Demographic types of small cities in Poland

Wioletta Kamińska 1  and Mirosław Mularczyk 1
 • 1 Institute of Geography The Jan Kochanowski University in Kielce

Abstract

The aim of the study was to determine the demographic types of all small cities in Poland in 2013 and to identify the standards of their spatial diversity. The following questions were posed: Which demographic types are dominant among the small cities of Poland? Is there a relation between a specific demographic type and the size of the city? Does the structure of small cities according to their demographic types relate to their distance from main roads and urban agglomerations? The study applied the Webb’s typology, the K. Doi leading element method, the departure from average indicator, and the nonparametric Chi squared test. The spatial regularities were identified based on the created maps.

The results of the study show that small cities of Poland in 2013 were represented by all demographic types, but most of them were regressive. They were established in 80% of small cities. The main element determining the population trends of small cities was the negative migration balance, which was observed in 80% of the surveyed areas. It was also established that the population of small cities has a slight impact on population trends. The most important aspect of their development is the distance from agglomerations and main roads.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • Alston, M 2004, ‛You don’t want to be a check-out chick all your life: The out-migration of young people from Australia’s small rural towns’, Australian Journal of Social Issues, vol. 39, no. 3, pp. 299-313.

 • Bagiński, E 1998, Małe miasta w sieci osiedleńczej Polski, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław.

 • Baker, J (ed.) 1988, ‛Small town Africa’, Seminar Proceedings, no.23, The Scandinavian Institute of African Studies.

 • Bartosiewicz, B & Marszał, T (ed.) 2011, Kierunki i uwarunkowania rozwoju małych miast z perspektywy 20 lat transformacji, Uniwersytet Łódzki, Łódź.

 • Bogacz, T & Żłobińska, K 2006, ‛Warunki rozwoju małych miast w obrębie wrocławskiego obszaru metropolitalnego (wybrane przykłady)’, Biuletyn KPZK PAN, z. 226, Warszawa, s. 67-80.

 • Brezzi, M, Dijkstra, L & Ruiz, V 2011, ‛OECD extended regional typology: The economic performance of remote rural regions’, OECD Regional Development Working Papers, no. 2011/06, OECD Publishing.

 • Central Statistical Office of Poland 2014. Available from: <http://www.stat.gov.pl>. [7 September 2014]

 • Čermák, Z, Hampl, M & Müller, J 2009, ‛Contemporary tendencies of population development of metropolitan areas in Czechia: is an important turn coming?’ - Geografie- Sborník ČGS, vol. 114, no. 1, pp. 37-51.

 • Cheshire, P & Magrini, S 2004, Population growth in European cities: weather matters - but only nationally, Department of Geography & Environment, London School of Economics, London.

 • Choguill, C 1989, ‛Small towns and development: A tale from two countries’, Urban Study, vol. 26, no. 2, pp. 267-274.

 • Daniels, T & Lapping, M 1987, ‛Small town triage: a rural settlement policy for the American Midwest’, Journal of Rural Studies, vol. 3, issue 3, pp. 273-280.

 • Dijstra, L & Poelman, H 2008, ‛Remote rural regions. How proximity to a city influences the performance of rural regions’, European Union Regional Policy, no. 1.

 • Domański, B 2001, Kapitał zagraniczny w przemyśle Polski. Prawidłowości rozmieszczenia, uwarunkowania i skutki, IGiGP UJ, Kraków.

 • Domhardt, HJ & Troeger-Wei ßG 2009, ‛Germany`s shrinkage on small scale’ in The future of shrinking cities: problems, patterns and strategies of urban transformation in a global context, Berkeley CA, eds K Pallagst, J Aber, I Audirac & et al., Center for Global Metropolitan Studies, Institute of Urban and Regional Development, University of California Berkeley and the Shrinking Cities International Research Network, pp. 161-168.

 • Duranton, G & Puga, D 2004, ‛Microfoundations of urban agglomeration economies’ in Handbook of Regional and Urban Economics, ed. 1, vol. 4, chapt. 48, eds JV Henderson & JF Thisse, Elsevier, pp. 2063-2117.

