Assessment of efficiency in reduction of dust concentration in mineral processing plants using the state-of-the-art technical measures

Open access

Abstract

Airborne coal dust hazard at the workplaces in hard coal processing plants in Poland is presented. The methods for dust control in coal processing plants are discussed. The results from testing the dust control efficiency at the workplaces are given. The test results of airborne dust concentration are analysed as well as advantages and disadvantages of used technical measures are indicated.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • Automatic and air atomizing spray nozzles. [online] Spraying Systems Co. Available at: https://www.spraying.pl/literature_pdfs/CAT76AA_METRIC.pdf [Accessed 25 June. 2019].

 • Bałaga D. Kalita M. Siegmund M. and Klimek Z. (2019). Measurements of dust concentration work stations of a hard coal mine processing plant after the NEPTUN spraying system. IOP Conf. Ser.: Mater. Sci. Eng.545 012005

 • Bałaga D. Jedziniak M. Kalita M. Siegmund M. and Szkudlarek Z (2015). Metody i środki zwalczania zagrożeń pyłowych i metanowych w górnictwie węglowym. Masz. Gór. nr 3 pp. 68-81.

 • Bałaga D. Kalita M. and Siegmund M. (2016). Nowe urządzenia zraszające. KOMTECH 2016 Innowacyjne techniki i technologie dla górnictwa. Bezpieczeństwo – Efektywność – Niezawodność Instytut Techniki Górniczej KOMAG Szczyrk pp. 52-62.

 • Juda J. and Nowicki M. (1979). Urządzenia odpylające. Warszawa: PWN.

 • Lutyński A. (2015). Ograniczenie zagrożeń pyłowych w zakładzie przeróbki mechanicznej kopalni węgla kamiennego. In: K. Krauze ed Mechanizacja automatyzacja i robotyzacja w górnictwie. Lędziny Kraków: Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego sp. z o.o pp. 84-91.

 • Lutyński A. (2016). Zagrożenia metanem pyłem i hałasem występujące w zakładach przeróbki mechanicznej kopalń węgla kamiennego. Gliwice: Instytut Techniki Górniczej KOMAG.

 • Odpylacz mokry przewałowy MB-M. [online] ADS Construction. Available at: http://asdconstruction.pl/odpylacz-mokry-przewalowy-mb-m [Accessed 25 June. 2019].

 • PN-G-04036:1997 Zabezpieczenie przeciwwybuchowe zakładów górniczych – Zabezpieczenie przed wybuchem pyłu węglowego – Oznaczanie intensywności osiadania pyłu (1997)

 • PN-Z 04008-7:2002 Ochrona czystości powietrza – Pobieranie próbek – Zasady pobierania próbek powietrza w środowisku pracy i interpretacji wyników

 • Raport roczny o stanie podstawowych zagrożeń naturalnych i technicznych w górnictwie węgla kamiennego (2017). Katowice: Główny Instytut Górnictwa.

 • Rozporządzenie Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 czerwca 2018. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (2018) [Dz. U. z 2018 r. poz. 1286].

Search
Journal information
Metrics
All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 20 20 20
PDF Downloads 15 15 15