Monitoring Media Crisis

Open access

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • Alasuutari Pertti (1999) Taide viihde kulttuuri ja kansakunta. [Art entertainment culture and the nation.] In Alasuutari Pertti & Ruuska Petri: Post patria. Globalisaation kulttuuri Suomessa. Tampere: Vastapaino.

 • Alasuutari Pertti & Ruuska Petri (1999) Post Patria. Globalisaation kulttuuri Suomessa. (Post Patria. The Culture of Globalization in Finland.) Tampere: Vastapaino.

 • Altheide David (1985) Media Power. Beverly Hills: Sage.

 • Altheide David & Snow Robert P. (1991) Media Worlds in the Postjournalism Era. New York: Aldine de Gryuter.

 • Anderson Benedict (1983) Imagined Communities. London: Verso revised edition.

 • Anttila Jorma (1993) Käsitykset suomalaisuudesta - traditionaalisuus ja modernisuus. [Conceptions of Finnishness - tradition and modernity.] In Mitä on suomalaisuus? Helsinki: Suomen antropologinen seura.

 • Appadurai Arjun (1996) Modernity at Large. Minnesota London: University of Minnesota Press.

 • Blumer Herbert (1972) Social Problems as Collective Behavior. Social Problems 18 298-306.

 • Carey James (1989) Communication as Culture. Essays in Media and Society. London New York: Routledge.

 • Curran James (1991) in Dahlgren Peter & Sparks Colin. (eds.) Communication and Citizenship. Journalism and the Public Sphere in the New Media Age. London: Routledge.

 • Edwards Derek Golding Peter Howitt Dennis McLachlan Shelley & MacMillan Katie (1999) An Audit of Democracy: Media Monitoring Citizenship and Public Policy. In Nordenstreng Kaarle & Griffin Michael (eds.) International Media Monitoring. Cresskill New Jersey: Hampton Press.

 • Ekecrantz Jan (1996) Journalisms’ Discoursive Events and Sociopolitical Change in Sweden 1925-87. Media Culture & Society 19(3).

 • Ekecrantz Jan & Olsson Tom (1994) Det redigerade samhället: om journalistikens beskrivningsmakten och det informerade förnuftets historia. Stockholm: Carlsson.

 • Fiske John (1992) Merkkien kieli. Johdatus Viestinnän tutkimiseen. (Introduction to Communication Studies) Tampere: Vastapaino.

 • Galtung Johan (1999) Prospects for Media Monitoring: Much Overdue But Never Too Late. In Nordenstreng Kaarle & Griffin Michael (eds.) International Media Monitoring. Cresskill New Jersey: Hampton Press.

 • Galtung Johan & Vincent R. (1992) Global Glasnost: Toward a New World Information and Communication Order. Cresskill New Jersey: Hampton Press.

 • Gellner E. (1987) Culture Identity and Politics. Cambridge: Cambridge University Press.

 • Glasser Theodor & Craft Stephanie (1997) Kansalaisjournalismi ja demokraattiset ideaalit. [Public journalism and democratic ideals.] Tiedotustutkimus 4.

 • Golding Peter & Middleton Sue (1983) Images of Welfare: Press and Public Attitudes to Poverty. Oxford: Martin Robertson.

 • Hakkarainen Pekka (1998) Sosiaalisten ongelmien määrittely - sosiaalisen konstruktionismin näkökulma sosiaalisiin ongelmiin. (Defining social problems - the constructionist point of view.) In Koskinen Keijo (toim.): Sosiologisia karttalehtiä. Tampere: Vastapaino.

 • Hartley John (1996) Popular Reality: Journalism Modernity Popular Culture. London: Arnold.

 • Heinonen Jari (1997) Katseita suomalaisuuteen. [Gazes into Finnishness.] Helsinki: TA-Tieto OY.

 • Ilmonen Kaj (eds.) (1993) Kestävyyskoe. Kirjoituksia 1990-luvun Suomesta. [A test of endurance. Writings about Finland in the 90s.] Tampere: Vastapaino.

 • Julkunen Raija (1993) Onko se ohi nyt? [Is it over now?] In Haapala Pertti (eds.) Hyvinvointivaltio ja historian oikut. Tampere: Työväen historian ja perinteen tutkimuksen seura.

 • Julkunen Raija (1997) Työyhteiskunnan tulevaisuus - tosiasiat projektit ja optiot. [The future of work - centered society. Facts projects and options.] In Kuusi esseetä työn ja työyhteiskunnan tulevaisuudesta. Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 5.

 • Kantola Anu (1997) Tarina toisinajattelun turhuudesta. Kansallinen juhladokumentti hallinnan tekstinä. [A story of uselessness of dissidence. National documentary as a text of governance.] Tiedotustutkimus 2.

 • Kettunen Pauli (1997) Työjärjestys. Tutkielmia työn ja tiedon poliittisesta historiasta. [The work order. Studies on political history of work and knowledge.] Helsinki: Tutkijaliitto.

 • Kiander Jaakko (1998) Suuri lama: Suomen 1990-luvun kriisi ja talouspoliittinen keskustelu. (The great depression: the Crisis of 1990s in Finland and the economical and political debate.) Helsinki: Taloustieto.

 • Kivikuru Ullamaija (1996) Tasot eivät kohdanneet. [The levels never met.] In Kivikuru (eds.) Kansa Euromyllyssä. Helsinki: Yliopistopaino.

