Soviet Modernism in the Historic Context. The Cases of Vilnius and Panevėžys City Centers

Evaldas Vilkončius 1
 • 1 Vytautas Magnus University, Kaunas, Lithuania

Summary

In the history of Lithuanian architecture, the period of soviet modernism has made very problematical mark. The architectural and urbanist changes that were made in Lithuanian cities during this period are linked with the beginning and development of modern building practice. Many discussions causes the changes in the city centres that were made from the 1960s. New modern buildings that were built in the historic context changed its individuality and singularity. This article analyses architectural changes that were made from 1960s to1990s in the historic context of Vilnius and Panevėžys centres. The article suggests that during different decades of the soviet modernism period, the new architecture had a different approach to the historic context. To prove this suggestion, the article presents the most distinctive buildings that were built in the historic context of the selected city centres.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • Balčiūnas, Vaclovas. „Prie Vilniaus centro rekonstrukcijos projekto“ (The Project of the Reconstruction of Vilnius Center). Statyba ir architektūra, No. 6 (1973): 2.

 • Baliūnas, Vytautas. Panevėžio Juozo Balčikonio gimnazija (Panevėžys Juozas Balčikonis gymnasium). Panevėžys: Panevėžio spaustuvė, 1995.

 • Davies, Michael. „Design in the Historic Environment“. Building Conservation. Looked on March 10th 2017. http://www.buildingconservation.com/articles/design/design.htm.

 • Demiri, Konstantina. „New Architecture as Infill in Historical Context“. Architecture and urban planning 7 (2013): 44–47, doi: 10.7250/aup.2013.005.

 • Drėmaitė, Marija, Vaidas Petrulis ir Jūratė Tutlytė. Architektūra sovietinėje Lietuvoje (Architecture in Soviet Lithuania). Vilnius: VDA leidykla, 2012.

 • Drėmaitė, Marija. „Meninių idėjų kaita pramonės architektūroje“ (The Changes of Ideas of the Industrial Architecture). Archiforma, No. 3 (1999): 74.

 • „Moderniosios architektūros paveldas Lietuvoje“ (The Heritage of Lithuanian Modern Architecture). In Podoktorantūros (post doc) stažuočių įgyvendinimas Lietuvoje, 19. Vilnius: Lodvila, 2013.

 • Genplano ir statybų aptarimas (The Discussion of a General Plan and Constructions). Panevėžio tiesa, June 27th. (1961): 2.

 • Glinskas, Marius. Panėvėžys: Mažasis vadovas (Panevėžys: A Small Guide). Vilnius: Mintis, 1993.

 • Hall, Thomas. Planning and Urban Growth in the Nordic Countries. Oxford: Alexandrine Press, 1991.

 • Kačkus, Bronius. Gamyba Panevėžyje (Production in Panevėžys). Vilnius: Margi raštai, 2015.

 • Le Corbusier. The Athens Charter. New York: Grossman Publishers, 1973.

 • The City of To-morrow and its Planning. New York: Dover Books, 1987.

 • Towards a New Architecture. New York: Dover Books, 1986.

 • Liekis, Algimantas. „Regionalinė architektūra ir jos ypatumai“ (Regional Architecture and its Features). Statyba ir architektūra, No. 2 (1980): 6.

 • Lietuvos centrinis valstybės archyvas. FR-545. Lietuvos TSR valstybinio statybos komiteto fondas. (Lithuanian Central State Archives. FR-545. Lithuanian SSR National Building Committee’s Foundation)

 • Lietuvos TSR istorijos ir kultūros paminklų sąvadas, Vol. 1 Vilnius (Historical and Cultural Monument’s List, Vol. 1 Vilnius). Vilnius: Vyriausioji enciklopedijų redakcija, 1988.

 • Lietuvos TSR kultūros paminklų sąrašas (The list of Lituanian SSR Cultural Monuments). Vilnius: LTSR kultūros ministerija, 1973.

 • Mačiulis, Algimantas. Lietuvos architektai (Lithuanian Architects). Vilnius: VDA, 2002.

 • Masiliūnas, Leonas. Panevėžio statybos trestas (Panevėžys’ Construction Trust Company). Panevėžys, 1997.

 • Mateikaitė, Giedrė. „Architektas Mykolas Songaila“ (Architect Mykolas Songaila). In Jie išgarsino Panevėžio kraštą, 143. Panevėžys: Reklamos forma, 2011.

