Treasury of the National Museum – Jewellery and Numismatic Cabinet

Abstract

The new Treasury of the National Museum will present rare crafts-manship of precious stones and metals in connection with the natural form of these materials. The Treasury will be followed by a Numismatic Cabinet, which will introduce the history of money from Antiquity till today. The Treasury and the Numismatic Cabinet will be interconnected in a joint hall devoted to gold and silver and they will be thematically intertwined in the hallway with the presentation of production technologies. The Treasury is created in close cooperation within the National Museum – the Natural History Museum and the Historical Museum. The base line will consist of minerals from diamonds to quartz and organic matter, which will join together with goldsmiths and artisanal arts into a unique complex. The main goal of the new Numismatic Cabinet is the establishment of a numismatic exposition that will be both scholarly exact and intriguing at the same time, educating visitors of the development of payment methods from Antiquity until today in a comprehensible and attractive way. The chronological exposition will be divided into several basic thematic sequential units.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • BOUBLÍK, Jan. Habsbursko-lotrinská dynastie a její zakladatelé (1740–1918). České, moravské a slezské mince 10.–20. století. Národní muzeum – Chaurova sbírka IV.8. Praha, 2014.

 • CACH, František. Nejstarší české mince I. České denáry do mincovní reformy Břetislava I. Praha, 1970.

 • CASTELIN, Karel O. Die Goldprägung der Kelten in der Böhmischen Ländern. Graz, 1965.

 • CASTELIN, Karel O. Česká drobná mince doby předhusitské a husitské 1300–1471. Praha, 1953.

 • CASTELIN, Karel O. O českých dukátech 14. století. Numismatický časopis československý, roč. 19, 1950, s. 55–73.

 • CASTELIN, Karel O. O chronologii praž-ských grošů Jana Lucemburského. Numismatický sborník, roč. 6, 1960, s. 129–163.

 • ČECHUROVÁ, Jana, STEHLÍKOVÁ, Dana a VANDROVCOVÁ, Miroslava. Karel a Naděžda Kramářovi doma. Praha, 2007.

 • GROSSMANNOVÁ, Dagmar. Denáry a brakteáty na Moravě ve 2. polovině 13. století. Brno, 2015.

 • HALAČKA, Ivo. Mince zemí Koruny české (1526–1856). Díl I–III. Kroměříž, 1987–1988.

 • HANUS, Radek. Český granát. Historie, geologie, mineralogie, gemologie a šperkařství. Praha, 2013.

 • HÁNA, Jiří. Haléře „Rotlevovy“ a „Kaplířovy“. Příspěvek k chronologii české drobné mince z let 1346–1384. Numismatický sborník, roč. 20, 2005, s. 109–126.

 • HÁNA, Jiří. Pražské groše Václava IV. z let 1378–1419. Klatovy, 2003.

 • HÁSKOVÁ, Jarmila. Česká mince v době románské. Příspěvek k ikonografii českých denárů 10.–12. století. Cheb, 1975.

 • HÁSKOVÁ, Jarmila. Pražské groše (1300–1526). České, moravské a slezské mince 10.–20. století. Národní muzeum – Chaurova sbírka III. Praha, 1991.

 • HÁSKOVÁ, Jarmila (ed.). Československé bankovky, státovky a mince 1919–1992. Praha, 1993.

 • HOLEČKOVÁ, Zuzana. Nevládní tolarové ražby – Ražby slezských knížectví. České, moravské a slezské mince 10.–20. století. Národní muzeum – Chaurova sbírka VI.1. Praha, 2010.

 • HOLEČKOVÁ, Zuzana. Nevládní tolarové ražby – Rodové ražby olomouckého biskupství a arcibiskupství. České, moravské a slezské mince 10.–20. století. Národní muzeum – Chaurova sbírka. VI. 2. Praha, 2012.

 • HOLEČKOVÁ, Zuzana. Zajímavé a vzácné ražby ze slezských mincoven ve sbírkách Národního muzea v Praze. In: Labor omnia vincit improbus. Sborník Jar-mile Háskové k 70. narozeninám. Sborník Národního muzea v Praze, Řada A – Historie 61, 2007, s. 73–80.

