Areas of industrial damages in upper Silesian industrial region versus recultivation or revitalization ?

Open access

Abstract

Areas of industrial damages require elaborating efficient methods of reclamation and revitalization. A region of Poland, where process of degradation is particularly visible is Upper Silesian Industrial Region. Areas in the zone of many-years influence of Huta “Miasteczko Śląskie” are characterized by norm-exceeding concentration of heavy metals. The area in its direct surrounding was defined as industriogeneous desert. In 2017 on three designated testing grounds with diversified degree of contamination (see: map) of joint area of 1.5 ha, planted were jointly 6550 seedlings of chosen species of trees and bushes which were likely to survive in those conditions. In the first vegetative season, despite extremely long-lasting drought and high temperatures, the seedlings showed high survivability. It amounted 82% on industriogeneous desert (testing ground C) and 90-95% on forest testing grounds (A and B). Maples stood out among other trees with proper development and condition. The highest seedlings, especially mountain ash, birch and European red elder already in August had burnt top shoots and numerous necroses on leaves. Introduction of plants – hyperaccumulators of heavy metals, especially on industriogeneous desert will influence positively on condition and development of seedlings in future vegetative seasons.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • Falencka-Jabłońska M. 2006. Synteza 30-letnich kompleksowych analiz wpływu Elektrowni „Kozienice” na środowisko leśne w monografii: Ochrona powietrza w teorii i w praktyce (red. Konieczyński J.) tom II: 67-78. Inst. Podst. Inż. Śr. Zabrze.

 • Falencka-Jabłońska M. (red.) 2013. Zmiany ekosystemów leśnych w zasięgu oddziaływania Elektrowni „Kozienice”-synteza 40-letnich badań interdyscyplinarnych Prace IBL Rozprawy i Monografie 20 ss.304.

 • Falencka-Jabłońska M. (red.) 2015 Wpływ imisji przemysłowych na strukturę lasów i zmiany komponentów środowiska-synteza 40-letnich badań w Górnośląskim Okręgu Przemysłowym Prace IBL Rozprawy i Monografie 21 ss.157.

 • Falencka-Jabłońska M. 2018 opracowanie planu i metod zagospodarowania strefy maksymalnej kumulacji imisji przemysłowych w zasięgu oddziaływania Huty Cynku „Miasteczko Śląskie”. Dokumentacja IBL.

 • Falencka-Jabłońska M. Sobczyk W. 2017 Rozwój zrównoważony a ochrona przyrody Edukacja Technika Informatyka nr.1(19):139-144 Wyd. Uniw. Rzeszowskiego.

 • Hawryś Z. 1986. Wytyczne w sprawie doboru gatunków drzew i krzewów do zadrzewień ochronnych w ekologicznej strefie nieleśnej oraz odnowień w III strefie silnych zagrożeń w warunkach nizinnych. Dokumentacja IBL.

 • Hawryś Z. 1990. Ustalenie zestawu gatunków drzew i krzewów przydatnych do zalesień obszarów znajdujących się pod wpływem emisji przemysłowych. Dokumentacja IBL.

 • Józefaciuk W.1988. Próba określenia żywotności wybranych gatunków drzew i krzewów na obszarach znajdujących się pod wpływem imisji przemysłowych Prace IBLnr.666:3-23.

 • Rudzki K.1985. Czy stać nas na dalsze niszczenie lasów ?. Referat w ramach posiedzenia Rady NOT oraz Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Drzewnictwa grudzień Warszawa.

 • Wolak J. 1969 Industrioklimaks nowe pojęcie w teorii sukcesji. Ekologia polska ser. B XV 1:41-44.

 • Wolak J. 1970. Powstawanie nowych układów ekologicznych pod wpływem emisji przemysłowych Sylwan 8/9.

Search
Journal information
Metrics
All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 9 9 3
PDF Downloads 5 5 1