Delimitation of landscape units treated as estimation fields in the modelling of a landscape system

Open access

Abstract

The main objective of this paper is to represent the hierarchical structure of an environment by using two concepts: typology and regionalization. The Płock Region (1,766.95 sq. km) and transect crossing this area (796.2 sq. km) is the research location. It was divided into 710 individual landscape units (319 in the transect border). The existing physical-geographical regionalization, including macro-, meso- and micro-regions, was elaborated using a deductive (top-down) method, which was supplemented by a more detailed regionalization, obtained by an inductive (bottom-up) method called analysis of borders (Richling 1976). The study area was divided into more detailed sub-regions: first-level regions (87 units), second-level regions (36 units) and third-level regions (9 units). In fact, the landscape structure of third-level regions is similar to micro-regions. This is proof of the complementary nature of the two approaches – deductive and inductive regionalization, and the hierarchical landscape structure.

Fortin, MJ, Drapeau, P & Jacquez, GM 1996, ‘Quantification of the spatial co-occurrences of ecological boundaries’, Oikos, vol. 77, no. 1, pp. 51–60.

Haase, G 1964, Landschaftsokologische Detailuntersuchung und Naturraumliche Gliederung, Pet. Geogr. Mitt., 1–2.

Jiquan, C, Franklin, JF & Lowe, JS 1996, ‘Comparison of abiotic and structurally defined patch patterns in hypotheticalforest landscape’, Conservation Biology, vol. 10, no. 3, pp. 854– 862.

Kay, JJ 1993, ‘On the Nature of Ecological Integrity: Some Closing Comments’ in Ecological Integrity and the Management of Ecosystems eds S Woodley, JJ Kay & G Francis, St. Lucie Press, Delray, Florida, pp. 210-212.

Kondracki, J 2000, Geografia regionalna Polski [Regional Geography of Poland], PWN, Warszawa (In Polish).

Kondracki, J & Richling, A 1983, ‘Próba uporządkowania terminologii w zakresie geografii fizycznej kompleksowej’, Przegl. Geogr., vol. 55, no. 1.

Kulczyk, S 2012, ‘Charakterystyka granic krajobrazowych okolic Płocka’ [The character of landscape boundaries within Płock area] in Model Funkcjonowania Systemu Krajobrazowego, eds A Richling & J Lechio, WGSR UW, Warszawa, pp. 77– 94.

Lechnio, J 2005, ‘Użytkowanie terenu w strefie oddziaływania PZM-P w okresie 1987–1999’ in Z Problematyki Funkcjonowania Krajobrazów Nizinnych, eds A Richling & J Lechnio, WGSR UW, Warszawa, pp. 89– 94.

Lechnio, J & Malinowska, E 2005, ‘Wykorzystanie metod biomonitoringu do oceny dostawy atmosferycznej wybranych metali w rejonie PZM-P’ in Z Problematyki Funkcjonowania Krajobrazów Nizinnych, eds A Richling & J Lechnio, WGSR UW, Warszawa, pp. 127–144.

Lechnio, J & Richling, A 2005, ‘Model funkcjonowania krajobrazu – ocena dynamiki z zastosowania analizy potencjału’ in Z Problematyki Funkcjonowania Krajobrazów Nizinnych, eds A Richling & J Lechnio, WGSR UW, Warszawa, pp. 255– 271.

Malinowska, E 2005, ‘Zastosowanie parametrów pokrywy glebowej do opisu procesów funkcjonowania krajobrazu’ in Z Problematyki Funkcjonowania Krajobrazów Nizinnych, eds A Richling & J Lechnio, WGSR UW, Warszawa, pp. 147–188.

McNab, WH 1996, ‘Classification of local- and landscape-scale ecological types in the southern Appalachian Mountains’, Environmental Monitoring and Assessment, vol. 39, no. 1–3, pp. 215–229.

Papadimitriou, F 2002, ‘Modelling indicators and indices of landscape complexity: an approach using GIS’, Ecological Indicators, vol. 2, pp. 17–25.

Perelman, AJ 1971, Geochemia krajobrazu [Geochemistry of Landscape], PWN, Warszawa (In Polish).

Pietrzak, M 1995, ‘Średnioskalowa mapa krajobrazowa eksperyment kartograficzny’ in Studia krajobrazowe jako podstawa racjonalnej gospodarki przestrzennej, ed M Ruszczycka-Mizera, Wyd. IG Uniw. Wrocł., pp. 61–69.

Pietrzak, M 1998, Syntezy krajobrazowe – założenia, problemy, zastosowania [Landscape Syntheses – Assumption, Problems, Applications], Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.

Pietrzak, M 2011, Podstawy i zastosowania ekologii krajobrazu [Foundations and applications of landscape ecology], Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. J.A. Komeńskiego w Lesznie.

Richling, A 1976, ‘Analiza i struktura środowiska geograficznego i nowa metoda regionalizacji fizycznogeograficznej (na przykładzie województwa białostockiego)’, Rozprawy UW, vol. 104, Wydawnictwo Naukowe UW, Warszawa.

Richling, A 1984, ‘Typology of natural landscape in Poland on the scale of 1:5000000’, Miscellanea Geographica, pp. 27–32.

Richling, A 1992, Kompleksowa Geografia Fizyczna [Complex Physical Geograph], Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa (In Polish).

Richling, A & Czajkowski 1988, ‘Regionalizacja fizycznogeograficzna województwa płockiego’, Notatki Płockie, no. 1.

Richling, A, Malinowska, E & Lechnio, J 2005, ‘Typologia i regionalizacja krajobrazu terenów w strefie oddziaływania Płockiego Zespołu Miejsko-Przymysłowego’ in Z Problematyki Funkcjonowania Krajobrazów Nizinnych, eds A Richling & J Lechnio, WGSR UW, Warszawa, pp. 29–54.

Richling, A & Ostaszewska, K 1993, ‘Czy istnieje uniwersalna przyrodnicza jednostka przestrzenna?’ Przegl. Geogr., vol. 54, no. 1–2, s. 59–73.

Richling, A & Ostaszewska, K 2006, Geografia fizyczna Polski [Physical Geography of Poland], PWN, Warszawa, pp. 296–297.

Richling, A & Solon J 1996, Ekologia krajobrazu [Landscape ecology], Państwowe Wydawnictwo PWN, Warszawa.

Richling, A & Solon J 2011, Ekologia krajobrazu [Landscape ecology], Państwowe Wydawnictwo PWN, Warszawa.

Soczawa, WB 1978, Wwiedienie w uczenie o geosistternach. Nauka, Nowosybirsk.

Solon, J 2002, ‘Ocena różnorodności krajobrazu na podstawie analizy struktury przestrzennej roślinności’ [The Assessment of Diversity of Landscape on the Basis of Analysis of Spatial Structure of Vegetation], Prace Geograficzne, vol. 185, pp. 1–233.

Widacki, W 1994, ‘The end of the geocomplex paradigm in physical geography?’ in Landscape research and its applications in environmental management eds A Richling, E Malinowska & J Lechnio, Uniwersytet Warszawski, Warszawa, pp. 109–113.

Miscellanea Geographica

Regional Studies on Development

Journal Information


CiteScore 2017: 0.73

SCImago Journal Rank (SJR) 2017: 0.404
Source Normalized Impact per Paper (SNIP) 2017: 0.759

Covered by e.g. Web of Science Core Collection by Clarivate Analytics, and SCOPUS by Elsevier
14 points in the Ministerial journal value rating scale

Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 52 52 17
PDF Downloads 12 12 4