 • CHVOJKA, Jiří. Pražské groše Ferdinanda I. Praha, 1997.

 • KLEISNER, Tomáš a BOUBLÍK, Jan. Mince a medaile císaře Františka Štěpána Lotrinského. Sbírka Národního muzea v Praze. Praha, 2011.

 • KLEČÁK, Jiří a HOLÁSEK, Oldřich. Český granát. Ústí nad Labem, 1972.

 • KLEISNER, Tomáš a HOLEČKOVÁ, Zuzana. Mince a medaile posledních Rož-mberků. Praha, 2006.

 • KOUŘIMSKÝ, Jiří. Katalog sbírky drahých kamenů Národního muzea v Praze. Praha, 1968.

 • LUKAS, Jiří. Poznámky k českému mincovnictví přelomu 10. a 11. století. I. Denáry typů C 196–199 a jejich zařazení. Numismatické listy, 60, 2005, s. 1–17.

 • LUTOVSKÝ, Michal a PETRÁŇ, Zdeněk. Slavníkovci. Praha: Libri, 2004.

 • MILITKÝ, Jiří. Die Boier und die Numismatik – Gegenwärtiger Stand der Forschung und die Möglichkeiten der Interpretation des Fundbestandes. In: KARWOWSKI, Maciej, SALAČ, Vladimír a SIEVERS, Susanne. (Hrsg.). Boier zwischen Realität und Fiktion. Akten des Internationalen Kolloquiums in Český Krumlov vom 14.–16. 11. 2013. Kolloquien zur Vor- und Frühgeschichte Band 21. Bonn, 2015, s. 77–109.

 • MILITKÝ, Jiří. Finds of the early byzantine coins of the 6th and 7th century in the territory of the Czech Republic. In: WO-ŁOSZYN, Marcin (ed.). Byzantine coins in central Europe between the 5th and 10th century. Magna Moravia. Seria Polona, vol. III., Kraków, 2009, s. 357–393.

 • MILITKÝ, Jiří. Mincovnictví Jana Lucemburského v Čechách. In: BENEŠOVSKÁ, Klára (ed.). Královský sňatek. Eliška Přemyslovna a Jan Lucemburský – 1310. Praha, 2010, s. 572–579.

 • MILITKÝ, Jiří. Nejstarší středoevropské mince – vzestup a pád keltské civilizace ve střední Evropě z pohledu numismatiky. In: BÁRTA, Miroslav, KOVÁŘ, Martin a kol. (ed.). Kolaps a regenerace: cesty civilizací a kultur. Minulost, současnost a budoucnost komplexních společností. Praha, 2011, s. 139–172.

 • MILITKÝ, Jiří. Pražská mincovna 15261856. Katalog mincí tolarového období ze sbírky Muzea hlavního města Prahy. Praha, 2009.

 • NEMEŠKAL, Lubomír a VOREL, Petr. Dějiny jáchymovské mincovny a katalogy ražeb, I. (1519/1520–1619). Pardubice, 2010.

 • NEMEŠKAL, Lubomír. Jáchymovská mincovna v 1. polovině 16. století. Praha, 1964.

 • PAULSEN, Rudolf. Die Münzprägungen der Boier. Leipzig – Wien, 1933.

 • PETRÁŇ, Zdeněk a POLANSKÝ, Luboš. Denáry prvních Přemyslovců. In: SOMMER, Petr, TŘEŠTÍK, Dušan a ŽEMLIČKA, Josef (ed.). Přemyslovci: Budování českého státu. Praha, 2009, s. 192–195.

 • PETRÁŇ, Zdeněk. Mince doposud spojované s biskupem Vojtěchem. In: Po stopách svatého Vojtěcha. Praha, 2014.

 • PETRÁŇ, Zdeněk. Mince posledních Přemyslovců. In: SOMMER, Petr, TŘEŠ-TÍK, Dušan a ŽEMLIČKA, Josef (ed.). Přemyslovci: Budování českého státu. Praha, 2009, s. 216–218.

