

BEZAK-MAZUR E. 1999. Elementy toksykologii środowiskowej. Wydawnictwo Politechniki Świetokrzyskiej, Kielce.

CHODAK T., KASZUBKIEWICZ J., KABAŁA C., SZERSZEŃ L., KOTECKI A., MIKOŁAJCZAK Z., JEZIERSKI D., GAŁKA B., WOŹNICZKA P., OCHMAN D. 2006. Ocena degradacji oraz możliwości zagospodarowania gleb obszaru ograniczonego użytkowania w otoczeniu składowiska odpadów poflotacyj-nych Żelazny Most. Zesz. Nauk. Politechniki Śląskiej 1732, Górnictwo 272: 21-30.

CZABAN S., FIAŁKIEWICZ W., KABAŁA C. 2007. Potential impact of tailings pond on crop and forest production. in: J. Wilson (ed.) Environmental Modelling and Simulation. Acta Press, Honolulu: 41-47.

DOBRZAŃSKI J., BYRDZIAK H. 1995. Wpływ polskiego prze-mysłu miedziowego na środowisko. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych 418, 2: 399-405. PAN, Warszawa.

GÓRSKI R., ROZMYSŁOWSKI R., TARASEK W. 1996. Żela-zny Most – ochrona środowiska naturalnego na składowisku odpadów poflotacyjnych rud miedzi. Miesięcznik Wyższego Urzędu Górniczego 17: 4-9. Katowice.

KABAŁA C., BOJKO O., MEDYŃSKA A., SZCZEPANIAK A. 2013. Spatial variability and temporal changes in the heavy metal content of soils with a deep furrow-and-ridge microrelief formed by an afforestation plowing. Environmental Monitoring and Assessment 185, 6: 5141-5150.

KABAŁA C., MEDYŃSKA A., CHODAK T., JEZIERSKI P., GAŁKA B. 2008. Zmiany zawartości miedzi i arsenu w glebach wokół składowiska odpadów po flotacji rud miedzi w 12-letnim cyklu badań monitoringowych. Roczniki Gleboznawcze 59, 3-4: 81-88. Warszawa.

KABATA-PENDIAS A., PENDIAS H. 1999. Biogeochemia pierwiastków śladowych. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

KABATA-PENDIAS A., PIOTROWSKA M., POTKOWICKA-TE-RELAK T., MALISZEWSKA-KORDYBACH B., FILIPIAK K., KRAKOWIAK A., PIETRUCH CZ. 1995. Podstawy oceny chemicznego zanieczyszczenia gleb. Metale ciężkie, siarka i WWA. PIOŚ, IUNG w Puławach, Warszawa.

KIJEWSKI P. 1995. Występowanie metali ciężkich w obszarze środkowego nadodrza w strefie oddziaływania przemysłu miedziowego. Fizykochemiczne Problemy Mineralurgii 29: 47-54. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej.

MEDYŃSKA A., KABAŁA C., CHODAK T., JEZIERSKI P. 2009. Concentration of copper, zinc, lead and cadmium in plants cul-tivated in the surroundings of Żelazny Most copper ore tailings impoundment. Journal of Elementology 14, 4: 729-736.

NIERZEWSKA M., MIZERA A., LEWIŃSKA J. 2007. Wpływ skła-dowiska odpadów poflotacyjnych Żelazny Most na środowi-sko. Monografia KGHM Polska Miedź S.A., Część VII: Ochrona Środowiska, [red. Piestrzyński A.]: 881-921. Wydawnictwo Profil, Lublin.

Journal Information

CiteScore 2017: 0.26

SCImago Journal Rank (SJR) 2017: 0.137
Source Normalized Impact per Paper (SNIP) 2017: 0.211

Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 198 156 11
PDF Downloads 77 69 2