 • Miškinis, Algimantas. Lietuvos urbanistika: praeitis, dabartis, ateitis (Lithuanian City Planning: Past, Present, Future). Vilnius: Mintis, 1991.

 • Naujas pastatas (New Building). Panevėžio tiesa, July 7th. (1984): 1.

 • Navickienė, Eglė. „Naujos architektūros Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos istorinėje aplinkoje raidos 1950–2003 m. tendencijos“ (The Tendencies of the New Architecture in Vilnius, Kaunas, Klaipėda Historic Context in 1950–2003). Urbanistika ir architektūra, 28, no. 3 (2004): 114.

 • Nauja architektūra istorinėje aplinkoje: kūrimo patirtis (New Architecture in Historic Context: The Experience of Creation). Vilnius: Technika, 2006.

 • Papšys, Antanas. Vilnius: Mažasis vadovas (Vilnius: A Small Guide). Vilnius: Mintis, 1988.

 • Pauža, Rimantas. „Apie Panevėžio bendrąjį planą“ (About the General Plan of Panevėžys). Archiforma, No. 4 (2002): 21.

 • Penkmečio trečiųjų žingsniai (The Steps of Five-year Plan Thirds). Panevėžio tiesa, May 14th. (1968): 1.

 • Pikelytė, Zita. „Fotografija ir atmintis: Panevėžio miesto kaitos atspindžiai fotografijose“ (Photography and Memory: The Reflections of the Panevėžys City in Photography). Senvagė, No. 1 (2014): 79–80.

 • Purvinienė, Marija. „Istoriniai miestai sovietų okupacijos metais“ (Historical Cities During the Soviet Occupation). In Istoriniai miestai: Sena ir šiuolaikiška, 152. Vilnius: Savastis, 2013.

 • Samalavičius, Almantas. Miestas ir protas: urbanistinės teorinės refleksijos XX a. Vakaruose (City and Mind: Theoretical Urbanist Reflextions in the West During the 20th Century). Vilnius: VGTU leidykla, 2013.

 • Semes, Steven W. „Differentiated and Compatible: Four Strategies for Additions to Historic Settings“. In Sense of Place, 8. Philadelphia: Preservation Alliance, 2007.

 • Skrebė, Lionginas. Panevėžys. Vilnius: Mintis, 1984.

 • Sotoudeh, Hesamaddin. „Affected Variables on Successful Infill Design in Urban Historic Context“. Arts and Design Studies 3 (2012): 9.

 • Staniūnas, Eugenijus. Miestų planavimo nuostatų kaita XX a. Vakarų Europoje. (The Changes of City Planning Attitudes in the 20th Century Western Europe). Vilnius: Technika, 2005.

 • Sudjic, Deyan. The Edifice Complex: The Power of Architecture. London: Penguin Books, 2011.

 • Thompson, Delia. The Concise Oxford Dictionary of Current English. Oxford: University Press, 1995.

 • Tietz, Jurgen. The Story of Modern Architecture of the 20th Century. Potsdam: H. F. Ullmann, 2013.

 • Toks bus miesto centras (That’s How the City Center Will Look Like). Panevėžio tiesa, January 9th. (1988): 1.

 • Tyler, Norman. Historic Preservation: An Introduction to Its History, Principles and Practice. New York: W. W. Norton & Company, 2009.

 • TSKP Centro Komiteto ir TSRS Ministrų Tarybos nutarimas dėl projektavimo ir statybos nesaikingumų pašalinimo. (CPSU Central Committee’s and USSR Council of Ministers resolution about elimination of the irrationalities in the design and construction). Literatūra ir menas, no. 46 (1955): 1.

 • Vilniaus regioninis apskrities archyvas. F. 1036. Miestų projektavimo instituto fondas. (Vilnius Regional State Archives. F. 1036. The Institute of City Planning Foundation).

 • Vilniaus regioninis apskrities archyvas. F. 1011. Vilniaus miesto valdybos Urbanistikos ir architektūros skyriaus fondas. (Vilnius Regional State Archives. F. 1011. Vilnius City Council The Department of City Planning and Architecture Foundation).

 • Vilniaus regioninis apskrities archyvas. F. 1111. Vilniaus senamiesčio restauravimo direkcijos fondas. (VVilnius Regional State Archives. F. 1111. The Foundation of Vilnius Old Town Restauration Direction).

OPEN ACCESS

Journal + Issues

Search