Delimitation of landscape units treated as estimation fields in the modelling of a landscape system

Open access

Abstract

The main objective of this paper is to represent the hierarchical structure of an environment by using two concepts: typology and regionalization. The Płock Region (1,766.95 sq. km) and transect crossing this area (796.2 sq. km) is the research location. It was divided into 710 individual landscape units (319 in the transect border). The existing physical-geographical regionalization, including macro-, meso- and micro-regions, was elaborated using a deductive (top-down) method, which was supplemented by a more detailed regionalization, obtained by an inductive (bottom-up) method called analysis of borders (Richling 1976). The study area was divided into more detailed sub-regions: first-level regions (87 units), second-level regions (36 units) and third-level regions (9 units). In fact, the landscape structure of third-level regions is similar to micro-regions. This is proof of the complementary nature of the two approaches – deductive and inductive regionalization, and the hierarchical landscape structure.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • Fortin MJ Drapeau P & Jacquez GM 1996 ‘Quantification of the spatial co-occurrences of ecological boundaries’ Oikos vol. 77 no. 1 pp. 51–60.

 • Haase G 1964 Landschaftsokologische Detailuntersuchung und Naturraumliche Gliederung Pet. Geogr. Mitt. 1–2.

 • Jiquan C Franklin JF & Lowe JS 1996 ‘Comparison of abiotic and structurally defined patch patterns in hypotheticalforest landscape’ Conservation Biology vol. 10 no. 3 pp. 854– 862.

 • Kay JJ 1993 ‘On the Nature of Ecological Integrity: Some Closing Comments’ in Ecological Integrity and the Management of Ecosystems eds S Woodley JJ Kay & G Francis St. Lucie Press Delray Florida pp. 210-212.

 • Kondracki J 2000 Geografia regionalna Polski [Regional Geography of Poland] PWN Warszawa (In Polish).

 • Kondracki J & Richling A 1983 ‘Próba uporządkowania terminologii w zakresie geografii fizycznej kompleksowej’ Przegl. Geogr. vol. 55 no. 1.

 • Kulczyk S 2012 ‘Charakterystyka granic krajobrazowych okolic Płocka’ [The character of landscape boundaries within Płock area] in Model Funkcjonowania Systemu Krajobrazowego eds A Richling & J Lechio WGSR UW Warszawa pp. 77– 94.

 • Lechnio J 2005 ‘Użytkowanie terenu w strefie oddziaływania PZM-P w okresie 1987–1999’ in Z Problematyki Funkcjonowania Krajobrazów Nizinnych eds A Richling & J Lechnio WGSR UW Warszawa pp. 89– 94.

 • Lechnio J & Malinowska E 2005 ‘Wykorzystanie metod biomonitoringu do oceny dostawy atmosferycznej wybranych metali w rejonie PZM-P’ in Z Problematyki Funkcjonowania Krajobrazów Nizinnych eds A Richling & J Lechnio WGSR UW Warszawa pp. 127–144.

 • Lechnio J & Richling A 2005 ‘Model funkcjonowania krajobrazu – ocena dynamiki z zastosowania analizy potencjału’ in Z Problematyki Funkcjonowania Krajobrazów Nizinnych eds A Richling & J Lechnio WGSR UW Warszawa pp. 255– 271.

 • Malinowska E 2005 ‘Zastosowanie parametrów pokrywy glebowej do opisu procesów funkcjonowania krajobrazu’ in Z Problematyki Funkcjonowania Krajobrazów Nizinnych eds A Richling & J Lechnio WGSR UW Warszawa pp. 147–188.

 • McNab WH 1996 ‘Classification of local- and landscape-scale ecological types in the southern Appalachian Mountains’ Environmental Monitoring and Assessment vol. 39 no. 1–3 pp. 215–229.

 • Papadimitriou F 2002 ‘Modelling indicators and indices of landscape complexity: an approach using GIS’ Ecological Indicators vol. 2 pp. 17–25.

 • Perelman AJ 1971 Geochemia krajobrazu [Geochemistry of Landscape] PWN Warszawa (In Polish).

 • Pietrzak M 1995 ‘Średnioskalowa mapa krajobrazowa eksperyment kartograficzny’ in Studia krajobrazowe jako podstawa racjonalnej gospodarki przestrzennej ed M Ruszczycka-Mizera Wyd. IG Uniw. Wrocł. pp. 61–69.

 • Pietrzak M 1998 Syntezy krajobrazowe – założenia problemy zastosowania [Landscape Syntheses – Assumption Problems Applications] Bogucki Wydawnictwo Naukowe Poznań.

 • Pietrzak M 2011 Podstawy i zastosowania ekologii krajobrazu [Foundations and applications of landscape ecology] Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. J.A. Komeńskiego w Lesznie.

 • Richling A 1976 ‘Analiza i struktura środowiska geograficznego i nowa metoda regionalizacji fizycznogeograficznej (na przykładzie województwa białostockiego)’ Rozprawy UW vol. 104 Wydawnictwo Naukowe UW Warszawa.

 • Richling A 1984 ‘Typology of natural landscape in Poland on the scale of 1:5000000’ Miscellanea Geographica pp. 27–32.

 • Richling A 1992 Kompleksowa Geografia Fizyczna [Complex Physical Geograph] Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa (In Polish).

 • Richling A & Czajkowski 1988 ‘Regionalizacja fizycznogeograficzna województwa płockiego’ Notatki Płockie no. 1.

 • Richling A Malinowska E & Lechnio J 2005 ‘Typologia i regionalizacja krajobrazu terenów w strefie oddziaływania Płockiego Zespołu Miejsko-Przymysłowego’ in Z Problematyki Funkcjonowania Krajobrazów Nizinnych eds A Richling & J Lechnio WGSR UW Warszawa pp. 29–54.

 • Richling A & Ostaszewska K 1993 ‘Czy istnieje uniwersalna przyrodnicza jednostka przestrzenna?’ Przegl. Geogr. vol. 54 no. 1–2 s. 59–73.

 • Richling A & Ostaszewska K 2006 Geografia fizyczna Polski [Physical Geography of Poland] PWN Warszawa pp. 296–297.

 • Richling A & Solon J 1996 Ekologia krajobrazu [Landscape ecology] Państwowe Wydawnictwo PWN Warszawa.

 • Richling A & Solon J 2011 Ekologia krajobrazu [Landscape ecology] Państwowe Wydawnictwo PWN Warszawa.

 • Soczawa WB 1978 Wwiedienie w uczenie o geosistternach. Nauka Nowosybirsk.

 • Solon J 2002 ‘Ocena różnorodności krajobrazu na podstawie analizy struktury przestrzennej roślinności’ [The Assessment of Diversity of Landscape on the Basis of Analysis of Spatial Structure of Vegetation] Prace Geograficzne vol. 185 pp. 1–233.

 • Widacki W 1994 ‘The end of the geocomplex paradigm in physical geography?’ in Landscape research and its applications in environmental management eds A Richling E Malinowska & J Lechnio Uniwersytet Warszawski Warszawa pp. 109–113.

Search
Journal information
Impact Factor


CiteScore 2018: 0.62

SCImago Journal Rank (SJR) 2018: 0.236
Source Normalized Impact per Paper (SNIP) 2018: 0.378

Covered by e.g. Web of Science Core Collection by Clarivate Analytics, and SCOPUS by Elsevier
70 points in the Ministerial journal value rating scale

Cited By
Metrics
All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 133 35 0
PDF Downloads 70 30 0