The evaluation of archival maps in geohistorical research

Tomasz Panecki 1
 • 1 Department of Geoinformatics, Cartography and Remote Sensing, Faculty of Geography and Regional Studies, University of Warsaw, Poland

Abstract

The array of archival maps from the 19th and 20th centuries is very large and, in order to assess their reliability for a particular analysis, some kind of evaluation form must be used. The proposed evaluation form comprises both formal and quantitative criteria, enriched with the maps’ elaboration circumstances, which may influence their reliability. These factors are also applied at both the spatial and attribute levels of information. Guidelines include: the scope of content, the map’s mathematical precision, the descriptive information correctness, the time reference of the content, and the information transfer efficiency.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • Arnold, S 1951, Geografia historyczna Polski, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.

 • Bertin, J 1967, Sémiologie graphique, Paris, Mouton/Gauthier-Villars.

 • Boczarow, MK 1966, Osnowy tieorii projektowania sistiem kartograrficznych znakow, Moscow.

 • Buczek, K 1974, ‘Stan i potrzeby badań nad dziejami kartografii polskiej’ in Materiały na III Konferencję poświęconą naukom pomocniczym historii, ed J Szymański, Problemy nauk pomocniczych historii, Katowice, pp. 143–157.

 • Carlock, FD 1916, Military Topography and Photography, George Banta Publishing Company.

 • Dukaczewski, D 2005, ‘Elektroniczna mapa animowana Gór Izerskich’, Polski Przegląd Kartograficzny, vol. 37, no. 1, pp. 23–36.

 • Eckert, M 1939, Kartographie; Ihre aufgaben und bedeutung für die kultur der gegenwart, W. de Gruyter & Co., Berlin.

 • Faluszczak, FP 2011, Kartografia Galicji Wschodniej w latach 1772–1914, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów.

 • Gąsiewicz, S 1930, Znaki topograficzne map, Główna Księgarnia Wojskowa, Warsaw.

 • Goodchild, MF 1993, ‘Data models and data quality: problems and prospects’ in, eds MF Goodchild, B Parks & L Steyaert, Environmental Modeling with GIS, Nowy Jork, Oxford University Press, pp. 94–103.

 • Govedarica, M & Borisov, M 2011, ‘The analysis of data quality on topographic maps’, Geodetski vestnik, vol. 55, no. 4, pp. 713–725.

 • Gregory, IN & Healey, RG 2007, ‘Historical GIS: structuring, mapping and analysing geographies of the past’, Progress in Human Geography, vol. 31, no. 5, pp. 638–653.

 • Hooke, J & Perry, RA 1976, ‘The Planimetric Accuracy of Tithe Maps’, The Cartographic Journal, vol. 13, no. 2, pp. 177–183.

 • Jenny, B & Hurni, L 2011, ‘Studying cartographic heritage: Analysis and visualization of geometric distortions’, Computers & Graphics, vol. 35, no. 2, pp. 402–411.

 • Jutrzenka-Supryn, D 2008, ‘Materiały i techniki wykonywania map od starożytności do XVIII wieku’ in Z dziejów kartografii, eds S Alexandrowicz & R Skrycki, Dawna mapa źródłem wiedzy o świecie, Szczecin, pp. 71–85.

 • Kent, A & Vujakovic, P 2009, ‘Stylistic Diversity in European State 1:50 000 Topographic Maps’, The Cartographic Journal, vol. 46, no. 3, pp. 179–213.

 • Konias, A (1984) ‘Metody oceny dokładności dawnych map’, Materiały Ogólnopolskich Konferencji Kartograficznych in. Lublin, pp. 64–76.

 • Konias, A 2010, Kartografia topograficzna państwa i zaboru pruskiego od II połowy XVIII wieku do połowy XX wieku, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej, Słupsk.

 • Krassowski, B 1973, Polska kartografia wojskowa 1918–1945, Wydawnictwo MON, Warsaw.

 • Kreutzinger, J 1928, Topografja. Pomiar i zdjęcie kraju, kartografja i wojskowe znaczenie terenu, Wojskowy Instytut Geograficzny, Warsaw.

