The accessibility of Poland’s Space to the Trans-European Transport Network

Open access

Abstract

The aim of the article is to analyse the land transport accessibility of two trans-European corridors within the boundaries of Poland. The adjustment of the course of transport routes to the distribution of the population and the country’s land development (including economic potential and logistic infrastructure) was outlined using measurements of cumulative accessibility. The results were presented in both cartographic form (isochrone approach) and tabular form (cumulative approach). Research was conducted adopting different forms of transport used for relocation (including foot traffic, car, rail and multimodal transport) and both the current and target layout of the transport network. This made it possible to determine the changes that will effectively run the process of investment in transport infrastructure on Polish territory. This allowed the identification of the areas of Poland which are particularly conveniently located in relation to domestic connections (in terms of the international network) and those for which the European transport network remains difficult to access.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • Act as of 20 June 1997 on Traffic Law Dz.U. 1997 No. 98 Item 602 as amended.

 • Allen J Browne M & Cherrett T 2012 ‘Investigating relationships between road freight transport facility location logistics management and urban form’ Journal of Transport Geography vol. 24 pp 45–57.

 • Analiza rynku kolejowych przewozów intermodalnych [Analysis of intermodal rail transport market] 2012 Office for Railway Transport Warsaw.

 • Baradaran S & Ramjerdi F 2001 ‘Performance of Accessibility Measures in Europe’ Journal of Transportation and Statistics vol. 4 no. 2–3 pp. 31–48.

 • BDL – Bank of Local Data 2016 Available from: www.stat.gov.pl [09.08.2016].

 • Bruinsma FR & Rietveld P 1998 ‘The Accessibility of European Cities: Theoretical Framework and Comparison of Approaches’ Environment and Planning vol. 30 no. 3 pp. 499–521.

 • Dalvi MQ & Martin KM 1976 ‘The measurement of accessibility: some preliminary results’ Transportation vol. 5 pp. 17–42.

 • Domański R 1963 ‘Complexes of transport Networks’ Prace Geograficzne vol. 41 Warsaw.

 • Fozza S & Recagno V 2012 ‘Sustainable Technologies and Innovation for Green Corridors: Survey and Application’ Procedia – Social and Behavioral Sciences vol. 48 pp. 1753–1763.

 • Gaca S Suchorzewski W & Tracz T 2008 Inżynieria ruchu drogowego. Teoria i praktyka [Road Traffic Engineering. Theory and Practice] Wydawnictwo Komunikacji i Łączności Warsaw.

 • Gadziński J 2010 ‚Ocena dostępności komunikacyjnej przestrzeni miejskiej na przykładzie Poznania’ [Assessment of transport accessibility of urban space as exemplified by Poznań] Biuletyn IGSE i GP UWAM Seria Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna vol. 13 Bogucki Wydawnictwo Naukowe Poznań.

 • Geurs KT & Ritsema van Eck 2001 ‚Accessibility Measures: Review and Applications’ RIVM report 408505 006 National Institute of Public Health and the Environment Bilthoven.

 • Geurs KT & van Wee B 2004 ‘Accessibility Evaluation of Land-use and Transport Strategies: Review and Research Directions’ Journal of Transport Geography vol. 12 pp. 127–140.

 • Gould P 1969 ‘Spatial Diffusion’ Resource Paper vol. 17 Washington DC: Association of American Geographers.

 • Grzelakowski A 2013 ‘Globalny rynek morski przewozów kontenerowych i jego wpływ na światowy rynek frachtowy i logistyczny’ [Global maritime container transport market and its impact on the world freight and logistics market] Logistyka vol. 5 pp. 8–16.

 • Grzelakowski A 2014 ‘Rozwój rynku przewozów intermodalnych w Polsce i jego wpływ na portowy rynek kontenerowy’ [Development of intermodal transport market in Poland and its impact on port container market] Logistyka vol. 2 pp. 13–22.

 • Haklay M 2010 ‘How good is volunteered geographical infromation? A comparative study of OpenStreetMap an Ordance Survey datasets’ Environment and Planning B: Planning and Design vol. 37 pp. 682–703.

