Treasury of the National Museum – Jewellery and Numismatic Cabinet

Open access

Abstract

The new Treasury of the National Museum will present rare crafts-manship of precious stones and metals in connection with the natural form of these materials. The Treasury will be followed by a Numismatic Cabinet, which will introduce the history of money from Antiquity till today. The Treasury and the Numismatic Cabinet will be interconnected in a joint hall devoted to gold and silver and they will be thematically intertwined in the hallway with the presentation of production technologies. The Treasury is created in close cooperation within the National Museum – the Natural History Museum and the Historical Museum. The base line will consist of minerals from diamonds to quartz and organic matter, which will join together with goldsmiths and artisanal arts into a unique complex. The main goal of the new Numismatic Cabinet is the establishment of a numismatic exposition that will be both scholarly exact and intriguing at the same time, educating visitors of the development of payment methods from Antiquity until today in a comprehensible and attractive way. The chronological exposition will be divided into several basic thematic sequential units.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • BOUBLÍK Jan. Habsbursko-lotrinská dynastie a její zakladatelé (1740–1918). České moravské a slezské mince 10.–20. století. Národní muzeum – Chaurova sbírka IV.8. Praha 2014.

 • CACH František. Nejstarší české mince I. České denáry do mincovní reformy Břetislava I. Praha 1970.

 • CASTELIN Karel O. Die Goldprägung der Kelten in der Böhmischen Ländern. Graz 1965.

 • CASTELIN Karel O. Česká drobná mince doby předhusitské a husitské 1300–1471. Praha 1953.

 • CASTELIN Karel O. O českých dukátech 14. století. Numismatický časopis československý roč. 19 1950 s. 55–73.

 • CASTELIN Karel O. O chronologii praž-ských grošů Jana Lucemburského. Numismatický sborník roč. 6 1960 s. 129–163.

 • ČECHUROVÁ Jana STEHLÍKOVÁ Dana a VANDROVCOVÁ Miroslava. Karel a Naděžda Kramářovi doma. Praha 2007.

 • GROSSMANNOVÁ Dagmar. Denáry a brakteáty na Moravě ve 2. polovině 13. století. Brno 2015.

 • HALAČKA Ivo. Mince zemí Koruny české (1526–1856). Díl I–III. Kroměříž 1987–1988.

 • HANUS Radek. Český granát. Historie geologie mineralogie gemologie a šperkařství. Praha 2013.

 • HÁNA Jiří. Haléře „Rotlevovy“ a „Kaplířovy“. Příspěvek k chronologii české drobné mince z let 1346–1384. Numismatický sborník roč. 20 2005 s. 109–126.

 • HÁNA Jiří. Pražské groše Václava IV. z let 1378–1419. Klatovy 2003.

 • HÁSKOVÁ Jarmila. Česká mince v době románské. Příspěvek k ikonografii českých denárů 10.–12. století. Cheb 1975.

 • HÁSKOVÁ Jarmila. Pražské groše (1300–1526). České moravské a slezské mince 10.–20. století. Národní muzeum – Chaurova sbírka III. Praha 1991.

 • HÁSKOVÁ Jarmila (ed.). Československé bankovky státovky a mince 1919–1992. Praha 1993.

 • HOLEČKOVÁ Zuzana. Nevládní tolarové ražby – Ražby slezských knížectví. České moravské a slezské mince 10.–20. století. Národní muzeum – Chaurova sbírka VI.1. Praha 2010.

 • HOLEČKOVÁ Zuzana. Nevládní tolarové ražby – Rodové ražby olomouckého biskupství a arcibiskupství. České moravské a slezské mince 10.–20. století. Národní muzeum – Chaurova sbírka. VI. 2. Praha 2012.

 • HOLEČKOVÁ Zuzana. Zajímavé a vzácné ražby ze slezských mincoven ve sbírkách Národního muzea v Praze. In: Labor omnia vincit improbus. Sborník Jar-mile Háskové k 70. narozeninám. Sborník Národního muzea v Praze Řada A – Historie 61 2007 s. 73–80.

