Creating a common symbol classification for a new historical geoportal of Poland

Open access

Abstract

The crowd-sourcing approach should be implemented into a new historical geoportal of Poland due to its increasing potential in WebGIS. Registered users will be able to acquire spatial data from various map series. As it requires feature class harmonization, a common symbol classification should be proposed. It will be based on chosen topographic maps of Polish land from the 19th and 20th centuries. Feature classes derived from archival maps will be standardized and reclassified, but with no information lost. This will be done in four steps which require: data acquisition, map content harmonization, feature class typification and attribute table elaboration. In addition, four methods of data harmonization can be distinguished: symbol sequence, semantic analogies, spatial relations and a combined method. The paper covers the elaboration of two thematic layers - roads and railways based on three topographic maps (Austrian 1:75 000, German 1:100 000, Russian 1: 126 000).

Buckley, A, Frye, C & Buttenfield, B 2005, An information model for maps: towards cartographic production from GIS databases. Available from: . [13 November 2013].

Chwalba, A 2005, Historia Polski 1795-1918, Wydawnictwo Literackie, Kraków.

Dunn, C 2007, ‘Participatory GIS - a people’s GIS?’, Progress in Human Geography, vol. 31, no. 5, pp. 616-637.

Gąsiewicz, S 1930, Znaki topograficzne map, Główna Księgarnia Wojskowa, Warszawa.

Gołębiowska, I, Karsznia. I, Panecki, T & Mikiewicz, D 2012, ‘Towards historical GIS platform in Poland’, Service- Oriented Mapping 2012, ed M Jobst, Jobst Media, Vienna pp. 417-430.

Gregory, I 2005, A place in history: A guide to using GIS in historical research, Queen’s University, Belfast.

Gregory, I & Healey, R 2007, ‘Historical GIS: structuring, mapping and analyzing geographies of the past’, Progress in Human Geography, vol. 31, no. 5, pp. 638-653.

Gregory, I & Southall, H 2000, The Great Britain Historical GIS. Available from: . [13 November 2013].

Cartoninjas 2013. Available from: . [13 November 2013].

Kent, AJ & Vujakovic, P 2009, ‘Stylistic Diversity in European State 1 : 50 000 Topographic Map’, The Cartographic Journal, vol. 46, no. 3, pp. 179-213

Knowles, AK 2007, Placing history: how maps, spatial data, and GIS are changing historical scholarship, ESRI Press, Redlands.

Konias, A 2010, Kartografia topograficzna państwa i zaboru pruskiego od II połowy XVIII do połowy XX wieku, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej, Słupsk.

Krassowski, B 1973, Polska Kartografia Wojskowa w latach 1919-1945, Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, Warszawa.

Krassowski, B & Tomaszewska, M 1979, Mapy topograficzne ziem polskich 1871-1945, Biblioteka Narodowa, Warszawa.

Lewakowski, J 1920, Klucz znaków przyjętych dla map, Księgarnia J. Czarneckiego, Kraków.

National Historical Geographic Information System. Available from: . [13 November 2013].

OpenStreetMap. Available from: . [13 November 2013].

Robinson, AC, Pezanowski, S, Troedson, S, Bianchetti, R, Blanford, J, Stevens, J, Guidero, E, Roth, RE & MacEachren, AM 2013, ‘Symbol Store: sharing map symbols for emergency management’, Cartography and Geographic Information Science, vol. 40, no. 5, pp. 415-426

Spoerhase, C 2008, ‘Presentism and Precursorship in Intellectual History’, Culture, Theory and Critique, vol. 49, no. 1, pp. 49-72.

Szady, B 2008, ‘Zastosowanie systemów informacji geograficznej w geografii historycznej’, Polski Przegląd Kartograficzny, vol. 40, no. 3, pp. 279-283.

Szady, B 2010, ‘Granice powiatu łukowskiego w II połowie XVIII wieku - model liniowy i sieciowy’, Narrata de fontibus hausta. Studia nad problematyką kościelną, polityczną i archiwistyczną ofiarowane Janowi Skarbkowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, eds A Barańska & W Matwiejczyk, KUL, Lublin, pp. 831-845.

Zachwatowicz, M 2012, ‘Detekcja historycznych przemian pokrycia terenu z zastosowaniem elementów logiki rozmytej’, Źródła kartograficzne w badaniach krajobrazu kulturowego, Komisja Krajobrazu Kulturowego Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Sosnowiec.

Miscellanea Geographica

Regional Studies on Development

Journal Information


CiteScore 2017: 0.73

SCImago Journal Rank (SJR) 2017: 0.404
Source Normalized Impact per Paper (SNIP) 2017: 0.759

Covered by e.g. Web of Science Core Collection by Clarivate Analytics, and SCOPUS by Elsevier
14 points in the Ministerial journal value rating scale

Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 76 76 23
PDF Downloads 15 15 8