 • Handy SL & Niemeier DA 1997 ‘Measuring Accessibility: an Exploration of Issues and Alternatives’ Environment and Planning A vol. 29 pp. 1175–1194.

 • Hansen WG 1959 ‘How Accessibility Shapes Land-use’ Journal of the American Institute of Planners vol. 25 pp. 73–76.

 • Hoogendoorn-Lanser S 2005 Modelling transfers in multimodal trips: explaining correlations Colloquium Vervoersplanologisch Speurwerk Antwerpen.

 • Horowitz AJ & Thompson NA 1994 Evaluation of Intermodal Passenger Transfer Facilities Federal Highway Administration Washington D.C.

 • Igliński H 2014 ‘Rozwój transportu intermodalnego a wzrost atrakcyjności inwestycyjnej aglomeracji poznańskiej’ [The growing potential of intermodal transport and the growth of attractiveness of Poznań agglomeration] Logistyka vol. 2 pp. 40–43.

 • Ingram DR 1971 ‘The Concept of Accessibility: a Search for an Operational Form’ Regional Studies vol. 5 pp. 101–107.

 • KPZK 2030 2012 A Concept of the Country’s Spatial Development 2030 adopted by the Council of Ministers in December 2011.

 • Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony Miasta Obszary Wiejskie [National Regional Development Strategy 2010-2020: Regions Towns and Cities Rural Areas] 2010 Ministry of Regional Development.

 • Lijewski T 1967 ‘Dojazdy do pracy w Polsce’ [Commuting to work in Poland] Studia KPZK PAN vol. 15.

 • Loose W 2001 Flächennutzungsplan 2010 Freiburg – Stellungnahme zu den verkehrlichen Auswirkungen Öko–Institut e.V. Freiburg.

 • Majewski B & Beim M 2008 ‚Dostępność komunikacji publicznej w Poznaniu’ [Accessibility of Public transport in Poznań] [in:] Czyż T & Stryjakiewicz T & Churski P eds. Nowe kierunki i metody w analizie regionalnej’ [New Directions and Methods in Regional Analysis] Biuletyn IGSE i GP UAM Seria Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna vol. 3 pp.115–124.

 • Raport o stanie zaawansowania prac nad budową infrastruktury liniowej oraz punktowej w strefie korytarza transportowego Bałtyk – Adriatyk w Polsce na rok 2015 [Report on the Current Progress of Construction Works of Linear and Nodal Infrastructure in the Baltic-Adriatic Corridor Zone for 2015] Stowarzyszenie Polskich Regionów Korytarza Transportowego Bałtyk-Adriatyk Gdańsk.

 • Ratajczak W 1999 Modelowanie sieci transportowych [Transport Network Modelling] Bogucki Wyd. Naukowe Poznań.

 • Resolution of the Minister of Internal Affairs and Administration as of 17 November 2011 on databases of topographical and general geographical objects and standard cartographic works (Dz. U. No. 279 item 1642).

 • Rosik P 2012 ‘Dostępność lądowa przestrzeni Polski w wymiarze europejskim’ [Surface accessibility of the space of Poland in the European dimension] Prace Geograficzne vol. 233.

 • Rosik P Komornicki T Kowalczyk K & Szejgiec B 2014 ‘Inwestycje i działania konieczne do podjęcia przez Polskę w celu wdrożenia korytarza sieci bazowej TEN-T Morze Północne-Bałtyk na terytorium Polski – w ujęciu krajowym i wojewódzkim w średnim oraz długim horyzoncie czasowym (do i po 2020 r.)’ [Investment and activities necessary to introduce by Poland to implement the TEN-T North Sea-Baltic Sea core network in Poland from the national and provincial perspective in middle- and long-term horizon (up to and after 2020)] IGiPZ PAN Warsaw.

 • Schakenbos R LaPaix L Nijenstein S & Geurs KT 2016 ‘Valuation of a transfer in a multimodal public transport trip’ Transport Policy vol. 46 pp. 72–81.

 • Schürmann C Spiekermann K & Wegener M 1997 Accessibility Indicators: Model and Report SASI Deliverable D5 Institute of Spatial Planning Dortmund.