 • Dziewoński, K 1962, ‛Procesy urbanizacyjne we współczesnej Polsce’, Przegląd Geograficzny, t. 34, z. 3, s. 459-508.

 • Dziewoński, K 1983, ‛Geografia osadnictwa i ludności w Polsce w latach 1945-1982. Mechanizmy rozwoju’, Przegląd Geograficzny, t. 55, z. 3-4, s. 547-569.

 • Easterlin, RA 1962, ‛Kuznets cycles in U.S. Population growth and fertility’, in The American Baby Boom in Historical Perspective, National Bureau of Economic Research, Inc, pp. 2-13.

 • Exploring Urban Futures in European Cities: A Social Cohesion- Based Approach, 2011, URBAN-NET, Deliverable 4.5.

 • Fonseca, ML 2008, ‛New waves of immigration to small towns and rural areas in Portugal’, Population, Space and Place, Special Issue: International Migration to Non-Metropolitan Areas, vol. 14, issue 6, pp. 525-535.

 • Fésüs, G, Rillaers, A, Poelman, H & Gáková, Z 2008, ‛Regions 2020. Demographic challenges for European regions’, Background document to commission staff working document 2868 Final Regions 2020, an assessment of future challenges for EU regions.

 • Fuguitt, GV, Brown, DL & Beale, CL 1989, Rural and Small Town America, Russell Sage Foundation, New York.

 • Fuguitt, GV & Heaton TB 1995, ‛The impact of migration on the nonmetropolitan population age structure, 1960-1990’, Population Research and Policy Review, no. 14, pp. 215-232.

 • Gabriel, M 2002, ‛Australia’s regional youth exodus’, Journal of Rural Studies, no. 18, pp. 209-212.

 • Glock, B 2006, Stadtpolitik in schrumpfenden Städten. Duisburg und Leipzig im Vergleich, Wiesbaden: VS, Verlag für Sozialwissenschaften.

 • Górecka, S & Kozieł, R 2004, ‛Procesy demograficzne w największych miastach Polski w okresie transformacji’ w Przemiany demograficzne i jakość życia ludności miast red. J Słodczyk & D Rajchel, Uniwersytet Opolski, Opole.

 • Graeme, H & Morén-Alegret, R 2008, ‛International migration to non-metropolitan areas of high income countries: editorial introduction’, Population, Space and Place, Special Issue: International Migration to Non-Metropolitan Areas, vol. 14, issue 6, pp. 473-477.

 • Hägerstrand, T 1957, ‛Migration and area. Survey of a sample of Swedish migration fields and hypothetical considerations on their genesis’ in Migration in Sweden: A symposium, eds D Hannerberg, T Hagerstrand, Ä & B Odeving, pp. 27-158, Lund, Sweden, Gleerup Heffner, K 2008, ‛Funkcjonowanie miast małych w systemie osadniczym Polski w perspektywie 2033 r.’, w Ekspertyzy do koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju 2008-2033, Tom I, red. K. Saganowski, M Zagrzejewska- Fiedorowicz & P Żuber, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa, s. 281-333.

 • Heffner, K & Czarnecki, A 2004, Contribution to Final Report „The Role of Small and Medium Size Towns in Rural Development in Poland”, IRWiR PAN, Warszawa.

 • Johnson, K 2006, ‛Demographic trends in rural and small town America’, Reports on Rural America, vol.1, no. 1, Carsey Institute, University of New Hampshire.

 • Kachniarz, T, Makowska, K & Szymkiewicz, E 1996, Małe miasta przemysłowe, IGPiK, Warszawa.

 • Kamarai, G 2011, ‛Demographic evolution of the small towns in the north-east development region in the post-communist period’, Romanian Review of Regional Studies, vol. VII, no. 2.

 • Kantor-Pietraga, I 2014, ‛Systematyka procesu depopulacji miast na obszarze Polski od XIX do XXI wieku’, Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego, nr 3158, Katowice.

 • Kantor-Pietraga, I, Krzysztofik, R & Runie, J 2012, ‛Kontekst geograficzny i funkcjonalny kurczenia się małych miast w Polsce południowej’ w Ewolucja funkcji małych miast w Polsce, red. K Heffner & A Halama, Studia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe Wydziałowe, Wydawnictwo UE, Katowice, s. 9-24.

