Revitalization and preservation of biodiversity. Focus on water bodies in the Cracow region

Open access

Abstract

The studies included 2 water bodies in Cracow (Kraków), 6 water bodies in the commune of Zabierzów (Cracow County) and 4 in the commune of Niepołomice (Wieliczka County). The studies were carried out in June 2018 and May 2019. The ways on management of the water bodies were compared. Problems related to revitalization were identified. One of these problems is the preservation of biodiversity. In some cases revitalization reduces biodiversity. This can happen due to the liquidation or limitation of the reed bed zone. Such a situation was observed in the water bodied of Zelków and Karniowice (com. Zabierzów). Both have ornamental functions now. Removal of most of reed does not disturb mallards (Anas platyrhynchos), but makes it impossible to nest for other birds such as moorhen (Galinula chloropus). Moorhens were observed in two former fish ponds in Staniątki (com. Niepołomice) and in the pond of the Kaczeńcowa street. In one of them revitalization caused the diminishing of the water area, but did not change the character of the water body. Bird species were recorded at water bodies.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • Orlewicz-Musiał M. and Wagner A. (2014). Przeobrażenia terenów zieleni miejskiej w związku z rozwojem infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na przykładzie dzielnic Nowej Huty w Krakowie. In: M. Kosmala ed. Kierunki zmian terenów zieleni w miastach Toruń Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych. Oddział Toruń pp. 241-252.

 • Pawłowska K. and Swaryczewska M. (2002). Ochrona dziedzictwa kulturowego. Zarządzanie i partycypacja społeczna. Kraków: UJ.

 • Popko J. (2008). Skutki przyrodnicze modernizacji parku Kępa Potocka w Warszawie. Turystyka i Rekreacja 4 pp. 29-36.

 • Rogozik M. (2017). Odnowienie otoczenia Zalewu Nowohuckiego coraz bliżej. Są już pierwsze ustalenia. Dziennik Polski 24. Available at: https://dziennikpolski24.pl/odnowienie-otoczenia-zalewu-nowohuckiego-coraz-blizej-sa-juz-pierwsze-ustalenia/ar/11720292 [Accessed 2 Jun. 2019].

 • Uchwała nr XXXI/405/07 Rady Miasta Krakowa z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego ''Staw przy Kaczeńcowej'' [Resolution no. XXXI/405/07 of the City Council of Cracow of 19th December 2007 on establishing an ecological utility “The Pond of the Kaczeńcowa Street”. Available at: http://www.bip.krakow.pl/?dok_id=167&sub_dok_id=167&sub=uchwala&query=id%3D17225%26amp%3Btyp%3Du [Accessed 2 June 2019].

 • Wagner A. (2008). The role of former fish ponds in environmental management – focus on the commune of Niepołomice near Krakow (Poland). In: E. Kamler K. Dabrowski ed. Aquaculture Europe 2008: resource management – natural human and material resources for the sustainable development of aquaculture +CD-ROM. Special Publication/European Aquaculture Society pp. 679–680.

 • Wagner A. (2012). Management of the industrial area of Nowa Huta (Kraków Poland) focus on water bodies. Polish Journal of Environmental Studies 21(5A) pp. 435–439.

 • Wagner A. (2017). Charakterystyka awifauny wybranych zbiorników wodnych na terenie Krakowa. In: M. Kosmala ed. Dzika przyroda w mieście Toruń Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych. Oddział Oddział Toruń pp. 93-107.

 • Wagner A. Hasanagić D. (2014). Comparative analysis of selected water bodies in Cracow and vicinity in terms of their revitalisation. In: J. Skowronek ed. Innowacyjne rozwiązania rewitalizacji terenów zdegradowanych. Katowice: Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych; Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o.o. pp. 139-152.

 • Wilczkiewicz M. and Wilkosz-Mamcarczyk M. (2015). Revitalization – definition genesis examples. Geomatics Landmanagement and Landscape 2 pp. 71-79. Available at: https://gll.urk.edu.pl/zasoby/74/Geomatics_2015_2-07_Wilczkiewicz_Wilkosz-Mamcarczyki.pdf [Accessed 2 Jun. 2019].

 • Zielińska M. Poradniki ochrony siedlisk i gatunków. Ptaki (część I). Galinula chloropus [online]. Available at https://natura2000.gdos.gov.pl/files/artykuly/52989/a123_Kokoszka.pdf [Accessed 5 June 2019].

Search
Journal information
Metrics
All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 21 21 3
PDF Downloads 11 11 2