Evaluation of Some Parameters of Hard Surfacing Treatment of the Functional Surfaces of Forestry Tools

Open access

Abstract

In this paper we discuss the possibility of increasing service life of tools used in forestry for mulching of undesirable forest growths. In a heterogeneous working environment in which they are operated, such tools are subjected to constant abrasion and impact loading. There are several ways how to extend their service life and operational fitness. One of these is hard surface treatment, or hard surfacing of their functional surfaces. In our experiment, we chose suitable hard surfacing materials and applied these on the sample materials using the MMA and MAG welding. The hard surface was applied in an one layer. Subsequently, we performed hardness tests, microscopic analysis of the structure of the basic material and the hard surface and evaluation of the fusion penetration of the base material with the hard surfacing weld. Fusion is crucial as it determines the cohesiveness of the weld and base materials and thus also the actual extension of the service life of the tools.

[1] M. Griglak. Zlepšovanie abrazívnych vlastností funkčných častí mulčovacích nástrojov pomocou návarov: Bakalárska práca. Zvolen: Technická univerzita vo Zvolene. Fakulta environmentálnej a výrobnej techniky. 2018. 55s.

[2] R. Hnilica, M. Kotus, M. Jankovský, M. Hnilicová, M. Dado. Qualitative classification of mulchers. In. Agronomy Research 15(5), 1890-1896, 2017.

[3] D. Kalincová, M. Ťavodová, M. Hnilicová. „Opotrebenie nástrojov drvičov nežiadúcich nárastov - možnosti zvyšovania ich životnosti“, In Kvalita, technológie, diagnostika v technických systémoch 2016. ISBN 978-80-552-1506-8. s. 124-130.

[4] J. Kovač, R. Tolnai „Zlepšenie mechanických vlastností povrchových vrstiev ocelí 14 220 a 15 203 nasýtených bórom“, in Acta technologica agriculturae, vol. 9, no. 1, pp. 1-3. ISSN 1335-2555.

[5] J. Kováč, J. Krilek J. Jobbagy, J. Dvořák. Technika a mechanizácia v lesníctve. Vysokoškolská učebnica. Technická univerzita vo Zvolene. 2017. ISBN 978-80- 228-2021-8. s. 266.

[6] K. Krauze, Ł. Bołoz, T. Wydro. Parametric factors for the tangential-rotary picks quality assessment, Archives of Mining Sciences, vol. 60, no. 1, 2015, DOI: 10.1515/amsc-2015-0018, pp 265-281.

[7] K. Krauze, Ł. Bołoz, T. Wydro, K. Mucha. Durability testing of tangential-rotary picks made of different materials, „Mining - Informatics, Automation and Electrical Engineering” nr 1, 2017, pp. 26-34.

[8] V. Ľuptáčiková. „Možnosti zvyšovania životnosti a trvanlivosti komponentov a nástrojov používaných v lesníckych a drevárskych technológiách“, in Mobilné energetické prostriedky - Hydraulika - Životné prostredie - Ergonómia mobilných strojov: zborník abstraktov. Zvolen, 2017, s. 16-17. ISBN 978-80-228- 2995-3.

[9] M. Müller, P. Novák, R. Chotěborský, P. Hrabě. „Reduction of ploughshare wear by means of carbide overlay“ in: Manufacturing technology, Vol. 18., No., 1 2018, ISSN 1213-2489.

[10] N. Náprstková, J.Cais, D.Stančeková, P.Kraus. Analysis of the composition of selected interts using electron microscopy. In: Manufacturing technology, Vol. 16, No. 5, 2016, ISSN 1213-2489.

[11] STN 01 5050:1968 Opotrebenie materiálu. Názvoslovie

[12] E. Sujová, H. Čierna, R. Hnilica. „Methodology proposal for identifying life-cycle costs (LCC) of mulchers of undesirable growth“, in MM SCIENCE JOURNAL, 2016, No. OCTOBER, pp.1166-1170, ISSN 1803-1269, DOI : 10.17973/MMSJ.2016_10_201693

[13] M. Ťavodová, D. Kalincová, M. Kotus „Možnosti zvyšovania odolnosti voči opotrebeniu funkčných plôch mulčovacieho nástroja“, in CD Zborník prednášok z 45. medzinárodnej konferencie ZVÁRANIE 2017: 08.-10. november 2017: Tatranská Lomnica, Vysoké Tatry, Slovenská republika. ISBN 978- 80-89296-21-7. 2017. pp. 116-123.

Journal Information

Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 140 140 8
PDF Downloads 80 80 3