 • Knox, PL & Mayer, H 2009, Small town sustainability: economic, social, and environmental innovation. Basel: Birkhauser Verlag.

 • Kozłowski, L 2007, ‛Miasteczka rolnicze w Polsce. Geneza i trwałość funkcji rolniczej miast’ w Podstawy i perspektywy rozwoju małych miast, red. E Rydz, Akademia Pomorska w Słupsku, Słupsk, s. 109-136.

 • Kwiatek-Sołtys, A 2000, ‛Przemiany demograficzne małych miast województwa małopolskiego’, Rocznik Nauk.-Dydakt. AP, Kraków, z. 209, Prace Geogr. XVIII, Kraków, s. 15-28.

 • Kwiatek-Sołtys, A 2004, ‛Przemiany struktur ludnościowych w małych miastach powiatowych w Polsce w latach 1992-2002’ w Przemiany demograficzne i jakość życia ludności miast, red. J Słodczyk & D Rajchel, Uniwersytet Opolski, s. 51-59.

 • Morén-Alegret, R 2008, ‛Ruralphilia and urbophobia versus urbophilia and ruralphobia? Lessons from immigrant integration processes in small towns and rural areas in Spain’, Population, Space and Place, Special Issue: International Migration to Non-Metropolitan Areas, vol. 14, issue 6, pp. 537-552.

 • Mykhnenko, V & Turok, I 2008, ‛East European Cities: Patterns of Growth and Decline, 1960-2005’, International Planning Studies, 13 (4).

 • Parr, JB 1973, ‛Growth poles, regional development, and central place theory’, Papers of the Regional Science Association, vol. 31, pp. 173-212.

 • Partridge, M, Bollman, RD, Olfert, MR & Alasia, A 2007, ‛Riding the wave of urban growth in the countryside: Spread, Backwash, or Stagnation?’, Land Economics, vol. 83(2), pp. 128-152.

 • Population and the American Future, 1972, The Report of The Commission on Population Growth and the American Future, The Rockefeller Commission, Washington.

 • Ramsey, RJ 1967, ‛Services and environmental adjustments needed by rural youth who move to urban communities’, National Outlook Conference on Rural Youth, October 23-26, Washington.

 • Ravenstein, EG 1885, ‛The laws of migration’, Journal of the Royal Statistical Society, 48, pp. 198-199.

 • Runie, A 2013, ‛Rola miast średnich w kształtowaniu systemu osadniczego Polski’, Prace Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego, Uniwersytet Śląski, Katowice. Runie, J 2007, Metody badań w geografii społeczno-ekonomicznej - elementy metodologii, wybrane narzędzia badawcze, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.

 • Tacoli, C 2004, ‛The role of small and intermediate urban centers and market towns and the value of regional approaches to rural poverty reduction policy’, Prepared for the OECD DAC POVNET Agriculture and Pro-Poor Growth Task Team Helsinki Workshop 17‑18 June. Available from: <www.oecd.org/dac/povertyreduction/36562990.pdf>. [29.07.2014].

 • Titus, M & Hinderink, J 2002, ‛Small towns and regional development: major findings and policy implications from comparative research’, Urban Studies, vol. 39, pp. 379-391.

 • Tonts, M 1996, ‛Economic restructuring and small town adjustment: Evidence from the Western Australian central wheatbelt’, Rural Society, vol. 6, no. 2, pp. 24-33.

 • Webb, JW 1969, ‛The natura and migrational components of population changes in England and Wales, 1921-1931’, Economic Geography, vol. 2.

 • Veneri, P & Ruiz, V 2013, ‛Urban-to-rural population growth linkages: evidence from OECD TL3 regions’, OECD Regional Development Working Papers, 2013/03, OECD Publishing.

 • Winiarczyk-Raźniak, A & Raźniak, P 2012, Migracje wewnętrzne ludności w polskich obszarach metropolitalnych u progu XXI wieku, Wyd. UP, Kraków.

OPEN ACCESS

Journal + Issues

Search