 • Krzywicka-Blum, E 1994, ‘Nowa metoda analizy i prezentacji zmienności skali dawnych map dużych obszarów’, Polski Przegląd Kartograficzny, vol. 26, no. 2, pp. 75–84.

 • Libiński, H 1912, Jak czytać austriackie mapy wojskowe i orientować się za ich pomocą w terenie?, Księgarnia Gebethner i Spółka, Kraków.

 • Naylor, S 2006, ‘Historical geography: natures, landscapes, environments’, Progress in Human Geography, vol. 30, no. 6, pp. 792–802.

 • Nita, J., Myga-Piątek, U. 2012, ‘Rola GIS w ocenie historycznych opracowań kartograficznych na przykładzie Wyżyny Częstochowskiej’ in Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego, eds J Plit & J Nita, Źródła kartograficzne w badaniach krajobrazu kulturowego, Sosnowiec, Komisja Krajobrazu Kulturowego Polskiego Towarzystwa Geograficznego, pp. 116–135.

 • Ostrowski, W 1979, ‘Semantyczny aspekt sprawności mapy’, Prace i Studia Geograficzne, no. 1, pp. 153–224.

 • Panecki, T 2014, ‘Creating a common symbol classification for a new historical geoportal of Poland’, Miscellanea Geographica, vol. 18, no. 4, pp. 34–40.

 • Pasławski, J 1967, ‘Mapa topograficzna 1:100 000 Polski zachodniej i północnej wydana w drugiej połowie XIX wieku’, Przegląd Geodezyjny, vol. 39, pp. 7-13, 68-72, 108–111.

 • Plit, J 1996, ‛Antropogeniczne i naturalne przeobrażenia krajobrazów roślinnych Mazowsza (od schyłku XVIII w. do 1990 r.)’, Prace Geograficzne PAN, vol. 166, pp. 7-140.

 • Saliszczew, K 1984, Kartografia ogólna, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.

 • Scharfe, W 1972, Abriss der Kartographie Brandenburgs 1771–1821, Walter de Gruyter, Berlin, New York.

 • Szady, B 2008, ‘Zastosowanie systemów informacji geograficznej w geografii historycznej’, Polski Przegląd Kartograficzny, vol. 40, no. 3, pp. 279–283.

 • Szeliga, J 1968, ‘Analiza dokładności wybranych map wybrzeża polskiego z XVII i XVIII wieku’, Zeszyty Geograficzne Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Gdańsku, vol. 10, 37–85.

 • Timár, G, Molnár, G, Székely, B, Biszak, S, Varga, J and Jankó, A 2006, Digitized maps of the Habsburg Empire – The map sheets of the second military survey and their georeferenced version, Arcanum, Budapest.

 • Warszawa Tabella miast, wsi, osad Królestwa Polskiego, z wyrażeniem ich położenia i ludności, alfabetycznie ułożona w Biórze Kommissyi Rządowéy Spraw Wewnętrznych i Policyi, 1827 [Online]. Available from: <http://bc.wbp.lodz.pl/dlibra/docmetadata?id=17882&from=publication>.

 • Wolski, J 2012, ‘Błędy i niepewność w procesie tworzenia map numerycznych’ in Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego, eds J Plit & J Nita, Źródła kartograficzne w badaniach krajobrazu kulturowego, Sosnowiec, Komisja Krajobrazu Kulturowego Polskiego Towarzystwa Geograficznego, pp. 15–32.

 • Wong, DW & So, BKL & Zhang, P 2012, ‘Addressing quality issues of historical GIS data: an example of Republican Beijing’, Annals of GIS, vol. 18, no. 1, pp. 17–29.

 • Żyszkowska, W 2012, ‘Mapa Departamentu Poznańskiego Edwarda Raczyńskiego jako źródło w badaniach stanu i zmian środowiska Wielkopolski’ in Biblioteka Polskiego Przeglądu Kartograficznego, eds B Konopska, J Ostrowski, J Pasławski & PE Weszpiński, Dawne mapy jako źródła historyczne, Warszawa, pp. 36–44.

OPEN ACCESS

Journal + Issues

Search