The Official and the Unofficial in the Czechoslovak Art. Notes on Visual Art in the COURAGE Project

Open access

Abstract

The text represents the division of Czechoslovak art into the official and unofficial art. On the structure and the changing number of the members of the Union of Czechoslovak (Czech) Visual Artists it shows, that official art may indicate different meaning according to the contemporary political situation. The division of visual art into official and unofficial thus seems not to be fixed or clear.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • ARCHIV VÝTVARNÉHO UMĚNÍ. O nás [online]. ©2017 [cit. 5. 3. 2017]. Dostupné z: http://www.artarchiv.cz/onas.

 • BARTLOVÁ Milena a VYBÍRAL Jindřich (ed.). Budování státu: reprezentace Československa v umění architektuře a designu. Praha: Umprum 2015. ISBN 978-80-87989-01-2.

 • BARTOŠOVÁ Zuzana. Napriek totalite: neoficiálna slovenská výtvarná scéna sedemdesiatych a osemdesiatych rokov 20. storočia. Bratislava: Kalligram 2011. ISBN 978-80-8101-570-0.

 • BERGMANOVÁ Marie (ed.). Jiří Kolář: Sběratel: Veletržní palác 19. října 2001 – 3. února 2002. Praha: Gallery 2002. ISBN 80-8601047-3.

 • BINAROVÁ Alena. Svaz výtvarných umělců v českých zemích 1956–1972. Olomouc 2016. Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci Katedra historie. Vedoucí disertační práce Ivo Barteček.

 • BREGANTOVÁ Polana et al. ŠVÁCHA Rostislav a PLATOVSKÁ Marie (ed.). Dejiny ceskeho vytvarneho umeni 5 6/1 2. Praha: Academia 2005 2007. ISBN 80-200-1390-3 978-80-200-1487-X 978-80-1488-8.

 • Celostátní konference delegátů ÚSČSVU. Výtvarná práce 1956 roč. 4 č. 2 s. 1.

 • DEMARTINI Hugo. Demartini. Praha: Gallery 2010. ISBN 978-80-86990-28-6. DEMARTINI Hugo. Modely. Situace 14. Jazzová sekce Svazu hudebníků leden 1983.

 • FRANC Martin a KNAPÍK Jiří. Průvodce kulturním děním a životním stylem v českých zemích 1948–1967. Praha: Academia 2012. ISBN 978-80-200-2019-2.

 • HOFFMEISTER Adolf. Výtvarná práce 1965 roč. 12 č. 24–26 s. 11.

 • HLAVÁČEK Josef. Hugo Demartini. In: Demartini. Praha: Gallery 2010 s. 13–51. ISBN 978-80-86990-28-6.

 • HYLMAR Tomáš. Od Bloku ke Svazu. Umění 2016 roč. 64 č. 2 s. 177–181.

 • CHALUPECKÝ Jindřich. Letter from Prague. Studio International 1972 č. 945 s. 256–259.

 • JIROUS Ivan M. Zpráva o třetím hudebním obrození. In: ŠEVČÍK Jiří MORGANOVÁ Pavlína a DUŠKOVÁ Dagmar (ed.). České umění 1938–1989: programy / kritické texty / dokumenty. Praha: Academia 2001 s. 373–376. ISBN 80-200-0930-2.

 • JIROUSOVÁ Juliana. Juliana Jirousová. O autorce [online]. ©2012–2017 [cit. 5. 3. 2017]. Dostupné z: http://www.juliana-jirousova.cz/o-autorce/.

 • KEMP-WELCH Klara. Antipolitics in Central European Art. London – New York: I. B. Tauris 2014. ISBN 978-1-78076-696-6.

 • KLIMEŠOVÁ Marie. České výtvarné umění druhé poloviny 20. století. In: BI-TRICH Tomáš et al. ALAN Josef (ed.). Alternativní kultura: příběh české společnosti 1945–1989. Praha: Nakladatelství Lidové noviny 2001 s. 377–419. ISBN 80-7106-449-1.

 • KLÍMOVÁ Barbora. Navzájem: umělci a společenství na Moravě 70.–80. let 20. století. Brno: FaVU VUT v Brně 2013. ISBN 978-80-214-4793-6.

 • KRAMEROVÁ Daniela. We Sell Dreams. Umění 2013 roč. 61 č. 4 s. 341–355.

