Usefulness of rock dust waste for the remediation of zinc contaminated soils / Przydatność odpadowego pyłu skalnego do remediacji gleb zanieczyszczonych cynkiem

Mgr inż. Marek Jakubowski prof. nadzw. 1 , dr hab. inż. Ewa Stanisławska-Glubiak prof. nadzw. 1 ,  and Dr inż. Bernard Gałka 2
 • 1 Institute of Soil Science and Plant Cultivation, State Research Institute, Pulawy, Department of Weed Science and Tillage Systems in Wroclaw, Orzechowa 61 St, 50-540 Wroclaw
 • 2 Department of Soil Sciences and Environmental Protection, Wroclaw University of Environmental and Life Sciences, Grunwaldzka 53 St, 50-357 Wroclaw

Abstract

The aim of this study was to check whether the addition of waste rock dust to the soil contaminated with zinc will improve the yield of reed canary grass and reduce excessive amounts of zinc in its biomass. The study was carried out in the micro-plots made of concrete, as a two-factorial experiment, in a randomized complete block design, with four replicates. The first factor of the experiment was the level of soil contamination with zinc: 1) Zn0 - the soil with natural Zn concentration; 2) Zn1 - 200; 3) Zn2 - 400; 4) Zn3 - 800 mg/kg soil. The second factor was the level of remediation: 1) control, without remediation, 2) with remediation (rock dust applied at the rate 3 kg • m-2). The results of the study indicate that application of waste rock dust can improve the conditions of reed canary grass growth in the soil contaminated with zinc. At the highest level of contamination (Zn3), soil amendment with rock dust resulted in increased yields of reed canary grass dry matter, in two crops, by 136 and 176%, respectively, as compared with corresponding control objects without dust addition. At the same time, the concentrations of zinc in the plants grown in the soil amended with dust were about 16% lower, and the soluble forms of this element in soil, determined in extraction with 1 mol HCl • dm-3, were about 25% lower, as compared with control plots.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • ANTONKIEWICZ J. 2009. Wykorzystanie popiołów paleniskowych do wiązania metali ciężkich występujących w glebie. Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych 41: 398-405.

 • BARAN S., MARTYN W., FLIS - BUJAK M., PIETRASIK W. 1995. Problemy rekultywacji gleb zanieczyszczonych przez metale ciężkie. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 418: 697-702.

 • BARAN A., JASIEWICZ C., KLIMEK A. 2008. Reakcja roślin na toksyczną zawartość cynku i kadmu w glebie. Proceedings of EC Opole 2, 2: 417-422.

 • BARAN A., JASIEWICZ C. 2009. Toksyczna zawartość cynku i kadmu w glebie dla różnych gatunków roślin. Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych 40: 157-164.

 • BIELIŃSKA E.J., BARAN S. 2009. Ocena przydatności popiołów fluidalnych z węgla ego do celów rolniczych. Inżynieria Rolnicza 6 (115):7-15.

 • GAŁKA B., CHODAK T., SZERSZEŃ L., KASZUBKIEWICZ J. 2011. Skład mineralogiczny odpadowej mączki skalnej i jej przydatność rekultywacyjna. Roczniki Gleboznawcze Tom LXII Nr 2: 95-100.

 • HINSINGER P., BOLLAND M.D.A., GILKES R.J. 1996. Silicate rock powder: effect on selected chemical properties of a range of soils from Western Australia and on plant growth as assessed in a glasshouse experiment. Fert. Res. 45: 69-79.

 • KARCZEWSKA A., KABAŁA C. 2010. Gleby zanieczyszczone metalami ciężkimi i arsenem na Dolnym Śląsku - potrzeby i metody rekultywacji. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu 576, Rolnictwo XCVI: 59-79.

 • KORZENIOWSKA J., STANISŁAWSKA - GLUBIAK E., IGRAS J. 2011. Applicability of energy crops for metal phytostabilization of soils moderately contaminated with copper, nickel and zinc. JFAE 9 (3-4): 693-697.

 • KWIATKOWSKA - MALINA J., MACIEJEWSKA A. 2009. Wpływ materii organicznej na pobieranie metali ciężkich przed rzodkiewkę i facelię. Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych 40: 217-223.

 • PASCHKE M.W., REDENTE E.F., LEVY D.B. 2000. Zinc toxicity thresholds for important reclamation grass species of the western United States. Environmental Toxicology and Chemistry 19 (11): 2751-2756. Rozporządzenie 2002b. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002 r. w/s Standardów jakości gleb oraz standardów jakości ziem (Dz. U. 2002, Nr 165, Poz. 1359).

 • SIUTA J. 2007. Odpady w rekultywacji gruntów. Inżynieria Ekologiczna 19: 59-78.

 • STANISŁAWSKA-GLUBIAK E., KORZENIOWSKA J., GAŁKA B. 2009. Ocena przydatności odpadowego odwodnionego szlamu ego do polepszania właściwości fizykochemicznych gleby. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 538: 231-240.

 • ZAGOŻDŻON P.P. 2008. Mączki bazaltowe w zastosowaniach rolniczych i pokrewnych. Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej 123, Studia i Materiały 34: 133-142.

OPEN ACCESS

Journal + Issues

Search