 • CHVOJKA Jiří. Pražské groše Ferdinanda I. Praha 1997.

 • KLEISNER Tomáš a BOUBLÍK Jan. Mince a medaile císaře Františka Štěpána Lotrinského. Sbírka Národního muzea v Praze. Praha 2011.

 • KLEČÁK Jiří a HOLÁSEK Oldřich. Český granát. Ústí nad Labem 1972.

 • KLEISNER Tomáš a HOLEČKOVÁ Zuzana. Mince a medaile posledních Rož-mberků. Praha 2006.

 • KOUŘIMSKÝ Jiří. Katalog sbírky drahých kamenů Národního muzea v Praze. Praha 1968.

 • LUKAS Jiří. Poznámky k českému mincovnictví přelomu 10. a 11. století. I. Denáry typů C 196–199 a jejich zařazení. Numismatické listy 60 2005 s. 1–17.

 • LUTOVSKÝ Michal a PETRÁŇ Zdeněk. Slavníkovci. Praha: Libri 2004.

 • MILITKÝ Jiří. Die Boier und die Numismatik – Gegenwärtiger Stand der Forschung und die Möglichkeiten der Interpretation des Fundbestandes. In: KARWOWSKI Maciej SALAČ Vladimír a SIEVERS Susanne. (Hrsg.). Boier zwischen Realität und Fiktion. Akten des Internationalen Kolloquiums in Český Krumlov vom 14.–16. 11. 2013. Kolloquien zur Vor- und Frühgeschichte Band 21. Bonn 2015 s. 77–109.

 • MILITKÝ Jiří. Finds of the early byzantine coins of the 6th and 7th century in the territory of the Czech Republic. In: WO-ŁOSZYN Marcin (ed.). Byzantine coins in central Europe between the 5th and 10th century. Magna Moravia. Seria Polona vol. III. Kraków 2009 s. 357–393.

 • MILITKÝ Jiří. Mincovnictví Jana Lucemburského v Čechách. In: BENEŠOVSKÁ Klára (ed.). Královský sňatek. Eliška Přemyslovna a Jan Lucemburský – 1310. Praha 2010 s. 572–579.

 • MILITKÝ Jiří. Nejstarší středoevropské mince – vzestup a pád keltské civilizace ve střední Evropě z pohledu numismatiky. In: BÁRTA Miroslav KOVÁŘ Martin a kol. (ed.). Kolaps a regenerace: cesty civilizací a kultur. Minulost současnost a budoucnost komplexních společností. Praha 2011 s. 139–172.

 • MILITKÝ Jiří. Pražská mincovna 15261856. Katalog mincí tolarového období ze sbírky Muzea hlavního města Prahy. Praha 2009.

 • NEMEŠKAL Lubomír a VOREL Petr. Dějiny jáchymovské mincovny a katalogy ražeb I. (1519/1520–1619). Pardubice 2010.

 • NEMEŠKAL Lubomír. Jáchymovská mincovna v 1. polovině 16. století. Praha 1964.

 • PAULSEN Rudolf. Die Münzprägungen der Boier. Leipzig – Wien 1933.

 • PETRÁŇ Zdeněk a POLANSKÝ Luboš. Denáry prvních Přemyslovců. In: SOMMER Petr TŘEŠTÍK Dušan a ŽEMLIČKA Josef (ed.). Přemyslovci: Budování českého státu. Praha 2009 s. 192–195.

 • PETRÁŇ Zdeněk. Mince doposud spojované s biskupem Vojtěchem. In: Po stopách svatého Vojtěcha. Praha 2014.

 • PETRÁŇ Zdeněk. Mince posledních Přemyslovců. In: SOMMER Petr TŘEŠ-TÍK Dušan a ŽEMLIČKA Josef (ed.). Přemyslovci: Budování českého státu. Praha 2009 s. 216–218.