 • Śleszyński P 2004 ‘Demograficzne i ekonomiczne aspekty lokalizacji portu lotniczego w okolicach Warszawy’ [Demographic and economic aspects of airport location near Warsaw] Przegląd Komunikacyjny vol. 3 pp. 13–19.

 • Śleszyński P 2007 ‚Możliwości rozwoju regionalnych portów lotniczych w Polsce w świetle uwarunkowań popytowych’ [Opportunities for development of regional airports in Poland in the light of demand conditioning] Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG vol. 13 pp. 153–174.

 • Śleszyński P & Komornicki T 2009 ‚Wpływ rozwoju sieci drogowej na obszary rynkowe istniejących i planowanych portów lotniczych (2008-2015)’ [Impact of road network development on market areas of existing and planned airports (2008-2015)] Drogi. Lądowe powietrzne wodne vol. 9 pp. 91–99.

 • Sobczyk W 1985 Dostępność komunikacyjna w układach osadniczych miast [Transport Accessibility in Urban Settlement Layouts] Komitet Badań Rejonów Uprzemysławianych PAN PWN Warsaw.

 • Spiekermann K & Neubauer J 2002 European Accessibility and Peripherality: Concepts Models and Indicators Nordregio Working Paper Stockholm.

 • Spiekermann K & Wegener M 1996 ‘Trans-European Networks and Unequal Accessibility in Europe’ European Journal of Regional Development vol. 4 pp. 35–42.

 • Stępniak M & Rosik P 2013 ‘Accessibility improvement territorial cohesion and spillovers: a multidimensional evaluation of two motorway sections in Poland’ Journal of Transport Geography vol. 31 pp. 154–163.

 • Taylor Z 1999 ‘Przestrzenna dostępność miejsc zatrudnienia kształcenia i usług a codzienna ruchliwość ludności wiejskiej’ [Spatial accessibility of places of work education and services and everyday mobility of rural population] Prace Geograficzne vol. 171.

 • TENtec Information System Available from: <www.ec.europa.eu/transport/themes/infrastructure/tentec/index_en.htm>. [09.08.2016].

 • The European Commission Transport Understand EU Policy Available from: <www.europa.eu/pol/pdf/flipbook/pl/transport_pl.pdf>. [09.08.2016].

 • The General Directorate for National Roads and Motorways website Available from: <www.gddkia.gov.pl/pl/a/9865/zielone-korytarze-z-gddkia>. [09.08.2016].

 • The Leipzig Charter on Sustainable Development of European Cities adopted on the occasion of an informal meeting of ministers concerning development of cities and territorial cohesion in Leipzig on 24-25 May 2007.

 • Tsamboulas D Vrenken H & Lekka AM 2007 ‘Assessment of a transport policy potential for intermodal mode shift on a European scale’ Transportation Research Part A vol. 41 pp. 715–733.

 • Van Hagen M 2011 Waiting Experience at Train Stations. Ph.D. thesis University of Twente The Netherlands.

 • Vickerman RW Spiekermann K & Wegener M 1999 ‘Accessibility and Economic Development in Europe’ Regional Studies vol. 33 no. 1 pp. 1–15.

 • Warakomska K 1992 ‘Zagadnienie dostępności w geografii transportu’ [The issue of transport accessibility in transport geography] Przegląd Geograficzny vol. 64 no. 1–2 pp. 67–76.

 • Wilmsmeier G Monios J & Lambert B 2011 ‘The directional development of intermodal freight corridors in relation to inland terminals’ Journal of Transport Geography vol. 19 pp. 1379–1386.

 • Wiśniewski S 2015 Zróżnicowanie dostępności transportowej miast w województwie łódzkim [Transport Accessibility Differentiation of Cities in Lodz Region] Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego Łódź.

Search
Journal information
Impact Factor


CiteScore 2018: 0.62

SCImago Journal Rank (SJR) 2018: 0.236
Source Normalized Impact per Paper (SNIP) 2018: 0.378

Covered by e.g. Web of Science Core Collection by Clarivate Analytics, and SCOPUS by Elsevier
70 points in the Ministerial journal value rating scale

Cited By
Metrics
All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 243 156 3
PDF Downloads 171 120 0