Evaluation of the Marketing Communication of Scientific Units in the Context of Cooperation with the Sector of small and Medium Enterprises in Lodz Region

Open access

Summary

An essential role in the constant overcoming of barriers as well as in the development of cooperation on the line “science-business” is played by proper marketing communication carried out by scientific units, being the party initiating the commercialization processes. The aim of the article is to evaluate selected aspects of marketing communication carried out by scientific units during cooperation with small and medium enterprises (SMEs) representing the smart specializations of the Lodz region. The article discusses the results of research carried out in the second and third quarter of 2018, based on the method of indirect communication with respondents, using a questionnaire among the representatives of companies belonging to the smart specializations of the Lodz region. The research results prove that scientific units do not use the available spectrum of marketing communication tools in cooperation with companies and do not use the language of market benefits in the description of knowledge being the subject of commercialization. The majority of respondents are convinced that the level of use of online communication tools by scientific units is low and medium, which automatically transfers into lowering its perception as innovative partners. On the other hand, in the opinion of the surveyed companies, the use of the possibilities created by the Internet Web 2.0 era by scientific units in marketing communication, can positively affect their image in the business environment.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • 1. Barszcz M. (ed.) (2016). Komercjalizacja B+R dla praktyków 2016 Warszawa: NCBiR.

 • 2. Bjerregaard T. (2009). Universities-industry collaboration strategies: a micro-level per-spective. European Journal of Innovation Management 12/2 161–176.

 • 3. Breen H. i Hing N. (2002). Improving Competitiveness Through Cooperation: Assessing The Benefits Of Cooperative Education Partnerships In Gaming Management. UNLV Gaming Research & Review Journal 6/1 57–72.

 • 4. Feldy M. (2014). Czynniki powodzenia w procesach komercjalizacji wiedzy — aspekt komunikacyjny i relacyjny. Marketing Instytucji Naukowych i Badawczych4 (14) 4–26.

 • 5. Hakansson H. (2014). Nauka technologia i biznes — rynek czy interaktywna koordynacja. Marketing Instytucji Naukowych i Badawczych1 (11) 3–19.

 • 6. Kleiber M. (2004). Społeczeństwo wiedzy w Polsce. In: E. Okoń-Horodyńska E. (ed.). Rola polskiej nauki we wzroście innowacyjności gospodarki 37–45. Warszawa: PTE.

 • 7. Komisja Europejska (2007). Research management in the European Research Area: education communication and exploitationhttps://ec.europa.eu/research/eurab/pdf/eurab_07_07_may_2007_en.pdf (17.06.2017).

 • 8. Koszałka J. (2016). Model biznesowy w działalności badawczo-rozwojowej. Marketing Instytucji Naukowych i Badawczych3 (21) 43–78.

 • 9. Kulczycki E. (2016). Rola państwa w relacjach nauki z otoczeniem społeczno-gospodarczymhttp://ekulczycki.pl/warsztat_badacza/rola-panstwa-w-relacjach-nauki-z-otoczeniem-spoleczno-gospodarczym/ (09.05.2019).

 • 10. Kuna-Marszałek A. Lisowska R. i Marszałek J. (2013). Ocena istniejącego systemu współpracy i wymiany informacji między sferą nauki i biznesu w regionie łódzkim na tle istniejących rozwiązań w Wielkiej Brytanii i innych krajach europejskich. In: J. Różań-ski (red.) Współpraca nauki i biznesu jako czynnik wzmacniający innowacyjność regionu łódzkiego 105–140. Łódź: Wyd. Biblioteka.

 • 11. Leydesdorff L. i Etzkowitz H. (2001). The Transformation Of University-industry-government Relations. Electronic Journal of Sociology5 (4) https://www.sociology.org/content/vol005.004/th.html (30.05.2017).

 • 12. Marszałek A. (2010). Rola uczelni w regionie. Warszawa: Difin.

 • 13. Matusiak K. i Guliński J. (ed.) (2010). Rekomendacje zmian w polskim systemie transferu technologii i komercjalizacji wiedzy. Warszawa: PARP.

 • 14. Mikosik P. (2017). Czynniki warunkujące efektywną współpracę przedsiębiorstw z jednostkami naukowo-badawczymi. Marketing Instytucji Naukowych i Badawczych2 (24) 59–80.

 • 15. Milczarek S. (2017). Specyfika komunikacji marketingowej w procesie komercjalizacji wiedzy w jednostkach naukowych. Zeszyty Naukowe Organizacja i Zarządzanie PŁ 68 10–25.

 • 16. Różański J. (ed.) (2013). Współpraca nauki i biznesu jako czynnik wzmacniający innowacyjność regionu łódzkiego. Łódź: Wyd. Biblioteka.

 • 17. Santarek K. Bagiński J. Buczacki A. Sobczak D. i Szerenos A. (2008). Tworzenie mechanizmów transferu technologii Warszawa: PARP.

 • 18. Sojkin B. i Michalak S. (2016). Współpraca uczelni wyższej z praktyką gospodarczą. Marketing Instytucji Naukowych i Badawczych 4 (22) 67–90.

 • 19. Urmański J. (2016). Komercjalizacja badań naukowych Spojrzenie inwestorów i naukowców. Warszawa: MIT Enterprise Forum Poland.

 • 20. Warsaw Enterprise Institute (2016). Przyszłość polskiej nauki Potencjał i bariery współ-pracy biznesu z naukąhttps://wei.org.pl/raport-wei-przyszlosc-polskiej-nauki-potencjali-bariery-wspolpracy-biznesu-z-nauka/ (09.06.2017).

Search
Journal information
Metrics
All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 17 17 6
PDF Downloads 23 23 5