Restoration of a Chasuble Fragment from the Half of the 17th Century: New Methods for Spot Cleaning of Historic Textiles

Open access

Abstract

The National Museum collections include a liturgical vestment in form of a fragment of a chasuble dating back to the mid-17th century. The fragment is a very interesting example of rustic embroidery. As the textile was in poor condition it needed to be restored, a process which included cleaning and stitching repairs. The state of the material meant that the chasuble could not be washed, but the nature of the stains enabled local cleaning methods to be used. This involved wet cleaning with amedical aspirator and water absorption cleaning using agar in the form of a solid gel. Finally, a suitable adjustment form was created for longtermstorage and for study or exhibition.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • BRAAS Fran. New and current materials and approaches for localized cleaning in textile conservation by Elizabeth Shaeffer (co-authored by Joy Gardiner). In: www.conservators-converse.org [online]. June 6 2013 [cit. 30. 7. 2015]. Dostupný z: http://www.conservatorsconverse.org/2013/06/41st-annualmeeting-textile-session-may-30-newand-current-materials-and-approaches-for-localized-cleaning-in-textile-conservation-by-elizabeth-shaeffer-co-authored-by-j/.

 • CONNOLY Danielle. The Use of Agarose Gel in Textile Cleaning. In: Learning Curve: Education Experience Reflection. Forum of the ICON Textile Group Birbeck College London 13. April 2015 s. 91.

 • ĎUROVIČ Michal a kol. Restaurování a konzervování archiválií a knih. Praha - Litomyšl: Ladislav Horáček - Paseka 2002 s. 536. ISBN 80-7185-383-6.

 • HAWKES Richard. Gel Media in Aqueous Cleaning Methods on Paper’: a lecture by Professor Richard Wolbers University of Delaware presented at the Wellcome Institute London June 19th 2013. In: www.thebookandpapergathering.org[online]. November 8 2013 [cit. 30. 7. 2015]. Dostupný z: http://thebookandpapergathering.org/2013/11/08/gel-media-in-aqueous-cleaningmethods-on-paper-a-lecture-byprofessor-richard-wolbers-universityof-delaware-presented-at-thewellcome-institute-london-june-19th-2013/.

 • HOFENK de GRAAFF Judith H.. The colourful past: Origins chemistry and identification of natural dyestuffs. London: Archetype Publications Ltd 2004 s. 416. ISBN: 1873132131.

 • LENNARD Frances a EWER Patricia. Textile Conservation. Advances in Practice. Butterworth-Heinemann 2010. ISBN 9780750667906.

 • MARTINEK Radek. Záchrana a inventarizace drobných církevních fondů. Archiválie knihy notový materiál a liturgické textilie. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci 2008 s. 352. ISBN 9788024421346.

 • PAVITT Rebecca. Cleaning of Painted Surfaces - Wolbers Strikes Again! - A Work - shop Review by Rebeca Pavitt. In: www.iiconservation.org [online]. October 14 2012 [cit. 30. 7. 2015]. Dostupný z: https://www.iiconservation.org/node/3216.

 • PILLER Bohumil a LEVINSKÝ Otto. Malá encyklopedie textilních materiálů. Praha: SNTL - Nakladatelství technické literatury 1982 s. 232.

 • PODLAHA Antonín a ŠITTLER Eduard. Soupis památek historických a uměleckých v království českém od pravěku do počátku XIX. Století díl III politický okres sedlčanský. Praha: Nakl. Archeologická kommisse při České akademii císaře Františka Josef pro vědy slovesnost a umění 1898.

 • PODLAHA Antonín. Posvátná místa království českého Dějiny a popsání chrámů kaplí soch klášterů i jiných pomníků katolické víry a nábožnosti v království Českém. Řada první: Arcidiecese pražská. Viktoriát Sedlčanský a Votický. Praha 1912. s. 227.

 • ŠOLTA Antonín. Památky starobylého vyšívání českého na rouchách kostelních z Chrudimska: příspěvek k seznání českého ornamentu výšivkového. Chrudim 1896.

 • ZEMINOVÁ Milena. Barokní textílie ze sbírek Uměleckoprůmyslového muzea v Praze. Praha 1974.

 • WANNER Anne a RICHARD Jean. Stickstitche. St. Gallen: Textilmuseum 2014 s. 100. ISBN 9783033040168.

 • WOLBERS Richard. Cleaning Paintings Surfaces: Aqueous Methods. London: Archetype Publications Ltd 2007 s. 198. ISBN 1873132360.Ilustrovaný katalog památek výtvarných a oddělení církevního. Národopisná výstava českoslovanská v Praze roku 1895. (Oddělení církevní katolické katalogizovali Ant. Podlaha Ed. Šitter). Praha: Karel Bellmann 1895.

Search
Journal information
Metrics
All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 241 72 2
PDF Downloads 144 55 3