Smart specialisations for voivodeships – the first steps toward improvement?

Wojciech Dziemianowicz 1  and Klaudia Peszat 1
 • 1 Department of Local Development and Policy Faculty of Geography and Regional Studies University of Warsaw

Abstract

The article presents the process and effects of the emergence of smart specialisations in the Silesian and Warmian-Masurian Voivodeships. The starting point is the analysis of smart specialisations in the context of the development theories, which is followed by a discussion of the specialisations of the two voivodeships. This leads to the establishment of several doubts concerning the future situation of the peripheral region presented in the article.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • Camagni, R & Capello, R 2013, ‘Regional innovation patterns and the EU regional policy reform. Towards smart innovation policies’, Growth and Change, vol. 44, no. 2, pp. 355-389.

 • Dziemianowicz, W 2008, Konkurencyjność gmin w kontekście relacji władze lokalne - inwestorzy zagraniczni, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.

 • Dziemianowicz, W & Szmigiel-Rawska, K 2010, ‘Sieci gospodarcze - ujęcie teoretyczne’ in Samorząd lokalny w sieciach gospodarczych, eds K Szmigiel-Rawska, W Dziemianowicz & J Szlachta, WGSR UW, Warszawa, pp. 17-29.

 • Foray, D 2009, ‘Understanding “smart specialisation”’ in The question of R&D specialisation. Perspectives and policy implications, eds D Pontikakis, D Kyriakou & René van Bavel, Institute for Perspective Technological Studies - Joint Research Centre, Seville, pp. 14-26.

 • Foray, D, Goddard, J, Beldarrain, XG, Landabaso, M, McCann, P, Morgan, K, Nauwelaers, C & Ortega-Argilé, R 2012, Guide to research and innovation strategies for smart specialisations (RIS 3), Smart Specialisation Platform S3.

 • Gaczek, WM 2009, Gospodarka oparta na wiedzy w regionach europejskich, Studia KPZK PAN, t. CXVIII, Warszawa.

 • Gawlikowska-Hueckel, K 2003, Procesy rozwoju regionalnego w Unii Europejskiej. Konwergencja czy polaryzacja?, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.

 • Grzeszczak, J 1999, ‘Bieguny wzrostu a formy przestrzeni spolaryzowanej’, Prace geograficzne nr 173, IGiPZ PAN, Wydawnictwo Continuo, Wrocław.

 • Malizia, EE & Feser, EJ 1999, Understanding local economic development, Center for Urban Policy Research, Rutgers. The State University of New Jersey, New Jersey.

 • McCann, P & Ortega-Argilés, R 2011, Smart specialisation, regional growth and applications to EU cohesion policy, Economic Geography Working Paper 2011. Faculty of Spatial Sciences, University of Groningen.

 • Porter, ME 2001, Porter o konkurencji, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.

 • The Silesian Voivodeship Technology Development Programme for the years 2010-2020 (The Silesian Voivodeship technology development systemic support programme for the years 2010-2020), 2011 [Program rozwoju technologii województwa śląskiego na lata 2010-2020 (Program systemowego wspierania rozwoju technologii województwa śląskiego na lata 2010-2020)], Katowice.

 • Strategic frames for smart specialisations. Access path, 2013, MRR [typescript][Ramy Strategiczne dla Inteligentnych Specjalizacji. Ścieżka dojścia], Warszawa.

 • Regional innovation strategy of the Silesia Voivodeship for the years 2013-2020, 2012 [Regionalna Strategia Innowacji Województwa Śląskiego na lata 2013-2020], Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Katowice.

 • Słodowa-Hełpa, M 2013, ‘Inteligentne specjalizacje regionów - wyzwania, możliwości i dylematy’, Roczniki Nauk Społecznych, t. 41(5), nr 1.

 • Strategy of social and economic development of Warmian- Masurian Voivodeship until the year 2025, 2013 [Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego do roku 2025], Olsztyn.

 • Swianiewicz, P, Herbst, J, Lackowska, M & Mielczarek, A 2008, Szafarze darów europejskich. Kapitał społeczny a realizacja polityki regionalnej w polskich województwach, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa.

 • Szlachta, J 2009, ‘Kreatywność i innowacyjność polityki spójności Unii Europejskiej w kolejnym okresie programowania po roku 2013’ in Kreatywna i innowacyjna Europa wobec wyzwań XXI wieku, eds A Kukliński, K Pawłowski & J Woźniak, Biblioteka Małopolskiego Obserwatorium Polityki Rozwoju, I tom, Kraków.

OPEN ACCESS

Journal + Issues

Search