Thermal seasons in Warsaw during the period 1961-2013

Open access

Abstract

This study determines the approximate duration of the thermal seasons in Warsaw, and investigates their long-term variability. The measurement data come from the Ursynów meteorological station at the Warsaw University of Life Sciences (WULS) (λE 21°02’52’’, φN 52°09’38’’, 102.5 m a.s.l.), situated in the south of Warsaw, and comprise mean diurnal air temperatures for the years 1961-2013. In order to identify thermal seasons, the method of five-day rolling averages was applied, which revealed a substantial year-by-year variability. The achieved results were close to those found by other methods for stations situated within the same climatic region. Over the analysed period, winters and springs have become shorter, whereas the other two seasons have become longer. Nevertheless, the positive trend was only statistically significant for thermal summers. The increasing length of the thermal summer in Warsaw Ursynów may be due to the influence of urban heat islands in built-up areas.

Degirmendžić, J & Kożuchowski, K 2004, ‛Zmiany termicznych pór roku w Łodzi w latach 1947-2003’, Acta Geographica Lodziensia, vol. 89, pp. 59-71.

Franków, K 2008, ‛Termiczne Pory Roku na Pomorzu Zachodnim w Stacji Geokologicznej Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego w Storkowie w latach 1987-2007’, Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią, vol. 59, issue 1, pp.77-88.

Gołaszewski, D, Majewski, G & Przewoźniczuk, W 2007, ‛Oddziaływanie budownictwa kubaturowego i sztucznych źródeł ciepła na intensywność miejskiej wyspy ciepła w Warszawie’, Acta Scientiarum Polonorum, seria Architectura, vol. 6, pp. 23-32.

Gumiński, R 1948, ‛Próba wydzielenia dzielnic rolniczoklimatycznych w Polsce’, Przegląd Meteorologiczny i Hydrologiczny, vol. 1. pp. 7-20.

Hess, M 1965, ‛Piętra klimatyczne w Polskich Karpatach Zachodnich’, Zeszyty Naukowe UJ, Prace Geograficzne, vol. 11.

Hess, M 1974, ‛Klimat Krakowa’, Folia Geogr., Seria Geogr.- Phys., vol. 8, pp. 45-102.

Kossowska-Cezak, U 2005, ‛Zmiany termicznych pór roku w Warszawie w okresie 1933-2004’, Przegląd Geofizyczny, vol. 50, pp. 265-277.

Majewski, G, Odorowska, M & Rozbicka, K 2012, ‛Analiza warunków termicznych na stacji Ursynów-SGGW w Warszawie w latach 1970-2009’, Woda-Środowisko- Obszary Wiejskie, vol. 12, no.2, pp. 171-184.

Majewski, G, Przewoźniczuk, W & Kleniewska, M 2014, ‛The effect of urban conurbation on the modification of human thermal perception as illustrated by the example of Warsaw (Poland)’, Theoretical and Applied Climatology, vol. 116, pp. 147‑154. DOI 10.1007/s00704-013-0939-4.

Makowiec, M 1983, ‛Wyznaczanie termicznych pór roku’, Przegląd Geofizyczny, vol. 28, no. 2, pp. 209-220.

Merecki, R 1915, ‛Klimatologia ziem Polskich’, Księgarnia Geberthera i Wolfa, Warszawa.

Nowosad, M & Filipiuk, E 1998, ‛Zmiany czasu trwania termicznych pór roku w Lublinie w latach 1951-1995’, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Geographlca Physica, vol. 3, pp. 231-240.

Piotrowicz, K 2000, ‛Zróżnicowanie termiczne pór roku w Krakowie’, Prace Geograficzne, vol. 105, pp.111-124.

Piotrowicz, K 2002, ‛Metody wyznaczania dat początku i końca termicznych zim na przykładzie krakowskiej serii pomiarów temperatury powietrza’, Przegląd Geofizyczny, vol. 1-2, pp. 81-92.

Rozbicki, T, Łykowski, B & Gołaszewski, D 2005, ‛Wpływ budowy dzielnicy mieszkaniowej Ursynów na klimat lokalny’, WodaŚrodowisko- Obszary Wiejskie, vol.5, no.14, pp. 261-273.

Romer, E 1938, ‛Pogląd na klimat Polski’, Czas. Geogr., vol. 16, pp. 193-224.

Romer, E 1949, ‛Regiony klimatyczne Polski’, Prace Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego, vol. 16, Wrocław.

Samborski, AS & Bednarczuk, J 2009, ‛Termiczne pory roku w okolicach Zamościa w latach 2001-2008’, Acta Agrophysica, vol. 14, pp. 187-194.

Skowera, B & Kopeć, B 2008, ‛Okresy termiczne w Polsce południowo-wschodniej (1971-2000)’, Acta Agrophysica’, vol. 12, pp. 517-526.

Stopa, M 1968, ‛Temperatura powietrza w Polce’, Dokumentacja Geograficzna, vol. 2, Instytut Geografii PAN, Warszawa, pp. 210.

Szyga-Pluta, K 2011, ‛Termiczne pory roku w Poznaniu w latach 2001-2008’, Przegląd Geograficzny, vol. 83, no.1, pp. 109-119.

Trepińska, J (ed.) 1997, ‛Wahania klimatu w Krakowie (1792-1995)’, Instytut Geografii UJ, Kraków.

Wiszniewski, W 1960, ‛Kilka uwag o meteorologicznych porach roku w Polsce w świetle średnich wieloletnich wartości temperatur’, Przegląd Geofizyczny, vol. 5, no.1. pp. 31-39.

Miscellanea Geographica

Regional Studies on Development

Journal Information


CiteScore 2017: 0.73

SCImago Journal Rank (SJR) 2017: 0.404
Source Normalized Impact per Paper (SNIP) 2017: 0.759

Covered by e.g. Web of Science Core Collection by Clarivate Analytics, and SCOPUS by Elsevier
14 points in the Ministerial journal value rating scale

Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 53 53 11
PDF Downloads 6 6 0