Innovative Behavior of the Poznań Agglomeration Inhabitants in the Transport Services Market

Summary

The development of information and communication technologies, including in particular the modern development of mobile technologies, has an undeniable impact on people’s lives and, consequently, on consumers’ market behaviour. The growing popularity and capabilities of mobile devices, as well as the increasing availability of mobile Internet access, mean that in many markets companies are redefining their business models, in which the activities conducted via the Internet play an increasingly important role. This is particularly visible on the market of individual and public transport services, where thanks to mobile devices, as well as in consistency with trends in consumer market behaviours and the development of cities in accordance with the smart city concept, for several years now we can observe the emergence of innovative alternatives to traditional forms of transport. The pace of appearance of product innovations on the market depends, of course, to a large extent on the level of acceptance of innovation by consumers. The aim of the article is to determine the degree of innovativeness of the inhabitants of the Poznań agglomeration in the use of transport solutions available in Poznań. The research part presents the results of own research conducted in 2019 on a sample of 795 respondents. They showed that the inhabitants of the Poznań agglomeration are not afraid to use product innovations on the market of transport services and use them to a greater extent than in the case of the general population.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • 1. Baruk A. I., Prosumpcja jako sposób na osiągnięcie sukcesu przez przedsiębiorstwo. Zarządzanie i Finanse — Journal of Management and Finance, Vol. 14, No. 2/2016.

 • 2. Baruk A. I., Iwanicka A. Prosumpcja jako trend konsumencki w opiniach potencjalnych konsumentów. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu nr 41, t. 1, 2015.

 • 3. Baruk A. I. Prosumpcja jako wielowymiarowe zachowanie rynkowe. Zakres aktywności współczesnych nabywców, PWE, 2017.

 • 4. GUS, 2012. Społeczeństwo informacyjne w Polsce. Wyniki badań statystycznych z lat 2007–2011. Warszawa.

 • 5. GUS, 2017. Społeczeństwo informacyjne w Polsce. Wyniki badań statystycznych z lat 2013–2017. Zakład Wydawnictw Statystycznych. Warszawa.

 • 6. GUS, 2018. Społeczeństwo informacyjne w Polsce. Wyniki badań statystycznych z lat 2014–2018. Zakład Wydawnictw Statystycznych. Warszawa.

 • 7. e-Commerce Polska. (2016). E-commerce w Polsce 2016. Gemius dla e-Commerce Polska. Izba Gospodarki Elektronicznej, Warszawa.

 • 8. e-Commerce Polska. (2019). E-commerce w Polsce 2019. Gemius dla e-Commerce Polska. Izba Gospodarki Elektronicznej, Warszawa.

 • 9. Koniorczyk 2014. Smart shopping a zachowania zakupowe polskich konsumentów, Handel Wewnętrzyny 2014; 3(350), 15–24.

 • 10. DataReportal. Raport Digital 2018https://datareportal.com/reports/digital-2018-poland

 • 11. DataReportal. Raport Digital 2019,https://datareportal.com/reports/digital-2019-poland

 • 12. Grzega U., Kieżel E. (2017). Trendy w zachowaniach konsumentów, W: M. Bartosik-Purgat (red.). Zachowania konsumentów. Globalizacja, nowe technologie, aktualne trendy, otoczenie społeczno-kulturowe. Warszawa, PWN.

 • 13. Mobee Dick. 2018. POLSKA. JEST. MOBI 2018.

 • 14. PWC. 2018. Polacy na zakupach. 5 filarów nowoczesnego handlu.

 • 15. Zalega 2016. Nowe trendy konsumenckie jako przejaw innowacyjnych zachowań współ-czesnych konsumentów. Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, nr 46(2/2016).

 • 16. Curtis, S. K.; Lehner, M., 2019. Defining the Sharing Economy for Sustainability. Sustainability, 11, 567.

 • 17. Zgiep Ł., 2014. Sharing economy jako ekonomia przyszłości. Myśl Ekonomiczna i Polityczna, nr 4(47), s. 193–205.

 • 18. Sobiecki G. 2016. Sharing economy — dylematy pojęciowe [In:] red. Poniatowska-Jaksch M., Sobiecki R., 2016. Sharing Economy (gospodarka współdzielenia), Oficyna Wydawnicza SGH — Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.

 • 19. Pietrewicz J. W. i Sobiecki R., 2016. Przedsiębiorczość sharing economy, [w:] red. Poniatowska-Jaksch M., Sobiecki R., 2016. Sharing Economy (gospodarka współdzielenia). Oficyna Wydawnicza SGH — Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.

 • 20. Banaszek M, 2018. Ekonomia współdzielenia w opinii urzędników i przedsiębiorców województwa świętokrzyskiego — wnioski z badań empirycznych. Ekonomia Społeczna Nr 1/2018, s. 57–67.

 • 21. Vaskelainen, T. i Piscicelli, L. 2018. Online and Offline Communities in the Sharing Economy. Sustainability, 10, 2927.

 • 22. Rada Miasta Poznania. (2017). Program Rowerowy Miasta Poznania 2017–2022 z perspektywą do roku 2025.

 • 23. https://poznanskirower.pl/rekordy-wypozyczen-rowerow-miejskich-w-poznaniu-iszamotulach/ [dostęp: 30.07.2019].

 • 24. Gutkowska. 2011, Innowacyjność konsumentów wobec produktów żywnościowych jako warunek rozwoju rynku żywności. Konsumpcja i Rozwój, nr 1/2011.

 • 25. Straal i Digital Poland 2018. Mobility as a Service PL. Warszawa.

 • 26. Rogers, E. M. (1983). Diffusion of Innovations (Third Edition). The Free Press, A Division of Macmillan Publishing Co., Inc, Nowy Jork.

 • 27. Styś, T., Tubis A., Zaborowski Ł. Inteligentny transport — wpływ na gospodarkę. Instytut Sobieskiego, Warszawa, 2016.

 • 28. Szul, E., Prosumpcja młodych konsumentów — korzyści i wyzwania dla firm. Studies & b Proceedings of Polish Association for Knowledge Management, nr 88, 2018.

 • 29. Wyszomirski, O. Zrównoważony rozwój transportu w miastach a jakość życia. Transport miejski i regionalny, 12/2017.

OPEN ACCESS

Journal + Issues

Search