 • Koistinen Mikko (1998) Pelkkää taloutta. Retoriikka journalismin tutkimuksessa. [Bare economics. Rhetorics and studying journalism.] In Kantola & al. (eds.) Media-analyysi. Tekstistä tulkintaan. Helsinki: Lahden tutkimus- ja koulutuskeskus.

 • Kosonen Pekka (1993) Kansallisvaltio kellutuksessa. [Nation state floating.] In Ilmonen (eds.) Kestävyyskoe. Kirjoituksia 1990-luvun Suomesta. Tampere: Vastapaino.

 • Kunelius Risto (1996) The News. Textually Speaking. Tampereen yliopisto: Tiedotusopin laitos.

 • Kunelius Risto & Heikkilä Heikki (1998) Julkisen journalismin äärellä. Tiedotustutkimus 1.

 • Luostarinen Heikki (1993) Julkisuus: ennen kuin kansalainen katoaa. [The public sphere: Before the citizen disappears.] In Ilmonen (eds.) Kestävyyskoe. Kirjoituksia 1990-luvun Suomesta. Tampere: Vastapaino.

 • McNair Brian (1996) The Sociology of Journalism. London Sydney New York Auckland: Arnold.

 • McQuail Denis (1999) On Evaluating Media Performance in the Public Interest: Past and Future of a Research Tradition. In Nordenstreng Kaarle & Griffin Michael (eds.) International Media Monitoring. Cresskill New Jersey: Hampton Press.

 • Moring Inka (1999) Alueellinen ääni ja lamajulkisuuden kehitys. [Regional voice and the development of recession publicity.] In Moring Parikka Valtonen Aslama Kantola & Kivikuru. Mediakriisi. Lehdistö lama ja talouspuhe. [Media crisis. The press the recession and the talk on economy.] Helsingin yliopisto viestinnän laitos sarja 2A/1/1999.

 • Nordenstreng Kaarle (1999) Toward a Global Content Analysis and Media Criticism. In Nordenstreng Kaarle & Griffin Michael (eds.) International Media Monitoring. Cresskill New Jersey: Hampton Press.

 • Pietilä Kauko & Sondermann Klaus (1994) Sanomalehden yhteiskunta. (The society of the newspaper.) Jyväskylä: Vastapaino/Gummerus.

 • Renvall Mika & Reunanen Esa (1999) Yhteisö totuutta metsästämässä. Journalismi julkisen keskustelun kehyksenä. Community searching for the truth. Journalism as a framework of public discussion] Tiedotustutkimus 3.

 • Renvall Mika & Valtonen Sanna (1999) Miten sosiaaliturvan väärinkäytöstä kirjoitettiin julkisuudessa? [How was misusing social security constructed in the public sphere?] In Uusitalo Hannu (eds.) Näkökulmia sosiaaliturvan väärinkäyttöön. Helsinki: Stakes (forthcoming).

 • Riffe Daniel & Lacy Stephen & Fico Frederick (1998) Analyzing Media Messages. Using Quantitative Content Analysis in Research. New Jersey and London: Lawrence Erlbaum Associates.

 • Schudson Michael (1996) The Power of News. Cambridge Massachussets London: Harvard University Press.

 • Svallfors Stefan (1995) Välfärdsstaten i pressen. En analys av svensk tidningsrapportering om välfärdspolitik 1969-1993. Umeå Studies in Sociology no 108.

 • Thompson John (1995) Media and Modernity. A Social Theory of the Media. Cambridge Oxford: Polity Press.

 • Tuchman Gaye (1978) Making News. A Study in the Construction of Reality. New York: The Free Press.

 • Valtonen Sanna (1998) Työ teksteissä tekstit talouskriisissä. Tausta-ajatuksia mediatekstien kriittiseen analyysiin. Lisensiaatintyö. [Work within texts texts within economic crisis.] Helsingin yliopisto: Viestinnän laitos unpublished licenciate’s thesis.

 • Valtonen Sanna (1999a) Finland Online. Some Reflections on Constructing National Identity in the Media. Nordicom Information 21(4).

 • Valtonen Sanna (1999) Työn ja työttömyyden tarinoita Helsingin sanomissa 1988-1997.(Stories of work and unemployment in HS 1988-1997.] In Moring Parikka Valtonen Aslama Kantola & Kivikuru: Mediakriisi. Lehdistö lama ja talouspuhe. Helsingin yliopisto viestinnän laitos sarja 2A/1/1999.

 • Vartiainen Juhana (1993) Suomen talouspolitiikan vaihtoehdot 1990-luvulla. [The options of Finnish economic policy.] In Ilmonen (toim) Kestävyyskoe. Kirjoituksia 1990-luvun Suomesta. Tampere: Vastapaino.

 • Vähätalo Kari (1998) Työttömyys ja suomalainen yhteiskunta. [Unemployment and Finnish society.] Gaudeamus Helsinki.

 • Väliverronen Esa (1998) Mediatekstistä tutkijan tulkintaan. [From media text to researcher’s interpretation.] In Kantola Moring Väliverronen (eds.) Media-analyysi. Tekstistä tulkintaan. Helsinki: Helsingin yliopiston Lahden tutkimus- ja koulutuskeskus Helsinki.

Search
Journal information
Impact Factor


CiteScore 2018: 0.54

SCImago Journal Rank (SJR) 2018: 0.223
Source Normalized Impact per Paper (SNIP) 2018: 0.270


Metrics
All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 114 75 2
PDF Downloads 58 48 2