 • LEDVINA Josef. České umění kolem roku 1980 z pohledu kulturní sociologie. Praha 2010. Filozofická fakulta Univerzity Karlovy Ústav pro dějiny umění. Vedoucí diplomové práce Vojtěch Lahoda.

 • LEDVINA Josef. České umění kolem roku 1980. Sešit pro umění teorii a příbuzné zóny 2010 č. 9 s. 30–65.

 • MERVART Jan. Kultura v karanténě: umělecké svazy a jejich konsolidace za rané normalizace. Praha: Nakladatelství Lidové noviny 2015. ISBN 978-80-7422-303-7.

 • MICHLOVSKÁ Nina a POTŮČKOVÁ Alena (ed.). 50 uměleckých děl ze sbírek Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem. Roudnice nad Labem: Galerie moderního umění 2014. ISBN 978-80-87512-38-8.

 • MOKREJŠ Antonín a HLAVÁČEK Josef. Osobitost českého duchovního života šedesátých let. In: BREGANTOVÁ Po-lana et al. ŠVÁCHA Rostislav a PLATOVSKÁ Marie (ed.). Dejiny ceskeho vytvarneho umeni 6/1. Praha: Academia 2007 s. 21–29. ISBN 80-200-1487-X 80-1488-8.

 • Nové ústřední orgány Svazu československých výtvarných umělců. Výtvarná práce 1965 roč. 12 č. 25 s. 3.

 • PELC Antonín. K práci svazu sochařů malířů a grafiků. Výtvarná práce 1952 roč. 1 č. 1–2 s. 3.

 • PETIŠKOVÁ Terezie. Oficiální umění padesátých let. In: BREGANTOVÁ Po-lana et al. ŠVÁCHA Rostislav a PLATOVSKÁ Marie (ed.). Dejiny ceskeho vytvarneho umeni 5. Praha: Academia 2005 s. 341–369. ISBN 80-200-1390-3.

 • PETIŠKOVÁ Terezie. Oficiální umění sedmdesátých a osmdesátých let. In: BREGANTOVÁ Polana et al. ŠVÁCHA Rostislav a PLATOVSKÁ Marie (ed.). Dejiny ceskeho vytvarneho umeni 6/1. Praha: Academia 2007 s. 447–459. ISBN 80-200-1487-X.

 • PETIŠKOVÁ Terezie. Československý socialistický realismus 1948–1958. Praha: Gallery 2002.

 • PETIŠKOVÁ Terezie. Socialistický realismus v Československu 1948–89. Praha: Nadační fond Eleutheria 2008.

 • PIOTROWSKI Piotr. Art and Democracy in Post-Communist Europe. London: Reaktion Books 2012. ISBN 978-1-86189-895-1.

 • POSPISZYL Tomáš. Srovnávací studie. Praha: Fra 2005. ISBN 80-86603-27-X.

 • Před sjezdem SČSVU. Výtvarná práce 1964 roč. 12 č. 21 s. 1–2 11.

 • Stanovisko umělců a kulturních pracovníků. Výtvarná práce 1971 roč. 19 č. 1 s. 1.

 • ŠETLÍK Jiří. Léta sedmdesátá a osmdesátá. In: BREGANTOVÁ Polana et al. ŠVÁCHA Rostislav a PLATOVSKÁ Marie (ed.). Dejiny ceskeho vytvarneho umeni 6/1. Praha: Academia 2007 s. 368– 385. ISBN 978-80-200-1487-X.

 • ŠETLÍK Jiří. Počátky činnosti tvůrčích skupin a jejich význam. In: Česká kultura na přelomu 50. a 60. let: kolokvium konané Galerií hl. města Prahy u příležitosti retrospektivy Jiřího Balcara: Dům U kamenného zvonu 22.–23. června 1988. Praha: Gale-rie hlavního města Prahy 1992. ISBN 80-7010-016-8

 • Výtvarná práce 1964 roč. 12 č. 23 s. 3.

 • Z jednání Přípravného výboru Svazu českých výtvarných umělců. Výtvarné umění 1971 roč. 19 č. 5 s. 3.

 • Zpráva o činnosti Svazu českých výtvarných umělců za léta 1977–1982. Výtvarná kultura 1982 roč. 6 č. 5 s. 9.

Search
Journal information
Metrics
All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 16 16 2
PDF Downloads 7 7 1