 • PETRÁŇ Zdeněk. První české mince. Praha 1998.

 • PINTA Václav. Typologie a chronologie praž-ských grošů Karla IV. (1346–1378). Praha 2015.

 • POLANSKÝ Luboš. Ikonografie denárů tzv. šípového typu. In: GROSSMAN-NOVÁ Dagmar a ŠTEFAN Jan. (ed.). Realita představa a symbol v numismatické ikonografii. Ostrava 2004 s. 85–95.

 • POLANSKÝ Luboš. Interpretace opisů na denárech spojovaných s biskupem Vojtěchem. In: Po stopách svatého Vojtěcha. Praha 2014.

 • POLANSKÝ Luboš. Kníže a otrok. K ikonografii denáru knížete Vladislava I. In: Na prahu poznání českých dějin. Sborník prací k poctě Jiřího Slámy. Studia mediaevalia Pragensia 7 2006 s. 103–111.

 • POLEY Heino. Albrecht von Wallenstein (Waldstein) Herzog von Friedlandt und seine Münzen. Stuttgart 2014.

 • ŘÍDKOŠIL Tomáš COGAN Miroslav PROSTŘEDNÍK Jan a kol. Museum Českého Ráje Turnov. Průvodce. Turnov 1995.

 • SEJBAL Jiří. Dějiny peněz na Moravě. Brno: Blok 1979.

 • SKŘIVÁNEK František BAUER Jaroslav a RYKL Drahoš. Výzkum drahých kamenů z chráněné přírodní památky Ciboušov a ze středověkých inkrustací. Památky a příroda 1985 č. 10.

 • SMETANA Ilja a JAKYMENKOVÁ Valentýna. Mince a medaile hrabat Šliků XVII.–XXI. století. Cheb 2014.

 • SMETANA Jan (ed.). Muzeum českého granátu v Třebenicích. Průvodce stálou expozicí. Litoměřice 1989.

 • SMOLÍK Josef. Pražské groše a jejich díly (1300–1547). Praha 1894.

 • SRŠEŇ Lubomír a STEHLÍKOVÁ Dana. Mexické dobrodružství Maxmiliána Habsburského. Praha 1999.

 • STEHLÍKOVÁ Dana. Carbunculus Granatus. Sedmnáct století českého granátu. Praha 2002.

 • SUCHOMEL Dan a VIDEMAN Jan. Mincovnictví olomouckých biskupů a arcibiskupů (1608–1820). Kroměříž 1997.

 • ŠIMEK Eduard. Mince Maxmiliána II. a Rudolfa II. (1564–1576–1611). České moravské a slezské mince 10.–20. století. Národní muzeum – Chaurova sbírka IV.2. Praha 2011.

 • ŠIMEK Eduard. Tolary pražské groše drobné mince Ferdinanda I. (1526–1564). České moravské a slezské mince 10.–20. století. Národní muzeum – Chaurova sbírka IV.1. Praha 2009.

 • ŠMERDA Jan. Denáry české a moravské: katalog mincí českého státu od 10. do počátku 13. století. Brno 1996.

 • ŠTEFAN Jan. (ed.). Realita představa a symbol v numismatické ikonografii. Ostrava 2004 s. 85–95.

 • VIDEMAN Jan a PAUKERT Josef. Moravské denáry 11. a 12. století. Kroměříž 2009.

 • VOREL Petr. Monetary Circulation in Central Europe at the Beginning of the Early Modern Age. Pardubice 2006.

 • VOREL Petr. Stříbro v evropském peněžním oběhu 16.–17. století (1472–1717). Praha 2009.

 • WEILLER Raymond. Les florins d’or au baptiste de Jean L’aveugle roi de Bohême (1310–1346) et comte de Luxembourg (1309–1346). Schweizerische Numismatische Rundschau 51 1972 s. 155–168.

Search
Journal information
Metrics
All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 142 77 2
PDF Downloads 176 104 5