 • PETRÁŇ, Zdeněk. První české mince. Praha, 1998.

 • PINTA, Václav. Typologie a chronologie praž-ských grošů Karla IV. (1346–1378). Praha, 2015.

 • POLANSKÝ, Luboš. Ikonografie denárů tzv. šípového typu. In: GROSSMAN-NOVÁ, Dagmar a ŠTEFAN, Jan. (ed.). Realita, představa a symbol v numismatické ikonografii. Ostrava, 2004, s. 85–95.

 • POLANSKÝ, Luboš. Interpretace opisů na denárech spojovaných s biskupem Vojtěchem. In: Po stopách svatého Vojtěcha. Praha, 2014.

 • POLANSKÝ, Luboš. Kníže a otrok. K ikonografii denáru knížete Vladislava I. In: Na prahu poznání českých dějin. Sborník prací k poctě Jiřího Slámy. Studia mediaevalia Pragensia 7, 2006, s. 103–111.

 • POLEY, Heino. Albrecht von Wallenstein (Waldstein) Herzog von Friedlandt und seine Münzen. Stuttgart, 2014.

 • ŘÍDKOŠIL, Tomáš, COGAN, Miroslav, PROSTŘEDNÍK, Jan a kol. Museum Českého Ráje Turnov. Průvodce. Turnov, 1995.

 • SEJBAL, Jiří. Dějiny peněz na Moravě. Brno: Blok, 1979.

 • SKŘIVÁNEK, František, BAUER, Jaroslav a RYKL, Drahoš. Výzkum drahých kamenů z chráněné přírodní památky Ciboušov a ze středověkých inkrustací. Památky a příroda, 1985, č. 10.

 • SMETANA, Ilja a JAKYMENKOVÁ, Valentýna. Mince a medaile hrabat Šliků XVII.–XXI. století. Cheb, 2014.

 • SMETANA, Jan (ed.). Muzeum českého granátu v Třebenicích. Průvodce stálou expozicí. Litoměřice, 1989.

 • SMOLÍK, Josef. Pražské groše a jejich díly (1300–1547). Praha, 1894.

 • SRŠEŇ, Lubomír a STEHLÍKOVÁ, Dana. Mexické dobrodružství Maxmiliána Habsburského. Praha, 1999.

 • STEHLÍKOVÁ, Dana. Carbunculus, Granatus. Sedmnáct století českého granátu. Praha, 2002.

 • SUCHOMEL, Dan a VIDEMAN, Jan. Mincovnictví olomouckých biskupů a arcibiskupů (1608–1820). Kroměříž, 1997.

 • ŠIMEK, Eduard. Mince Maxmiliána II. a Rudolfa II. (1564–1576–1611). České, moravské a slezské mince 10.–20. století. Národní muzeum – Chaurova sbírka IV.2. Praha, 2011.

 • ŠIMEK, Eduard. Tolary, pražské groše, drobné mince Ferdinanda I. (1526–1564). České, moravské a slezské mince 10.–20. století. Národní muzeum – Chaurova sbírka IV.1. Praha, 2009.

 • ŠMERDA, Jan. Denáry české a moravské: katalog mincí českého státu od 10. do počátku 13. století. Brno, 1996.

 • ŠTEFAN, Jan. (ed.). Realita, představa a symbol v numismatické ikonografii. Ostrava, 2004, s. 85–95.

 • VIDEMAN, Jan a PAUKERT, Josef. Moravské denáry 11. a 12. století. Kroměříž, 2009.

 • VOREL, Petr. Monetary Circulation in Central Europe at the Beginning of the Early Modern Age. Pardubice, 2006.

 • VOREL, Petr. Stříbro v evropském peněžním oběhu 16.–17. století (1472–1717). Praha, 2009.

 • WEILLER, Raymond. Les florins d’or au baptiste de Jean L’aveugle, roi de Bohême (1310–1346) et comte de Luxembourg (1309–1346). Schweizerische Numismatische Rundschau 51, 1972, s. 155–168.

OPEN ACCESS

Journal + Issues

Search