Possibilities for Exploring the La Tène Swords and Choosing the Appropriate Method of Conservation Intervention

Open access

Abstract

The study deals with the possibility of exploring the La Tène swords and choosing the appropriate method of conservation intervention. The published results are based on an internal grant from the National Museum running between 2015 and 2016, which was closely focused on "The Exploration of Celtic Iron Arms from the Archaeological Collection of the National Museum" and which involved 67 items. The purpose of the internal grant was to find and to map hidden decorations or other structural elements on the La Tène swords that had been preserved in the past. Preferred were the preserved swords with unremoved layers of anti-corrosion products, whereby there is a greater presumption of the occurrence of the above-mentioned elements than when the cleaning of swords was specifically of a chemical nature.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

  • DRDÁCKÝ Miloš SLÍŽKOVÁ Zuzana a VALACH Jaroslav (eds.). Příspěvek technických věd k záchraně a restaurování památek. Praha: Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR v. v. i. 2015 s. 322-331. e-ISBN 978-80-86246-49-9.

  • HAFFNER Alfred. Ein Frühlateneschwert mit anthropoidem Knauf von Bescheid Landkreis Trier-Saarburg. In: CHAUME Bruno MOHEN Jean-Pierre A PERRIN Patrick (eds.). Archéologie des Celtes. Mélanges a la mémoire de René Joffroy. Préhistoire européenne 1999 3 s. 123-129.

  • HAVLÍK Luboš. Koroze slitin železa a jejich vyhodnocování [online]. Brno 2010 Bakalářská práce s. 19 [cit. 20. 5. 2017]. Dostupné z: https://www.vutbr.cz/www_base/zav_prace_soubor_verejne.php?file_id=25912.

  • HÜBNER Pavel et al. Úprava vody pro průmyslové účely [online]. VŠCHT Praha 2006 s. 80 [cit. 20. 5. 2017]. Dostupné z: http://147.33.74.135/knihy/uid_isbn-80-7080-624-9/pdf/080.pdf.

  • PERLÍK Dušan. Možnosti a metody nedestruktivního průzkumu ve Středočeském muzeu. In: Sborník z konzervátorského a restaurátorského semináře Plzeň 2005. Brno: Technické muzeum v Brně 2005 s. 98-103.

  • PERLÍK Dušan. Povrchové úpravy železných archeologických nálezů. In: Sborník ze semináře Povrchové úpravy železných kovů v Brně 2012. Brno: Technické muzeum v Brně 2012 s. 46-49.

  • PÍČ Josef Ladislav. Čechy předhistorické I/2. Pokolení kamenných mohyl. Praha 1900.

  • SANKOT Pavel FOŘT Martin VOPÁ-LENSKÝ Michal KUMPOVÁ Ivana a VAVŘÍK Daniel. Výsledky nového průzkumu časně laténských mečů z Chlumu u Rokycan a Vlčí okr. Plzeň - jih. In: Archeologie západních Čech 12. Plzeň: Západočeské muzeum v Plzni 2017 (v tisku).

Search
Journal information
Metrics
All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 235 61 2
PDF Downloads 90 43 1