Application of the FTA and ETA Method for Gas Hazard Identification for the Performance of Safety Systems in the Industrial Department

Open access

Abstract

The paper analyzes the conditions of safe use of industrial gas systems and factors influencing gas hazards. Typical gas installation and its basic features have been characterized. The results of gas threat analysis in an industrial enterprise using FTA error tree method and ETA event tree method are presented. Compares selected methods of identifying hazards gas industry with respect to the scope of their use. The paper presents an analysis of two exemplary hazards: an industrial gas catastrophe (FTA) and an explosive gas explosion (ETA). In both cases, technical risks and human errors (human factor) were taken into account. The cause-effect relationships of hazards and their causes are presented in the form of diagrams in the drawings.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

  • [1] K. Chmielewski „Zasady stosowania stacjonarnych systemów detekcji gazów” Ochrona Mienia i Informacji no. 4 pp. 69-71 2011.

  • [2] J. Ignac-Nowicka „Air pollution monitoring at the workstand and in the ambient air” Molecular and Quantum Acoustics vol. 22 pp. 113-121 2001.

  • [3] J. Ignac-Nowicka „Monitorowanie mieszanin gazowych dla bezpieczeństwa procesu produkcji acetylenu” Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management vol. 40 pp. 170-180 2011.

  • [4] J. Ignac-Nowicka „Zastosowanie sensorów w inżynierii bezpieczeństwa dla rozwoju inteligentnej specjalizacji” in Bezpieczeństwo jako determinanta doskonalenia systemu zarządzania organizacjami M. Górska and E. Staniewska Eds. Częstochowa: Wydawnictwo Wydziału Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów Politechniki Częstochowskiej 2016 pp. 80-89.

  • [5] R. Kalinowski Monitorowanie zagrożeń. Siedlce: Wyd. Akademii Podlaskiej 2003.

  • [6] PN-EN 1127-1:2001 Atmosfery wybuchowe. Zapobieganie wybuchowi i ochrona przed wybuchem. Pojęcia podstawowe i metodologia Polski Komitet Normalizacyjny 2001.

  • [7] R. Studenski Organizacja bezpiecznej pracy w przedsiębiorstwie. Gliwice: Wydawnictwo Politechniki Śląskiej.

  • [8] M. Świerżewski „Urządzenia elektryczne w przestrzeniach zagrożonych wybuchem” Miesięcznik Elektro. info no. 9/10 pp. 8-12 2007.

  • [9] A. Wójcik Mechaniczne i elektroniczne systemy zabez-pieczeń. Literatura fachowa dla firm i instytucji. Warszawa: Wydawnictwo Verlag Dashofer 2004.

  • [10] W. Nawrocki Sensory i systemy pomiarowe. Poznań: Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej 2006.

Search
Journal information
Metrics
All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 206 108 3
PDF Downloads 140 96 4